Openbare Basisschool de Regenboog

Mr. Rinkstraat 19 4005 VH Tiel

  • null
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Regenboog
  • Elke maand hebben wij een maandviering waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
  • De school is van en voor de wijk! Onze leerlingen dragen een steentje bij door regelmatig het zwerfafval in de wijk op te ruimen.
  • De Regenboog is een vreedzame school. Wij werken met leerlingmediatoren die andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 

Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De resultaten van deze toetsen gebruiken wij als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. Ze worden hierbij op verschillende niveaus geanalyseerd, namelijk op leerling-, groeps- en schoolniveau. Dit doen we met behulp van de 5-D systematiek van Data, Duiden, Doelen, Doen en Delen. De conclusies die wij hieruit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continu te verbeteren.

Met behulp van een tweejaarlijkse analyse van de leerresultaten (CITO) en pedagogische observaties (ZIEN!) wordt op cyclische wijze gewerkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 7:
Bij ons op school wordt met de bovenbouw leerkrachten het voorlopige schooladvies in groep 7 vastgesteld aan het einde van groep 7.
Tevens worden dan de leerlingen geselecteerd die mogelijk gaan deelnemen aan de NIO.
Eind groep 7 wordt in het oudergesprek met ouders en leerling de uitslagen in het leerlingvolgsysteem en het daaruit voortvloeiende voorlopig advies van de leerkrachten ten aanzien van het niveau VO besproken.

Groep 8:
Als uw kind in groep 8 zit wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de diverse middelbare scholen uit de omgeving.
Ook houden wij aan het begin van het jaar voor u een informatieavond onder begeleiding van het Lingecollege.
Als ouder gaat u met uw kind zelf de middelbare scholen van uw keuze bezoeken middels open dagen, informatie avonden of snuffeldagen. 
In november nemen wij bij ons op school de NIO test af voor de leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn. De uitslagen van deze test worden eind november/begin december met u besproken.
In januari ontvangt u via de leerkracht van uw kind het voorlopige schooladvies zodat u gericht kan gaan kijken naar een middelbare school van uw kind.

Begin februari wordt bij alle leerlingen van onze school de doorstroomtoets IEP afgenomen.
De school ontvangt half maart hiervan de uitslag en zal deze aan de ouders overhandigen. Mocht het voorlopige schooladvies van uw kind niet passend zijn bij de uitslag van de doorstroomtoets zal er contact met u opgenomen worden ivm een aanpassing.
Tussen 25 maart en 31 maart 2025 melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school passend bij het voorlopige schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn allemaal verschillend en dat is onze kracht! Ieder kind is uniek en wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school ervaren wat dit betekent. Iedereen heeft verschillende talenten en verdient de kans om deze te ontdekken en optimaal te ontwikkelen binnen een veilige, rustige en inspirerende leeromgeving.

Wij gaan voor het begeleiden van de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. We doen dat vanuit een sterke betrokkenheid bij kinderen. Dit betekent dat ons onderwijs is afgestemd op de behoefte, interesses en talenten van het individuele kind. Daarnaast ontdekken kinderen wat de kracht van verschil is en wat het oplevert wanneer ze op een respectvolle wijze samen vieren, spelen, leren en werken. Zo worden zij in staat gesteld om met een stevige basis, vol vertrouwen in zichzelf en de ander, de overstap te maken naar het vervolgonderwijs en een eigen plek vinden in de samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Open staan voor verschillen
  • Democratisch burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven