Floriant

Burg Schullstraat 2 4001 VV Tiel

  • Wij vinden lezen heel belangrijk en hebben daarom een mooie bibliotheek met een grote collectie actuele boeken!
  • Dit is een indruk van onze school aan de kant van de Cambier van Nootenlaan. Een stukje van het vernieuwde schoolplein  is in beeld.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of i.v.m. calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. SKOR is aangesloten bij IPPON. Bij een vervangingsaanvraag worden er indien mogelijk professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een collega-leerkracht (parttimer) of leraarondersteuner van dezelfde school de afwezige leerkracht vervangt. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er géén leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. Deze situatie duurt maximaal één dag. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar, dan kan het ook gebeuren dat de school ouders verzoekt om de kinderen thuis te laten. Ook deze situatie duurt maximaal één dag. Ouders worden hierover van te voren op de hoogte gebracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school.

Managementteam

De directeur vormt met de teamleiders het managementteam en kent de volgende taken:

Bij afwezigheid van de directeur nemen de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeur van de school.

Onderwijsgevend personeel (OP), Intern begeleider (IB), Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

De overige functies zijn verantwoordelijk voor het eigen takenpakket en afhankelijk van rol, eventueel adviserend en begeleidend voor collega’s. Werkgroepcoördinatoren handelen vanuit de functie leerkracht met bijbehorende taken. Binnen deze groepen bestaat geen onderlinge hiërarchische diversiteit.  

Ouderraad (OR) en  Medezeggenschapsraad (MR)

De OR en de MR zijn schoolgerelateerde raden, waarbij de OR een eigen agenda bijhoudt en school ondersteunt bij nevenactiviteiten en activiteitenorganisatie. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij diverse beleidsaanpassingen, daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan het managementteam van de school. De wetgeving omtrent de instemmingsbevoegdheid staat beschreven in de Wet Medezeggenschap voor het Primair Onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande uren geven een indicatie van de urenverdeling over de verschillende vakgebieden gedurende een week. Uiteraard is het vakkenpakket uitgebreider. Voor een totale uitwerking van de onderwijstijd verwijzen we u naar de directie van de school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Middels het jaarrooster wordt jaarlijks zorggedragen voor een minimaal aantal onderwijsuren van 7520 uur over acht jaar door de schoolverlaters. De registratie van de onderwijsuren ligt ter inzage bij de directie van school. Uitgaande van 39 weken per schooljaar worden er 7644 onderwijsuren ingericht, verdeeld over acht schooljaren. Onderwijsuren worden op basisschool Floriant efficiënt benut. Middels het werken met een inloopperiode in de ochtend wordt er zorggedragen voor een start om 08:30 uur met de onderwijsactiviteiten.

THEMATISCH WERKEN

Op basisschool Floriant werken we thematisch aan het zaakvakkenonderwijs. De zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden, met ruimte voor onderzoek door de kinderen zelf. Tijdens dit onderwijs is er ook ruimte voor techniek en het ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Na afloop van ieder project worden de resultaten en hetgeen de kinderen hebben geleerd, al dan niet in hun eigen onderzoek, gedeeld aan elkaar en/of ouders en gepresenteerd.

Op dit moment wordt er gewerkt aan integratie van zaakvakken en ons taalonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt waar nodig extra ondersteuning geboden middels Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur “zorgplicht”. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn elke leerling passend onderwijs te bieden op de eigen school of op een andere school. Door gericht met elkaar samen te werken vullen besturen en scholen elkaar aan en versterken zij elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerling.Vanuit dit vertrekpunt hebben de schoolbesturen in zes Betuwse gemeenten de handen ineengeslagen. Gezamenlijk hebben zij Betuws Primair Passend Onderwijs (BePo) opgericht. Scholen doen al heel veel om leerlingen extra ondersteuning te bieden als ze dat nodig hebben.

Er zijn en blijven kinderen die dusdanige begeleiding nodig hebben, dat de school daar niet op eigen kracht in kan voorzien. De school kan dan een beroep doen op kwalitatief hoogwaardige ondersteuning m.b.v. een “consulent passend onderwijs” vanuit het samenwerkingsverband. Uitgangspunt blijft dat kinderen zoveel mogelijk op een reguliere school met succes het basisonderwijs doorlopen, eventueel met extra ondersteuning. De inspanningen van scholen en schoolbesturen zijn erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium, hulp te geven aan de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dat lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Op onze website vindt u ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en verdere informatie omtrent Passend Onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het kleuteronderwijs op onze school wordt vormgegeven met behulp van de VVE methode 'Piramide'. Binnen dit aanbod besteden we veel aandacht aan taalstimulering, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door onze samenwerking met de peuteropvang locaties, ontstaat er een doorgaande lijn in het aanbod dat de kinderen krijgen. Om dit te bewerkstelligen zetten we opgeleide tutoren in en zijn de leerkrachten Piramide gecertificeerd, ook is één van onze medewerkers opgeleid tot Piramidetrainer.

Terug naar boven