De Hertog

Hertog Reinaldlaan 80 4001 RC Tiel

Schoolfoto van De Hertog

Het team

Toelichting van de school

U en uw kind hebben op school contact met de volgende mensen:
De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het wel en wee van de kinderen in de klas. Hij of zij bouwt aan een vertrouwensrelatie met de kinderen, die de basis is voor een succesvol onderwijskundig proces.
De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij de dagelijkse onderwijspraktijk.
Uw kind krijgt gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Als uw kind extra hulp nodig heeft op een bepaald leergebied, kan het voorkomen dat het tijdelijk – individueel of in een klein groepje – ondersteuning krijgt van een remedial teacher.
Wanneer leerlingen problemen hebben met taal en spraak, dan kan op verzoek van de leerkracht, in overleg met ouders, tijdens schooltijd externe logopedie worden ingezet.
Ook externe schrijftherapie behoort tijdens schooltijd tot de mogelijkheden.
De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkracht bij het behouden van een veilig klimaat in de klas. Leerlingen kunnen bij de leerkrachtondersteuner indien nodig weer rustig worden. Zo nodig kan een leerkrachtondersteuner ook ingezet worden om een klas over te nemen.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten om zodoende de kwaliteit van het onderwijs in de groep (nog meer) te verbeteren.
De gedragswetenschapper (een orthopedagoog of psycholoog) denkt mee met leerkracht en intern begeleider bij specifieke gedragsvragen. De gedragswetenschapper wordt intensief betrokken bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben in hun functioneren op school.
De receptie is vaak het eerste aanspreekpunt in de contacten met school. De secretaresse verzorgt alle administratieve taken die bij de school horen.
De maatschappelijk werker is een belangrijke schakel in het contact tussen ouders en school. Via deze persoon kunnen zaken over school en thuis worden uitgewisseld.
De locatieleider regelt de dagelijkse gang van zaken op de locatie.
Op onze school werken jaarlijks diverse stagiair(e)s.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers afwezig zijn door ziekte of verlof proberen wij dit intern op te lossen, zodat de lessen door kunnen gaan.
Gezien de specifieke doelgroep is het voor onze leerlingen niet wenselijk om met onbekende vervangers te werken. Indien mogelijk geeft een duo-partner of collega les aan de groep en anders delen we een groep op over de andere klassen, met werk dat ze zelfstandig kunnen maken.
Mocht dit bij een ziektegeval allemaal niet mogelijk zijn, dan zijn wij bij uitzondering genoodzaakt een klas niet op school te laten komen. Wij doen dit dan altijd in overleg met u en geven dat, indien mogelijk, de dag van tevoren aan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zitten in kleine groepen van gemiddeld 14 leerlingen, die in leerniveau, leeftijd en ontwikkelingsniveau goed bij elkaar passen.
De Hertog werkt samen met dagbehandeling jonge kind (DJK) van entrea lindenhout, waardoor kleuters als zij daar aan toe zijn stapsgewijs kunnen ingroeien in het onderwijs.
We hebben sinds 2020 een combigroep, voor leerlingen die naast de ondersteuning op het gebied van gedrag ook extra ondersteuning op het gebied van  leren nodig hebben. In deze combigroep bieden we leerlingen onderwijs aan, passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden en de ondersteuningsbehoeften van de leerling op gebied van leren én gedrag. Deze groep bestaat uit ongeveer 10 kinderen, met een leerkracht en onderwijsassistent. Plaatsing in deze groep gebeurt via onze Commissie van Begeleiding. 

Naast de vakdocent bewegingsonderwijs hebben wij ook remedial teachers binnen de school. Zowel op groeps- als op individueel niveau ondersteunen zij de leerlingen bij het verder vorm geven van hun (vastgelopen) ontwikkeling. We werken samen met Zinder voor Muziek in de klas. 
Waar nodig en waar mogelijk zetten wij, altijd in nauwe samenwerking, jeugdzorg en/of opvoedingsondersteuning van entrea lindenhout in. Deze samenwerking is uniek en is mede bepalend voor onze positie binnen de regio. 

