Stefanusschool

Kinkelenburglaan 4 4003 TL Tiel

 • In de onderbouw werken we met beredeneerd aanbod. We kiezen een thema en doelen waaraan we willen werken. Daarbij kiezen we activiteiten.
 • We vinden het sociale belangrijk, we zijn ook een Vreedzame School. Dat uit zich in samen vieren, elkaar helpen en soms ook picknicken.
 • Leren gebeurt niet alleen in de klas. Een bezoek aan een bos, kasteel, museum of boomgaard hoort er ook bij.
 • Op onze school werken we ook vaak samen. Dit kan op verschillende manieren. Hier vertellen kinderen elkaar over hun lievelingsboek.
 • Wij doen mee aan het programma 'Muziek In de Klas'. Vanaf gr. 3 geven muziekdocenten les. In gr. 5 en 6 bespelen de kinderen instrumenten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de grafiek hiernaast ziet u de gemiddelde score van de Eindtoets Route 8 die op onze school werd behaald in het schooljaar 2020-2021. We scoren zoals u ziet boven het landelijk gemiddelde.

We vinden het belangrijk onze leerlingen en hun vorderingen goed te volgen. Hiervoor maken we naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Leerling Volg Systeem van het CITO. Deze methode onafhankelijke toetsing geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het kind het en leert ons als school of onze beoogde tussenopbrengsten gehaald zijn. Waar nodig is sturen we ons onderwijs bij om een optimaal resultaat te kunnen behalen. Aanpassingen kunnen zowel op school-, klassen- als individueel niveau gemaakt worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 • Alle resultaten worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
 • De tussenresultaten worden geanalyseerd uit ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
 • Deze resultaten worden besproken met de IB-er in het voortgangsgesprek.
 • De resultaten worden ook toegevoegd aan het leerlingrapport en worden besproken tijdens de oudergesprekken.
 • Zo hebben de ouders in groep 7 al een beeld van de resultaten van de leerlingen en de voorlopige uitstroom van de basisschool.
 • In groep 7 ontvangen ouders en leerlingen een voorlopig advies voor het VO.
 • In groep 8 wordt dit voorlopig advies omgezet in een definitief advies voor het VO. 
 • Daarnaast worden de tussenresultaten afgezet tegen het onderliggende plan van aanpak wat beschreven staat in het document groepsanalyse.
 • Dit plan is de basis van het monitorverslag waar de opbrengsten op school- en groepsniveau weergegeven zijn. 
 • Dit document wordt 3 keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 • De betrokkenen zijn: IB, leerkracht, Teamleider Onderwijs, directie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt op de Stefanus in groep 8 gegeven. Bij het eerste rapportgesprek in november geven we een voorlopig advies. Ouders en kinderen kunnen zich dan alvast gaan oriënteren. Met het tweede rapportgesprek in maart, als ook de uitslag van de Eindcito binnen is, volgt het definitieve advies. Bij beide gesprekken worden naast de ouders ook de kinderen uitgenodigd.

Ons advies komt tot stand in een overleg met de leerkracht van groep 7, de leerkracht van groep 8 en de Intern Begeleider. Naast de resultaten van de methodegebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen (cito eindtoets, entreetoets gr 7 en het Leerling Volg Systeem), zijn ook werkhouding en taakaanpak belangrijke factoren die hierin worden meegenomen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Stefanusschool valt al jaren onder het ‘Basistoezicht’.  Dit houdt in dat onze school het vertrouwen van de Inspectie van Onderwijs heeft en er in principe voor de periode van en jaar geen verder toezicht plaats vindt.

De rapporten van de Inspectie van Onderwijs over onze school zijn terug te vinden op http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs

Terug naar boven