Openbare Basisschool de Regenboog

Mr. Rinkstraat 19 4005 VH Tiel

 • null
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Regenboog
 • Elke maand hebben wij een maandviering waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
 • De school is van en voor de wijk! Onze leerlingen dragen een steentje bij door regelmatig het zwerfafval in de wijk op te ruimen.
 • De Regenboog is een vreedzame school. Wij werken met leerlingmediatoren die andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

Het team

Toelichting van de school

 • Bewegingsonderwijs: Sportfriends
 • Cultuur in de Klas: diverse docenten van Zinder
 • Sociaal emotioneel: juf Bapke Kessel en juf Hildegard Hovestad
 • Vertrouwenscontactpersoon school: juf Susan van Buuren
 • Taalcoördinator: juf Femke Cools
 • VVE coördinator: juf Ineke Meijers

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van ons personeel proberen we dat in eerste instantie intern op te lossen. Meestal is er een collega bereid om een dag extra te werken of wordt er een onderwijsassistent of leraarondersteuner ingezet. Stichting OPO-R beschikt over een flexpool met leerkrachten die kunnen vervangen bij ziekte of verlof van een personeelslid. Verder kunnen we een beroep doen op de invalpool IPPON, waarbij wij zijn aangesloten.

Op dit moment hebben wij te maken met een lerarentekort, het kan dus voorkomen dat er op bepaalde dagen geen vervanger wordt gevonden bij afwezigheid van een personeelslid. Wij zijn er altijd op gericht om kinderen niet naar huis te sturen en zullen altijd eerst alle andere mogelijkheden onderzoeken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. We hebben een aantal combinatieklassen t/m groep 8, twee leerjaren zijn dan samengevoegd in 1 groep. In de combinatieklassen is er altijd ondersteuning van een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.

Onze leerlingen hebben allemaal een of twee groepsleerkrachten, zij geven de reguliere lessen aan de groep. Naast de groepsleerkracht zijn er bij ons op school onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner werkzaam, zij ondersteunen de leerkrachten en spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van leerlingen.

De bewegingslessen in groep 1 t/m 8 worden gegeven door vakleerkrachten. Verder worden er cultuurlessen (muziek, drama, dans) gegeven door docenten van Zinder in de groepen 1 t/m 6. Vanaf groep 1 krijgen onze kinderen Engels, deze lessen worden gegeven door native speakers: mensen die Engels als moedertaal hebben.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 gaan de leerlingen ongeveer 880 uur per jaar naar school en  wordt er gewerkt met thema's. Aan de hand van deze thema's wordt het onderwijsprogramma ingericht. Er worden o.a. activiteiten gedaan in het kader van begrijpend/kritisch luisteren, fonemisch bewustzijn, rekenen, wereldorientatie en bewegen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school is er veel aandacht voor de basisvaardigheden, met name rekenen, taal en lezen

Wij besteden uitgebreid aandacht aan ons taalonderwijs, onze leerkrachten zijn specialisten. Een goede taalvaardigheid geeft kinderen de mogelijkheid om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Tevens vinden wij het ook heel belangrijk om het plannen van het eigen werk en de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, door hun aantal keer in de week te laten werken met dag en/of weektaken

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Regenboog zorgen wij ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Ieder kind krijgt bij ons de mogelijkheid om zich in eigen tempo en passend bij de eigen begaafdheid te ontwikkelen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat zij voortdurend worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten komen, zodat elke leerling kan laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma dat wij voor de leerlingen verzorgen, inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met de andere leden van het schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

Wij bieden onze leerlingen drie typen ondersteuning aan:
Basisarrangement: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat elke leerling in de groep volgt, inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Voor de meeste leerlingen (75%) is het basisarrangement voldoende om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen.
Intensief basisarrangement: Dit arrangement is bedoeld voor de leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften en daarmee samenhangende intensieve ondersteuning nodig om het minimum niveau van de basisschool te kunnen behalen. Het intensieve arrangement omvat de ondersteuning die de betreffende leerlingen krijgen, aanvullend op het basisarrangement. Bij de inhoudelijke vormgeving van het intensief arrangement zet de leerkracht specialistische expertise en programma’s in.
Verdiept basisarrangement: Dit arrangement is bedoeld voor de leerlingen die te weinig hebben aan het basisarrangement, omdat zij meer aan kunnen. Bij de inhoudelijke vormgeving van het verdiept basisarrangement zetten onze leerkrachten specialistische expertise en programma’s in. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de school hebben we een samenwerking met Kentalis, waardoor wij leerlingen met taalproblemen nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden. 

Binnen het team is er een leerkracht  afgestudeerd als orthopedagoog, mogelijk willen we haar in de toekomst de rol geven als gedragsspecialist op de Regenboog. 

Verkenning van het vormen van een School in School (SIS) in samenwerking met Kentalis met als doel onderwijs thuis nabij en een vloeiend terugkeer in het reguliere onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 zijn de onderbouwleerkrachten samen met obs De Molenwerf gestart met een verbetertraject onder leiding van Edux. In dit traject staat het beredeneerde aanbod voor het jonge kind centraal, gaan we het aanbod VVE versterken, krijgt het spelend leren in een rijke omgeving een belangrijke plek en gaan we de visie en doorgaande leerlijn van het jonge kind herijken. Dit verbetertraject wordt in schooljaar 2023-2024 gecontinueerd, waarbij de nadruk ligt op het opstellen van een visie jonge kind en het borgen van het ontwikkelde beleid

Ook starten we schooljaar 2023-2024 een samenwerking met Thuis in taal. Het hart van de aanpak zijn ouder-kindactiviteit, tijdens de gezamenlijke thema's met de VVE. Alle ouders worden dan actief uitgenodigd in gesprek te gaan met hun kind. Plezier en veiligheid staat bij die activiteit voorop. Juist de ouders met de minste opleiding en taalvaardigheid ervaren dan dat ze alles in huis hebben om hun kind vooruit te helpen: je hoeft niet te kunnen lezen! Je mag gerust in je eigen taal praten! Je doet het uitstekend en het is niet zo ingewikkeld!

Terug naar boven