Wij zijn samen met de Berg, de Bron en de Tapir een opleidingsschool. Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wij zijn hiervoor contractueel een partnerschap aangegaan met HAN Academie Educatie. Een deel van de opleiding van studenten wordt hiermee op onze scholen gerealiseerd. Als opleidingsschool bieden we studenten de mogelijkheid om een startbekwame leerkracht te worden met veel ervaring in de onderwijspraktijk. Hiermee leiden we leraren op die in de praktijk de toegevoegde waarden van 'grenzeloos opleiden' hebben ervaren. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt in de kleutergroepen thematisch gewerkt. De vakken voorbereidend lezen, woordenschat, rekenen en schrijven worden integraal aangeboden. We gebruiken de methode kleuterplein.
We hebben daarnaast expliciet aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden SEO-lessen aangeboden en tijdens het thematisch werken en spelmomenten is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het 'leren leren'. 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Hier staan de minimale tijden, die we per leerjaar in de klas aan een vak besteden.  
In elk leerjaar houden we bewust ruimte over, om in te kunnen spelen op wat de specifieke groep aan leeraanbod nodig heeft.
We gaan hierbij steeds uit van de onderwijsbehoefte van de groep en de beoogde opbrengsten op de verschillende vakgebieden.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hertog is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar met complexe ontwikkelingsstoornissen en/of opvoedingsproblemen. Streven is om middels deze ondersteuning de gedragsproblemen van de leerling te reguleren en het zelfvertrouwen en de autonomie van de leerling te vergroten, zodat zij, zodra dit mogelijk is, weer kunnen instromen in het regulier onderwijs. Op didactisch gebied sluiten we zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van het basisonderwijs en de kerndoelen.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die hun problematiek op een internaliserende manier en/of externaliserende manier tot uiting laten komen. Wij hanteren voor het bieden van onderwijs aan leerlingen binnen het niveau “speciale ondersteuning” van het Betuws Primair Passend Onderwijs de stelregel dat slechts onderwijs geboden kan worden aan de betreffende leerling indien deze dit onderwijs (zijnde “speciale ondersteuning”) kan volgen binnen een reguliere klassikale setting van onze school, met gemiddeld 14 andere leerlingen en maximaal 2 personeelsleden welke onderwijs verzorgen aan de groep als geheel. 
Wanneer voor uw kind meer ondersteuning nodig is dan wij in onze specifieke onderwijssetting kunnen bieden in de klas, dan kijken we samen met u wat we aan kunnen vragen om uw kind zo lang mogelijk in de groep te houden of kijken samen welke onderwijssetting dan passend is. We gaan dan in gesprek met het samenwerkingsverband om extra middelen aan te vragen.

De Hertog heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor wij aan deze leerlingen goed en passend onderwijs kunnen bieden:
- veel expertise binnen het team rondom gedragsproblemen en/of (psychiatrische) stoornissen
- mogelijkheid van therapie binnen de school (o.a. logopedie, rt, mrt)
- goede samenwerking met jeugdzorg van entrea lindenhout (bv. PMT, ouderbegeleiding, speltherapie of dagbehandeling)
- goede samenwerking met ’s Heerenloo (bij leerlingen op LVB ni-veau in combinatie met gedragsproblematiek), Pluryn, Driestroom, Kinderpsychiatrie Karakter
- gerichte pedagogische basishouding naar de leerling toe, waardoor een veilig en positief pedagogisch klimaat door de gehele school geboden wordt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als het gedrag en de ontwikkeling van je kind erg veel aandacht vraagt bij de opvoeding, en de hulp van een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of school niet voldoende is, dan kan dagbehandeling een volgende stap zijn.

De dagbehandeling helpt het kind en de ouders in de vertrouwde leefomgeving. Het tijdig signaleren en de vroeghulp van onze dagbehandeling voorkomen dat de ontwikkeling van het kind verder stagneert en dat gedragsproblemen toenemen.

Vanuit de dagbehandeling kan een kind doorstromen naar het onderwijs op De Hertog.

Terug naar boven