Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van iedere leerling wordt na aanmelding een digitaal leerlingdossier aangelegd. Daarin worden de persoonlijke gegevens, toets- en rapportgegevens, leerlingbesprekingen en verslagen van speciale onderzoeken bewaard. Ook verslagen van gesprekken met ouders worden toegevoegd. De intern begeleider, leerkracht en de directeur hebben inzage in dit dossier. Ook kunt u, als ouder/verzorger, het dossier van uw kind inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze intern begeleider. Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen. De uitslag hiervan wordt weergegeven op het rapport en besproken met ouders tijdens de 10-minutengesprekken. Op vaste tijdstippen worden methode onafhankelijke (CITO)-toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden in het dossier opgeslagen, zodat de verrichtingen van ieder kind en de groep op langere termijn kunnen worden gevolgd. Dit systeem noemen we het LeerlingVolgSysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit ons leerlingsvolgsysteem brengen we eind groep 7 de individuele mogelijkheden van ieder kind in kaart voor wat betreft de beheersing van de schoolse vakken. Vervolgens wordt hierop een analyse gemaakt en besproken met de intern begeleider en directie. Op deze analyse worden de onderwijsbehoeften en leerinhouden in groep 8 afgestemd. Ook volgt er tijdens het laatste oudergesprek in groep 7 een voorlopig advies. Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Met behulp van ons LeerlingVolgSysteem en leerlingkenmerken zoals de werkhouding, de inzet en de zelfstandigheid wordt in groep 8 uiteindelijk een definitief advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op school. De leerlingen krijgen ook een rooster uitgereikt waarin alle informatiedagen van het VO in Tiel en omstreken vermeld zijn. U kunt met uw kind de open dagen op de diverse scholen bezoeken.

De leerkracht van groep 8 maakt een onderwijskundig rapport. In dit OKR staan de basisgegevens van de leerling, de resultaten van het Cito leerling volgsysteem, het niveau-advies en een omschrijving van de leerling. De ouders en leerling worden vervolgens vóór 1 maart door de groepsleerkracht uitgenodigd voor het definitieve adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nogmaals het advies besproken en het onderwijskundig rapport doorgenomen. In de periode daarna zullen de ouders van het voortgezet onderwijs bericht krijgen of hun kind aangenomen is. De VO-school vraagt via het digitale programma OSO het OKR bij de basisschool op. Op het moment dat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend is, wordt deze schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Als de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het advies, is herziening van ons advies mogelijk.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om je sociaal competent te kunnen gedragen, heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. We werken bij ons op school met de methode Kanjertraining, gericht op het verbeteren van de sociale competenties van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft de school positief beoordeeld en de school beschikt over het basisarrangement.

Terug naar boven