De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de doorstroomtoets worden in percentages weergegeven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de 1F (fundamenteel) doelen en de 1S/2F (streef)doelen.

Als Achtbaan behalen wij op de doorstroomtoets scores die ruim boven de minimale gestelde inspectienorm liggen. 

Fundamenteel/streefniveau
In de onderstaande weergave ziet u de percentages leerlingen die de 1F en 1S/2F doelen behaald heeft in schooljaar 2022-2023. 
Op onze school is het behaalde percentage 1F 95,2%. De minimumeis van de inspectie is 85%. Scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie behalen voor 95% van de leerlingen de 1F doelen. Het behaalde percentage 1S/2F is 52,9%. Scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie behalen 55%. De minimumeis van de inspectie voor 1S/2F is 41,5%. De Achtbaan behaalt scores boven dit gemiddelde, waar wij trots op zijn. Wij streven naar een goede basis waarbij alle leerlingen met minimaal het fundamentele lees- en rekeniniveau de basisschool verlaten


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met het leerlingvolgsysteem Parnassys brengen wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd in kaart. Hiervoor nemen wij niet alleen methodegebonden toetsen af, we gebruiken ook de toetsen die door Cito zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we naast de voortgang van de individuele leerling ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde. De Cito toetsen zijn geen methodeafhankelijke toetsen maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. 

Doorstroomtoets
In groep 8 wordt de doorstroomtoets afgenomen. Op De Achtbaan hebben wij ervoor gekozen om de Route 8 doorstroomtoets af te nemen. 

Monitor
De resultaten op groepsniveau worden 2x per schooljaar geanalyseerd en besproken met het team. De uitkomsten van analyse worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan. 

Opbrengstgesprekken
Drie keer per jaar worden opbrengstgesprekken gehouden met leerkracht, teamleider Onderwijs en directie. In dit gesprek worden ambitiedoelen voor de verschillende vakgebieden besproken en worden behaalde resultaten geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden verbeterplannen opgesteld. 

Zelfverantwoordelijk leren
We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. In groep 6 t/m 8 betrekken we daarom de kinderen bij hun eigen onderwijsleerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen (kindgesprekken). De kinderen vullen zelf een ontwikkelcirkel in waarin deze doelen beschreven staan. De doelen worden in groep 6, 7 en 8 met kinderen, ouders en leerkracht besproken tijdens de rapportgesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool krijgen u en uw kind een schooladvies voor het maken van een verantwoorde keuze naar een school in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van jarenlange ervaringen met uw kind en de resultaten uit het LVS.

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de procedure van het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden. Doordat alle leerlingen zich straks tegelijk aanmelden bij het vo, hebben zij dezelfde kans op een plek op de school die zij willen. 

Daarnaast wordt de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de cognitieve taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet nog veel kan veranderen. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling.

Het tijdpad voor de schooladviezen en de doorstroomtoets:   

-In februari wordt in groep 7 het voorlopig adviesgesprek met u en uw kind gevoerd
-Scholen melden zich vanaf 1 oktober tot 15 november aan voor een doorstroomtoets.
-In groep 8 ontvangen de leerlingen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
-Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
-Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
-Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
-Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).
-De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan.

 Hoe komen wij tot een advies?


Er zijn drie aspecten, die dat bepalen:
1. Op welk niveau zit het kind? Hier worden diverse gegevens voor gebruikt onder andere: niet-methodegebondentoetsen, methodegebonden toetsen, eventuele intelligentieonderzoeken/NIO. 
2. Observaties
3. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse? Hoe is de huiswerkattitude? Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de interne begeleider en de directeur geven hun visie aan de hand van de beschikbare gegevens en ervaringen met het kind. Heeft uw kind de doorstroomtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de doorstroomtoets minder goed dan verwacht? Dan past de school het schooladvies niet aan. Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.

Doorstroomtoets
In februari nemen de kinderen van groep 8 deel aan de ‘Route 8-doorstroomtoets’. De uitslag hiervan wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Vóórdat de toetsresultaten bekend worden, heeft de leerkracht van groep 8 echter al het schooladvies met u besproken en heeft u een verantwoorde keuze kunnen maken voor een school in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde scores op de eindtoets over de afgelopen jaren kunt u terugvinden op  de site van de onderwijsinspectie en op www.scholenopdekaart.nl  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zorg dragen voor een veilige omgeving van de school is een onderdeel van ons beleid. Veiligheid wordt gezien als het totaal pedagogisch klimaat in en rond de school. De school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich mentaal en fysiek veilig voelen en in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid met en naar elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft te zijn en kan zijn.  

Het doel van de Achtbaan is dat er op onze school een veilige en fijne sfeer hangt voor iedereen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen en respect
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs heeft in 2016 de school bezocht. 7 van de 10 onderdelen zijn door de inspectie met 'goed' beoordeeld. De Achtbaan heeft het 'Basisarrangement' toegewezen gekregen.

Eens in de vier jaar doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur. In 2022 heeft dit bestuursbezoek plaatsgevonden binnen onze stichting. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie, bekeken wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. In het toezicht is gekeken naar de onderwijskwaliteit en de ambities van het bestuur. Dit is het uitgangspunt van het onderzoek geweest.  Met het vierjaarlijks onderzoek wil de inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s).De inspectie was tevreden over al deze bovengenoemde punten en heeft beoordeeld dat de stichting dit op orde heeft. Het inspectierapport is na te lezen via de site: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/


Terug naar boven