Openbare Basisschool de Regenboog

Mr. Rinkstraat 19 4005 VH Tiel

  • null
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Regenboog
  • Elke maand hebben wij een maandviering waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
  • De school is van en voor de wijk! Onze leerlingen dragen een steentje bij door regelmatig het zwerfafval in de wijk op te ruimen.
  • De Regenboog is een vreedzame school. Wij werken met leerlingmediatoren die andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van ons personeel proberen we dat in eerste instantie intern op te lossen. Meestal is er een collega bereid om een dag extra te werken. De stichting beschikt over een flexpool met leerkrachten die kunnen vervangen bij ziekte of verlof van een personeelslid. Verder kunnen we een beroep doen op IPPON.

Op dit moment hebben wij te maken met een lerarentekort, het kan dus voorkomen dat er op bepaalde dagen geen vervanger wordt gevonden bij afwezigheid van een personeelslid. Wij zijn er altijd op gericht om kinderen niet naar huis te sturen, maar zullen altijd alle andere mogelijkheden onderzoeken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. We hebben een aantal combinatieklassen t/m groep 8, twee leerjaren zijn dan samengevoegd in 1 groep. In de combinatieklassen is er altijd ondersteuning van een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.

Onze leerlingen hebben allemaal een of twee groepsleerkrachten, zij geven de reguliere lessen aan de groep. Naast de groepsleerkracht zijn er bij ons op school onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner werkzaam, zij ondersteunen de leerkrachten en spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van leerlingen.

De bewegingslessen in groep 1 t/m 8 worden gegeven door vakleerkrachten. Verder worden er muzieklessen gegeven door docenten Zinder in de groepen 3 t/m 6. Vanaf groep 1 krijgen onze kinderen Engels, deze lessen worden gegeven door native speakers: mensen die Engels als moedertaal hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 gaan de leerlingen ongeveer 880 uur per jaar naar school en  wordt er gewerkt met thema's. Aan de hand van deze thema's wordt het onderwijsprogramma ingericht. Er worden o.a. activiteiten gedaan in het kader van begrijpend/kritisch luisteren, fonemisch bewustzijn, rekenen, wereldorientatie en bewegen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school is er veel aandacht voor de basisvaardigheden, met name rekenen, taal en lezen. In elke groep wordt een vastgestelde tijd aan deze vakken besteed. Er kunnen wat kleine verschillen per groep zijn, omdat elk leerjaar zijn eigen accenten heeft.

Wij besteden uitgebreid aandacht aan ons taalonderwijs, onze leerkrachten zijn specialisten. Een goede taalvaardigheid geeft kinderen de mogelijkheid om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Tevens vinden wij het ook heel belangrijk om het plannen van het eigen werk en de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, door hun aantal keer in de week te laten werken met dag en/of weektaken. Het werk wat de leerlingen moeten maken is verdieping, verrijking of herhaling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Op de Regenboog hebben wij kleine groepen en beschikken wij over 3 onderwijsassistenten die in alle groepen ingezet worden. 

Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben heel specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zullen we, in samenspraak met ouders (verzorgers), op zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven