Basisschool De Zuidwester

Staringstraat 10 5025 TX Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een passende school voor uw kind? Wilt u weten wat voor soort school wij zijn? Dan hebt u met deze schoolgids de juiste informatie in handen. Met deze gids nemen wij u mee op reis. Een reis van 8 jaar onderwijs.

De Zuidwester is een echte buurtschool met een duidelijke functie in de wijk. Ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker doet ertoe en wordt gezien en gehoord; wij zijn samen in verscheidenheid en zorgen voor elkaar. Als buurtschool werken wij vanuit een ‘all-in concept’, waarin we niet alleen fungeren als ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en wijkpartners, maar waarin er ook intensief wordt samengewerkt met alle betrokkenen in en buiten de wijk in het belang van het kind. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen een veilige plaats met een warm pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij kunnen groeien tot verantwoordelijke en(zelf)kritische mensen, die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende samenleving. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en leerzame tijd toe op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Gelijke kansen en talenten
  • Stevig taal- en rekenaanbod
  • Hoge verwachtingen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gegevens schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 26 basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl. De bestuurders van de stichting zijn mevrouw Carin Zandbergen en mevrouw Astrid Plagmeijer. Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de Ringbaan-Oost 240 te Tilburg. Contactgegevens:

Stichting Xpect Primair
Postbus 6028 5002 AA Tilburg
T: 013 – 4648230 
E: bestuur@xpectprimair.nl 
W: www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband Plein 013
Het bevoegd gezag is aangesloten bij het samenwerkingsverband Plein 013. Deze is gevestigd in Tilburg:

J. Asselbergsweg 38
5026 RR Tilburg

Postbus 1372
5004 BJ Tilburg

Tel.nr: 013 - 21 00 13 0
E-mail: info@plein013.nl
W: www.plein013.nl 

Fusie
Per 1 januari 2023 is Xpect Primair gefuseerd met een deel van de Kinderopvanggroep te Tilburg. Door de fusie kan onze stichting zich verder ontwikkelen tot een organisatie voor kindontwikkeling, met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs. Stichting Xpect Primair biedt daardoor niet alleen goed basisonderwijs, maar is hierdoor ook in staat om goede kinderopvang te bieden, waarbij onderwijs en opvang zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Grensoverschrijdend gedrag van ouders/verzorgers op school

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze scholen. Ook onze medewerkers. Daarom deze afspraken. We verwachten dat alle ouders zich hieraan houden.

? Ouders gedragen zich beleefd, vriendelijk en respectvol tegenover medewerkers van de school, de leerlingen en andere ouders op het schoolterrein.

? Ouders praten op een beleefde, vriendelijke en respectvolle manier met medewerkers van de school, de leerlingen en andere ouders op het schoolterrein.

? Wanneer ouders zich ergens druk over maken of zich ergens zorgen over maken, nemen zij daarover contact op met een van de leerkrachten of met de directeur. Dit gebeurt niet waar leerlingen of andere ouders bij zijn.

? Ook wanneer ouders zich druk of zorgen maken over het gedrag van een andere ouder of het kind van een andere ouder nemen zij daarover contact op met een van de leerkrachten of de directeur.

? Ouders zorgen ervoor dat hierbij geen kinderen aanwezig zijn, ook niet die van henzelf.

Houdt u zich niet aan deze afspraken en wordt er door u bijvoorbeeld geschreeuwd, gescholden, gedreigd of gevochten in de school of op het schoolterrein dan nemen we de volgende stappen:

1. De leerkracht gaat met u in gesprek. Als het nodig is, is de directeur daarbij aanwezig. Het verslag van dit gesprek met daarin de gemaakte afspraken wordt met u gedeeld zodat u dit nog eens op uw gemak door kunt lezen wanneer u weer rustig bent.

2. Gebeurt het toch weer dat u grensoverschrijdend gedrag laat zien, dan stelt de directeur een contactregeling op. U mag dan bijvoorbeeld alleen nog contact met school opnemen via de directeur of de intern begeleider. Dit duurt 4 tot 6 weken. We zorgen in deze tijd voor een vaste contactpersoon. De directeur laat het bestuur weten dat er een contactregeling met u is.

3. Mochten de voorgaande stappen ook niet voldoende zijn dan neemt het bestuur het over. U wordt uitgenodigd om te komen praten over uw grensoverschrijdende gedrag en er wordt door het bestuur een toegangsverbod opgesteld. Dit betekent dat u minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden niet op het schoolplein en in de school mag komen. En helpt zelfs dat niet, dan kan uw kind worden verwijderd van school. We zorgen er dan natuurlijk wel voor dat er een andere school wordt geregeld voor uw kind en dat we de leerplicht en de Inspectie op de hoogte stellen.

Tot slot: In geval van verbaal of lichamelijk geweld of het ernstig in gevaar brengen van leerlingen of personeel wordt door de leerkracht of de directeur aangifte gedaan bij de politie. Als er sprake is van (ernstige) bedreiging, wordt aangifte gedaan door het bestuur. Ook zullen de wijkagent en de veiligheidscoördinator van de gemeente Tilburg worden ingelicht.

Terug naar boven