De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De informatie op deze website komt o.a. van de Inspectie van het Onderwijs en wordt automatisch gegenereerd. Sommige relevante informatie kan (nog) niet automatisch gegenereerd worden. Scholen moeten dit handmatig doorvoeren. Klikt u op "Meer informatie' voor de resultaten van de eindtoets van de afgelopen schooljaren. In de eerste grafiek ziet u de resultaten van de Route 8 Eindtoets 2018-2019.

De resultaten van de Route 8 eindtoets zijn boven de aangegeven normscore die past bij de kenmerken van onze leerlingpopulatie. 

Gezien het feit dat in schooljaar 2019-2020 in verband met het coronavirus is besloten dat er geen eindtoets wordt afgenomen, zijn er van dit schooljaar dus ook geen resultaten. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met de school: info@achtbaanschool.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met het leerlingvolgsysteem Parnassys brengen wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd in kaart. Hiervoor nemen wij niet alleen methodegebonden toetsen af, we gebruiken ook de toetsen die door Cito zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we naast de voortgang van de individuele leerling ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde. De Cito toetsen zijn geen methodeafhankelijke toetsen maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. 

Eindtoets
In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Op De Achtbaan hebben wij ervoor gekozen om de Route 8 eindtoets af te nemen. 

Monitor
De resultaten op groepsniveau worden 2x per schooljaar geanalyseerd en besproken met het team. De uitkomsten van analyse worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan. 

Opbrengstgesprekken
Drie keer per jaar worden opbrengstgesprekken gehouden met leerkracht, teamleider Onderwijs en directie. In dit gesprek worden ambitiedoelen voor de verschillende vakgebieden besproken en worden behaalde resultaten geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden verbeterplannen opgesteld. 

Zelfverantwoordelijk leren
We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. In groep 6 t/m 8 betrekken we daarom de kinderen bij hun eigen onderwijsleerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen (kindgesprekken). De kinderen vullen zelf een ontwikkelcirkel in waarin deze doelen beschreven staan. De doelen worden in groep 6, 7 en 8 met kinderen, ouders en leerkracht besproken tijdens de rapportgesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool krijgen u en uw kind een schooladvies voor het maken van een verantwoorde keuze naar een school in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van jarenlange ervaringen met uw kind en de resultaten uit het LVS.

Hoe komen wij tot dat advies?

Er zijn drie aspecten, die dat bepalen:
1. Op welk niveau zit het kind? Dit wordt door middel van Methode gebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk bepaald. 
2. Observaties.
3. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse? Hoe is de huiswerkattitude? Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de interne begeleider en de directeur geven hun visie aan de hand van eerdere rapporten en ervaringen met het kind. Onze school neemt in de vaststelling van het advies de resultaten van de eindtoets niet mee. De toets is immers niet bedoeld om uw kind een (soms bindend) schooladvies te geven. Meestal kan een eindtoetsscore het advies slechts ten positieve beïnvloeden, en vormt zij een bevestiging van het oordeel dat onze school al over het kind heeft. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Wij kunnen besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de school het schooladvies niet aan.Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.

Eindtoets
In de 2e helft van groep 8 nemen de kinderen deel aan de ‘Route 8-eindtoets’. De uitslag hiervan wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Vóórdat de toetsresultaten bekend worden, heeft de leerkracht van groep 8 echter al het schooladvies met u besproken en heeft u een verantwoorde keuze kunnen maken voor een school in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde scores op de eindtoets over de afgelopen jaren kunt u terugvinden op  de site van de onderwijsinspectie en op www.scholenopdekaart.nl  Houdt bij het beoordelen hiervan er a.u.b. rekening mee dat deze scores van meer factoren afhankelijk zijn dan goed onderwijs alleen. Ons beleid om – indien mogelijk – (tussentijds) kinderen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, beïnvloedt deze gemiddelde scores bijvoorbeeld nadelig. Wij vinden het echter belangrijker om de kwaliteit van ons onderwijs af te meten aan de mate waarin we erin slagen om alle kinderen te helpen bij de uitdagingen waar zij voor komen te staan en bij het maximaliseren van hun mogelijkheden. Verder is het ons doel te zorgen voor een goede aansluiting op een bij het kind passende vorm van vervolgonderwijs. Onze gemiddelde scores achten wij in die zin van ondergeschikt belang.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven