Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of i.v.m. calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. SKOR is aangesloten bij IPPON. Bij een vervangingsaanvraag worden er professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een medewerker van de school de afwezige leerkracht vervangt. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er géén leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. Deze situatie duurt maximaal één dag. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook gebeuren dat de school ouders verzoekt om de kinderen thuis te laten. Ook deze situatie duurt maximaal één dag. Ouders worden hierover van te voren op de hoogte gebracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en is vanuit functie leidend, begeleidend, aansturend en/of beoordelend.

Managementteam

De directeur vormt met de teamleiders het managementteam en kent de volgende taken:

-          Beleid makend, in samenspraak met andere rollen/functies

-          Beleid volgend

-          Beleid sturend

-          Ondersteunend/faciliterend

Bij afwezigheid van de directeur nemen de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeur van de school.

Groepsleerkrachten, IB, OOP

De overige functies zijn verantwoordelijk voor het eigen takenpakket en afhankelijk van rol, eventueel adviserend en begeleidend voor collega’s. Werkgroepscoördinatoren handelen vanuit de functie leerkracht met bijbehorende taken. Binnen deze groepen bestaat geen onderlinge hiërarchische diversiteit.  

Oudervereniging (OV) en Medezeggenschapsraad (MR)

De OV en de MR zijn losstaande organen, waarbij de OV een eigen agenda bijhoudt en school ondersteunt bij nevenactiviteiten en activiteitenorganisatie. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij diverse beleidsaanpassingen. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan het managementteam van de school. De wetgeving omtrent de instemmingsbevoegdheid staat beschreven in de Wet Medezeggenschap voor het Primair Onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Middels het jaarrooster wordt jaarlijks zorg gedragen voor een minimaal aantal onderwijsuren van 7520 uur over acht jaar door de schoolverlaters. De registratie van de onderwijsuren ligt ter inzage bij de directie van school. Uitgaande van 39 weken per schooljaar worden er 7800 onderwijsuren ingericht, verdeeld over acht schooljaren. Onderwijsuren worden op basisschool de Dagobert efficiënt benut, middels het werken met een inloopperiode in de ochtend wordt er zorg gedragen voor een start op 08:30 uur met de onderwijsactiviteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt waar nodig extra ondersteuning geboden middels Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur “zorgplicht”. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn elke leerling passend onderwijs te bieden op de eigen school of op een andere school. Door gericht met elkaar samen te werken vullen besturen en scholen elkaar aan en versterken zij elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerling.Vanuit dit vertrekpunt hebben de schoolbesturen in zes Betuwse gemeenten de handen ineengeslagen. Gezamenlijk hebben zij Betuws Primair Passend Onderwijs (BePo) opgericht. Scholen doen al heel veel om leerlingen extra ondersteuning te bieden als ze dat nodig hebben. Er zijn en blijven kinderen die zodanige begeleiding nodig hebben, dat de school daar niet op eigen kracht in kan voorzien. De school kan dan een beroep doen op kwalitatief hoogwaardige ondersteuning door een “plusconsulent” vanuit het samenwerkingsverband. Uitgangspunt blijft dat kinderen zoveel mogelijk op een reguliere school met succes het basisonderwijs doorlopen, eventueel met extra ondersteuning. De inspanningen van scholen en schoolbesturen zijn erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium, hulp te geven aan de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dat lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op www.scholenopdekaart.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE Aanbod bij taalachterstand:
Vanuit de gemeente krijgt de school een subsidie om alle leerlingen met een taalachterstand (VVE indicatie) een extra aanbod op taalgebied te bieden in de groepen 1 en 2. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat deze leerlingen een impuls krijgen op het gebied van taal. 
Het aanbod voor deze leerlingen wordt verzorgd door de school. 

Wij hebben geen peuterspeelzaal of opvang in de school.

Terug naar boven