OBS De Fonkel

Bemmelstraat 6 5043 BE Tilburg

  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Recente uitslagen van de groep 8 Cito eindtoets:

2018-2019: 537,3: GOED

2019-2020: geen eindtoets i.v.m. Covid

2020-2021: 535,6: GOED

Fonkel presteert, voor een school met vergelijkebare populatie, bovengemiddeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari vinden er tussen-toetsen plaats. Wij gebruiken hier voor Leerlingvolgsysteem toetsen van Cito en bij kleuters andere toetsen.

Op basis van deze gegevens, observaties en de overige resultaten van de leerlingen, wordt het rapport opgesteld (gr3-8). Dit wordt besproken bij met ouders.

De Intern Begeleider bespreekt met de leerkrachten en hun leerteams de resultaten per groep en bespreekt ook de opvallende scores per leerling. Op basis hiervan wordt door de leerkracht een groepsplan opgesteld waarin het onderwijsaanbod voor de komende periode wordt gepland.

2021: i.v.m. Corona hebben we de januari M-toetsen pas in maart 2021 kunnen afnemen; deze lieten een kleine achterstand tov eerdere jaren zien. We gaan hard aan de slag deze in te lopen (ook met behulp van extra middelen NPOgelden schooljaar 2021-2022 en 2022-2023).

2021: de juni Cito E-toetsen zijn op het juiste moment afgenomen, al was dit relatief snel na de maart-toetsing. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Plaats binnen VO na 3 jaar; we zien dat afgelopen jaren dat er meer afstroom is van onze oud-leerlingen, dan opstroom. Daarom kijken we kritisch naar onze schooladviezen. Anderzijds: als een kind een kans verdient, dan willen wij hen die kans gunnen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast de opbrengsten op leergebied (rekenen, taal, lezen) zijn sociale opbrengsten belangrijk voor de Fonkel. Bij ons gaat goed presteren en lekker in je vel zitten hand-in-hand. Kinderen geven aan zich veilig te voelen op school, leerlingen in de bovenbouw voelen zich verantwoordelijk voor de jongere kinderen in de school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind voelt zich veilig
  • ieder kind hoort erbij
  • ongeacht afkomst

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste RTL-scholenonderzoek (2020) kreeg de Fonkel een 7,6. Dat bleek de hoogste schoolscore in Tilburg te zijn. Dat is een mooi compliment voor de relatief hoge leeropbrengsten die wij ieder jaar weer nastreven voor alle leerlingen.

Terug naar boven