Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Van iedere leerling wordt na aanmelding een digitaal leerlingdossier aangelegd. Daarin worden de persoonlijke gegevens, toets- en rapportgegevens, leerlingbesprekingen en verslagen van speciale onderzoeken bewaard. Ook verslagen van gesprekken met ouders worden toegevoegd. De intern begeleider, leerkracht en de directeur hebben inzage in dit dossier. Ook kunt u, als ouder/verzorger, het dossier van uw kind inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze intern begeleider. Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen. De uitslag hiervan wordt weergegeven op het rapport en besproken met ouders tijdens de 10-minutengesprekken. Op vaste tijdstippen worden methode onafhankelijke (CITO)-toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden in het dossier opgeslagen, zodat de verrichtingen van ieder kind en de groep op langere termijn kunnen worden gevolgd. Dit systeem noemen we het LeerlingVolgSysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Vanuit ons leerlingsvolgsysteem brengen we eind groep 7 de individuele mogelijkheden van ieder kind in kaart voor wat betreft de beheersing van de schoolse vakken. Vervolgens wordt hierop een analyse gemaakt en besproken met de intern begeleider en directie. Op deze analyse worden de onderwijsbehoeften en leerinhouden in groep 8 afgestemd. Ook volgt er tijdens het laatste oudergesprek in groep 7 een voorlopig advies. Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Met behulp van ons LeerlingVolgSysteem en leerlingkenmerken zoals de werkhouding, de inzet en de zelfstandigheid wordt in groep 8 uiteindelijk een definitief advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op school. De leerlingen krijgen ook een rooster uitgereikt waarin alle informatiedagen van het VO in Tiel en omstreken vermeld zijn. U kunt met uw kind de open dagen op de diverse scholen bezoeken.

De leerkracht van groep 8 maakt een onderwijskundig rapport. In dit OKR staan de basisgegevens van de leerling, de resultaten van het Cito leerling volgsysteem, het niveau-advies en een omschrijving van de leerling. De ouders en leerling worden vervolgens vóór 1 maart door de groepsleerkracht uitgenodigd voor het definitieve adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nogmaals het advies besproken en het onderwijskundig rapport doorgenomen. In de periode daarna zullen de ouders van het voortgezet onderwijs bericht krijgen of hun kind aangenomen is. De VO-school vraagt via het digitale programma OSO het OKR bij de basisschool op. Op het moment dat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend is, wordt deze schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Als de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het advies, is herziening van ons advies mogelijk.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven