De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

Het team

Toelichting van de school

Op de Achtbaan hebben wij in schooljaar 2023-2024 10 groepen, verdeeld in 3 kleutergroepen, 1 groep 3, 1 groep 4, een groep 5/6 en groep 5 t/m 8.

Het team van de Achtbaan bestaat uit 18 leerkrachten, 2 intern begeleiders/RT-ers, 3 leerkrachtondersteuners, 1 onderwijsassistenten, 2 directeuren en 1 administratief medewerker. 

Naast ons vaste team zijn er ook een aantal externen aan onze school verbonden, om de meest optimale zorg te kunnen bieden.
Zo is er 1x per week een fysiotherapeut aanwezig, 1x per week een logopediste en hebben wij een vakdocent bewegingsonderwijs.

Met elkaar proberen wij elke dag om de meest optimale zorg voor uw kind(eren) te bieden, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen.

Mocht u een vraag hebben voor de leerkracht, de directie of een ander teamlid van de Achtbaan, dan kunt u het team via onderstaande mailadressen bereiken:

Sonja Nijhof en Hanneke Burggraaf
directie@achtbaanschool.nl

Groep 1/2A:
Suzanne van Dijk: suzanne.vandijk@skor-scholen.nl
Kelly van Groenesteijn van Verseveld: kelly.vanverseveld@skor-scholen.nl

Groep 1/2B:
Laura van Leur: laura.vanleur@skor-scholen.nl
Yolande Tijssen-Plug: yolande.tijssen@skor.scholen.nl

Groep 1/2C:
Patricia Risamasu: patricia.risamasu@skor-scholen.nl
Monique van Essen: monique.vanessen@skor-scholen.nl

Groep 3:
Irene van Veen: irene.vanveen@skor-scholen.nl
Ilona Monhemius: ilona.monhemius@skor-scholen.nl

Groep 4:
Valerie Goldsmid: valerie.goldsmid@skor-scholen.nl
Anita Meerdink: anita.meerdink@skor-scholen.nl

Groep 5:
Tjeerd de Jager:tjeerd.dejager@skor-scholen.nl

Groep 5/6:
Milou Vink;milou.vink@skor-scholen.nl

Groep 6:
Quinty van der Zalm: quinty.vanderzalm@skor-scholen.nl

Groep 7:
Sandra van Dun: sandra.vandun@skor-scholen.nl

Groep 8:
Patricia de Jong: patricia.dejong@skor-scholen.nl
Jochem Steenbakkers: jochem.steenbakkers@skor-scholen.nl

Intern Begeleiders:
Suze van den Broek: suze.vandenbroek@skor-scholen.nl
Lida Wouters: lida.wouters@skor-scholen.nl

Onderwijs ondersteunend personeel:
Trees Damen: trees.damen@skor-scholen.nl
Nelly van Arkel: nelly.vanarkel@skor-scholen.nl
Stefan Emons: stefan.emons@skor-scholen.nl
Laitenan Tomatala: laitenan.tomataka@skor-scholen.nl

Administratie:
Sabrina Hoegen; sabrina.hoegen@skor-scholen.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. Onze stichting SKOR is aangesloten bij een vervangingspool, IPPON genaamd. Bij een vervangingsaanvraag worden professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een parttime collega van onze school de afwezige leerkracht vervangt. Op piekmomenten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er geen leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over de andere groepen. Iedere leerkracht heeft hiervoor een speciaal programma gemaakt. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook voorkomen dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet per sé de groep van de afwezige leerkracht te zijn. Een groep kan voor maximaal één dag naar huis worden gestuurd, zodat er geen sprake is van het feit dat er te weinig lestijd op jaarbasis gegeven zal worden. Er is voldoende marge in het aantal lesuren om één dag op te vangen. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep 'naar huis worden gestuurd'.Het zal u duidelijk zijn dat ' het naar huis sturen van een groep' een allerlaatste optie is, die we zelf ook als zeer onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school in een dergelijke situatie dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt met opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een basisschool met een leerstof-jaarklassen-systeem. De leerstof, die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm van onderwijs: adaptief onderwijs. Op onze school werken we in iedere groep op drie differentiatieniveaus.  

Ons team
Het team op De Achtbaan bestaat uit de directie, Intern Begeleiders, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, een onderwijsassistent en een administratief medewerkster. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Zo kennen wij:

Teamleider FFI, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, ICT coördinator, aandachtsfunctionaris, pestcoördinator, klachtencontactpersoon, gedragscoördinator, ICC coördinator.

Op onze school is een managementteam aanwezig.
In dit team hebben zitting:

- Twee directeuren
- Teamleider FFI
- Intern begeleiders
- Bouwcoördinatoren

Dit team bespreekt regelmatig de belangrijkste zaken rondom ons onderwijs. Het managementteam zet ook de onderwijskundige koers uit voor de komende jaren. 

Directeuren

Op De Achtbaan is gekozen voor duaal leiderschap, waarin de taken onderwijs & beleid en personeel & organisatie verdeeld zijn.

Intern begeleiders

De Intern Begeleiders coördineren het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook nemen zij de kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp individueel of in een kleine groep te geven. 

De Intern Begeleiders coachen en begeleiden ook de leerkrachten van onze school.

In een leerlingbespreking tussen leerkracht en intern begeleider worden de leerlingen besproken die extra zorg nodig hebben. Een kind kan extra instructie en herhaling van de stof nodig hebben, of juist verrijking en verdieping. Als dit het geval is, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden in een gesprek waarin eventueel een handelingsplan wordt besproken.


Ondersteuning

In de onder-, midden- en bovenbouw assisteren de leerkrachtondersteuners de leerkracht. De werkzaamheden van de leerkrachtondersteuners bestaan voornamelijk uit het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Hierdoor is het leerrendement hoger en zullen kinderen mogelijk vooruit gaan in hun ontwikkeling.

Stagiaires

Op de Achtbaan zijn er regelmatig stagiaires van verschillende opleidingen in de groepen. Zij worden begeleid door de leerkracht van de betreffende groep. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Achtbaan zijn er drie heterogene kleutergroepen, waarin de jongere en oudere kleuters samen in één lokaal zitten (combinatiegroepen 1/2).

Jonge kinderen leren al doende veelal tijdens hun spel. Alle ontwikkelingsgebieden krijgen de nodige aandacht op een schooldag. Er wordt thematisch gewerkt en alle vakgebieden sluiten aan bij het thema. We werken met verschillende methodes en materialen, zoals o.a. Kleuterplein, Fonemisch Bewustzijn, Gecijferd Bewustzijn, Met Sprongen Vooruit en Begrijpend Luisteren.

De gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de grote kring, bijv. lessen Goed Gedaan, drama, muziek, wereldoriëntatie. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen werken de leerkrachten ook in de kleine kring. In een kleine kring krijgen leerlingen een aanbod op hun ontwikkelingsniveau. Het aanbod van de kleine kring bestaat uit rekenen, taal, voorbereidend lezen en schrijven.  
De kleine kring vindt plaats tijdens het Arbeid naar Keuze uur.

Het Arbeid naar Keuze moment wordt ook ingezet voor het hoekenwerk, ICT vaardigheden, ontwikkelingsmateriaal en creativiteit.

Belangrijk is dat de kleuters een beredeneerd aanbod krijgen en dat zij zich door ontdekkend en handelend te leren kunnen ontwikkelen.

Tijdens de inloop en tijdens het Arbeid naar Keuze moment wordt er gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal, hetzij vrij of naar opdracht. Ruime aandacht is er ook voor de motorische ontwikkeling, buiten of in de speelzaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8

In groep 3 wordt een brug geslagen tussen de manier van werken in de kleutergroep en het methodisch werken in de midden- en bovenbouwgroepen. Dit houdt o.a. in dat er in groep 3 nog steeds de mogelijkheid tot spel is. Het leren lezen neemt een belangrijke plek in. Dit wordt gedaan door middel van de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Om onze leerlingen een goede basis mee te geven voor in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk binnen ons onderwijs op de vakken taal, lezen en rekenen. De leerkrachten van de midden- en bovenbouw bieden de leerstof van de vakken taal, begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling in eerste instantie klassikaal aan. Ze houden hierbij rekening met de verschillen in onderwijsbehoefte van de kinderen; sommige kinderen hebben meer of juist minder instructie nodig dan andere kinderen. Ook bij de verwerkingsopdrachten wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling en vaardigheden van het kind. Een deel van de verwerking doen we digitaal m.b.v. Chromebooks. Aan de hand van toetsen en observaties houden de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen bij. Naast het leerstofprogramma wordt in alle groepen ook gewerkt aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, het stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheden. Tevens besteden we binnen ons onderwijstijd aan schoolbrede thema's (2x per jaar) en projecten. Zo maken onze leerlingen op verschillende manieren kennis met een wereldoriënterend onderwerp door bijv. workshops, gastlessen etc. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Algemeen
Binnen De Achtbaan proberen wij uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Zorg is een breed begrip. Er kan sprake zijn van een kortdurend leerprobleem, opvallend gedrag, het niet spreken van de Nederlandse taal of het uitblinken in een bepaald vak. Het signaleren van deze zorg gebeurt door de groepsleerkrachten. Wanneer er zich problemen voordoen, bespreekt de leerkracht dit met ouders en de intern begeleider. Leerkrachten brengen de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart. Naar aanleiding van de onderwijsbehoeften van het kind wordt het in een subgroep geplaatst. Binnen deze subgroep zitten leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodat de leerkracht de meest optimaal mogelijke zorg kan bieden. Twee keer per jaar worden deze onderwijsbehoeften geëvalueerd en, indien noodzakelijk, aangepast. In de meeste gevallen vindt de begeleiding binnen de groep plaats door de groepsleerkracht. Soms kan er ook sprake zijn van begeleiding buiten de groep, te denken valt aan extra leesbegeleiding, reken- en taalondersteuning etc. Wanneer de verwachting is dat een leerling niet alle einddoelen van groep 8 gaat halen omdat de achterstanden op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen of taal groot zijn en de leerling een specifiek aanbod op maat nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkrachten, intern begeleider en ouders. 

Passend onderwijs
Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Basis- en versterkte basisondersteuning
Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 

Arrangementen 
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. We leggen de extra ondersteuning die wij de leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast.

Opbrengstgericht werken
Wij werken in onze school planmatig/systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Twee keer per jaar bekijken de leerkrachten welke onderwijsbehoefte iedere leerling heeft, op het gebied van rekenen en taal. We doen dat op basis van de resultaten van de Citotoetsen, toetsen uit de methoden en onze eigen observaties. Heeft de leerling extra uitleg nodig, of kan hij of zij juist sneller werken? Zijn er andere factoren waar de leerkracht rekening mee moet houden? Op basis van al deze informatie organiseert de leerkracht het onderwijs voor de leerlingen in de groep. Wij weten wat een kind zou moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan. We weten dus ook wat de volgende stap zou moeten zijn. In onze lessen zijn we doelgericht bezig met die volgende stap in de ontwikkeling van ieder kind. We noemen dit opbrengstgericht.

Ondersteuningsstructuur
De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra ondersteuning binnen en/of buiten de groep. Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra ondersteuning. De leerkracht voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of externe expertise de extra ondersteuning uit. Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van externen wanneer de eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het beoogde arrangement.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
Leerlingen die te weinig hebben aan de basisondersteuning en die meer uitdaging nodig hebben dan de basisondersteuning biedt, krijgen verdiepte ondersteuning waarbij onze leerkrachten specialistische expertise en programma’s inzetten, bijv. Faqta Talent, Rekentijgers. 

Groep 1/2
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 2 krijgen, wanneer zij daarvoor in aanmerking komen, 2x per week extra verdiepende lessen op het gebied van taal/ rekenen binnen de groep. 

Groep 3 t/m 8
Wij maken gebruik van een signaleringslijst voor meer-of hoogbegaafden. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor extra uitdaging, wordt een plan van aanpak gemaakt. Zij werken in de groep met verrijkings –en verdiepingsmateriaal.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Waarborgen van de zorg voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Overgang van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

Ongeveer twee maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt vindt er een intakegesprek plaats met de onderbouwcoördinator. In dit gesprek krijgt u informatie over de kleuterperiode en wordt er gesproken over de ontwikkeling van uw zoon of dochter, zodat hij/zij een goede start heeft op de bassischool. Er vindt tevens een overdracht plaats van de kinderopvang naar de basisschool d.m.v. een overdrachtsformulier. Deze gegevens worden met toestemming van u gedeeld met de school, zodat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind kan plaatsvinden. Uw zoon of dochter mag vijf keer een ochtend komen inlopen om alvast een beetje te wennen aan de schoolsituatie.


Terug naar boven