OBS De Fonkel

Bemmelstraat 6 5043 BE Tilburg

  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS De Fonkel bestaat uit 9 leerkrachten, 1 lerarenondersteuner, 2 onderwijsassistenten, een externe taalspecialist, een intern begeleider en een directeur. Men wordt ondersteund door een administratief medewerker en een conciërge.

In schooljaar 21-22 is er extra geld voor het onderwijs om achterstanden weg te werken. Wij kiezen er voor om iedere groep extra ondersteuning te bieden in de vorm van meer uren onderwijsassistent, of een aantal uren extra leerkracht. Ook zullen we na schooltijd nog extra activiteiten ontplooien.

De onderwijsgevenden vormen samen een professionele leergemeenschap; 2 maal per week komen de collega's bij elkaar om ons onderwijs te bespreken en verbeteren. Zodoende zien leerkrachten veel beter de doorgaande lijn in de schoolse ontwikkeling van leerlingen, geven ze elkaar veel praktische tips, of literatuurtips. Sinds we dit beleid hebben ingezet, is er een enorme professionaliseringsslag gaande in het team. Daar zijn we samen enorm trots op.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, of verlof heeft, doen wij in eerste instantie een beroep op de regionale vervangerspool.

Mochten zij geen leerkracht kunnen leveren, dan bekijken we of we intern kunnen schuiven met personeel. Eventueel wordt een groep opgedeeld (opdelen is een optie als het om een kortdurende periode van vervanging gaat)

In uiterste nood zal een klas thuis moeten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We streven naar het  werken in homogene groepen, behalve bij de groepen 0-1-2. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal: begrijpend luisteren, woordenschat, voorbereidend schrijven, leesvoorwaarden (auditief, visueel, synthese, begrippen, objectivatie)

Rekenen: rekenvoorwaarden (vergelijken, hoeveelheden, tellen, tijd, serieren, classificeren, orientatie)

Bewegingslessen: materialenles, spelles

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u ons school ondersteuningsprofiel. Omdat wij een school zijn voor veel kinderen die thuis anderstalig zijn, is er veel aandacht voor woordenschat en leesonderwijs.

Deze aanpak werkt bij alle kinderen: ook kinderen die Nederlandstalig worden opgevoed en de leerlingen die makkelijk leren. Uit de eindopbrengsten blijkt dat we alle doelgroepen goed bedienen en uitdagend onderwijs.

Dit doen we in relatief kleine groepen, op een gestructureerde wijze. Omdat we een kleine school zijn, zijn de lijntjes erg kort. Door deze manier van werken, hebben we een hele stevige basis van ons onderwijs waar veel kinderen met een lichte ondersteuningsvraag van profiteren; zonder dat ze in een uitzonderingspositie worden geplaatst is er veel aandacht voor extra ondersteuning.

School werkt intensief samen met de peuteropvang, maatschappelijk werk, sociaal wijkwerk, gezondheidscentrum.
Hierdoor zijn de lijntjes kort en kunnen we ook lichte ondersteuning in de thuissituatie via de partners bedienen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een goede start, dat is het halve werk!

Wij werken intensief samen met KDV FonkelbeerTje, waarmee we samen dit gebouw delen.

School vindt het belangrijk dat kinderen al voor 4 jaar naar het kinderdagverblijf of peuteropvang komen; daar leren ze hoe je je in een groep functioneert, leren ze samen spelen, wordt hun woordenschat ontwikkeld. Dit heeft een grote positieve bijdrage op latere leeropbrengsten in de school.

Terug naar boven