Openbare Basisschool De Vuurvogel

Eikstraat 11 5038 ML Tilburg

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vuurvogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. De Vuurvogel heeft gekozen om hier voor ROUTE 8 te gebruiken.  

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de kinderen meet. De toets geeft een advies voor een schoolniveau. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren.  Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. 

We vinden het fijn dat we alle kinderen naar de middelbare school van hun keuze kunnen laten gaan en dat ze het daar goed doen. Van de middelbare scholen krijgen we positieve feedback over de zelfstandigheid en de sociale interactie van onze leerlingen. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaat de Vuurvogel werken met de tussentoetsen van CITO leerling in beeld en daarbij in groep 8 de doorstroomtoets van de Centrale Eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar de CITO-toetsen af. 
 • Bij het analyseren van de opbrengsten gebruiken we de CITO toetsen· In de analyse nemen we mee:
 • de vaardigheidsscores en I-II-III-IV-V scores·
 • We hebben ambities vastgesteld per vakgebied op vaardigheidsscores·
 • We maken een analyse over meerdere schooljaren.

Op schoolniveau hebben we de volgende doelen gesteld t/m juni 2021:

40% I-II

30% III

30% IV-V

OBS de Vuurvogel heeft bij de inspectie het oordeel basisarrangement. Om de tussen- en eindopbrengsten voldoende te houden, zijn op school- en groepsniveau interventies genomen. 

Interventies op schoolniveau:·

 • School heeft ambities gesteld op de drie doeldomeinen van Biesta: cognitie, persoonsvorming en burgerschapsvorming.· We hebben de cruciale leermomenten uitgewerkt in relatie tot de referentiekaders van rekenen en taal  en maken bewuste keuzes in het aanbod en de instructie (nemen daar de theorie van Rosenshine in mee)·
 • Tussentijdse analyse van methode-gebonden toetsen en bijstellen onderwijsaanbod, hiaten inplannen in weekroosters wordt gedaan in de leerteams. Afstemming daarmee met aanbod in relatie tot einddoelen per jaargroep en gevraagde leerstof bij CITO toetsen. Zichtbare koppeling vanuit beschrijving aanbod subgroepen naar de weekroosters.·
 • Monitoring door medewerker onderwijs en kwaliteit vanuit de Opmaat groep via de Directeuren Leerkring. De Vuurvogel heeft vanwege de goede opbrengsten geen individuele monitoring nodig. 
 • Borging van bovenstaande afspraken door bewaking en controle door het MT en in de leerteams
 • Speerpunten vastleggen gericht op IKC ontwikkeling: samenwerking peuter- kleuter groepen op proces en inhoud begeleiden in werkbijeenkomsten, opstart instroomgroep.
 • Vervolgen van HPO-visie op leren met goede instructies door het 6-fasenmodel en de Rosenshine principes. 
 • We professionaliseren ons verder in de onderwerpen Metacognitie & zelfregulatie en we ontwikkelen een doorgaande leerlijn op het leren leren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom PO naar VO: 

Voorlopig schooladvies: Aan het eind van groep 7 wordt met ouders en kind gekeken naar het voorlopig schooladvies. De leerkracht van groep 6,7 en 8, de kwaliteitscoördinator en directie, bepalen samen het voorlopig schooladvies. Dit word schriftelijk vastgelegd. Het advies is gebaseerd op alle data m.b.t. die leerling: CITO-gegevens, observaties, methode gebonden toetsen, gedrag en werkhouding. Wanneer er een verschil in voorlopig schooladvies is en verwachtingen van ouders en kind zit, zal in het eerste ouder-kindgesprek in groep 8 specifiek worden besproken hoe het kind ervoor staat. Indien er twijfels zijn over de uitstroom kan er door school gekozen worden voor de afname van het drempelonderzoek in de maand oktober of november. Ook worden de B8-toetsen van CITO leerling in beeld gebruikt om het schooladvies op een later moment te herformuleren. Na de doorstroomtoets wordt door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met de kwaliteitscoördinator, de leerkracht van groep 7 en directeur het schooladvies definitief gemaakt. De Vuurvogel volgt de routing zoals door POVO (samenwerking primair en voortgezet onderwijs Tilburg eo) geadviseerd wordt.

Het schooladvies is leidend voor de schoolkeuze en toelating op het VO. Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het schooladvies, dan moet de school dit vanaf schooljaar 2023-2024 herzien en naar het toetsadvies aanpassen. De school moet ouders betrekken bij de herziening en dit communiceren naar hen. Bij een lagere score op de doorstroomtoets, hoeft het schooladvies niet herzien te worden.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Vuurvogel vinden we het belangrijk dat we onze kinderen helpen opgroeien tot zelfstandige mensen met oog voor anderen en hun omgeving. Vanuit een veilige omgeving leren de kinderen samenwerken en relaties aangaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • betrokkenheid
 • groei
 • doelgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in schooljaar 2013-2014 op de Vuurvogel geweest en heeft aangegeven tevreden te zijn over ons onderwijs. In 2017-2018 heeft de inspectie een zgn. deelthema onderzoek uitgevoerd op de Vuurvogel. Het thema dat werd bekeken was dyslexie. De inspecteur heeft gesproken met ouders, kinderen, team en directie en concludeerde dat de zorg voor kinderen met dyslexie op de Vuurvogel goed op orde is. 

Terug naar boven