Brede zorgschool de Cambier

Marga Klompéstraat 2 4003 ZR Tiel

Schoolfoto van Brede zorgschool de Cambier

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de SO-afdeling van Brede zorgschool de Cambier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij decijfers en feiten. De Cambier is een (V)SO-school. De school heeft op de SO-afdeling 9 groepen.

De Brede zorgschool is een uniek concept in Nederland waarin de grenzen tussen onderwijs, behandeling, zorg en het gezin is komen te vervallen. De Brede zorgschool biedt een scala aan diensten die letterlijk vanuit een gebouw worden aangeboden. Dit gebouw is gevestigd aan de Marga Klompéstraat in Tiel. De diensten die de Brede zorgschool aanbiedt zijn: kinderdagcentum (0-5 jaar), Speciaal Onderwijs (4-12 jaar), Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar), buitenschoolse opvang (inclusief logeren), thuisondersteuning, kamertrainingscentrum, paramedische diensten (’s Heeren Loo en Driestroom) zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotore therapie en beeldende therapie.

Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op de Cambier worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. Leerlingen met een advies VSO leerroute 1-4 kunnen binnen het gebouw overstappen naar de VSO-afdeling. Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2018 telde de school 156 leerlingen, 81 leerlingen in SO en 75 leerlingen in het VSO. De leerlingen zijn verdeeld over de volgende leerroutes:

Leerroute 1 SO: 12 leerlingen

Leerroute 2 SO: 11 leerlingen

Leerroute 3 SO: 45 leerlingen

Leerroute 4 SO: 13 leerlingen

Leerroute 1 VSO: 5 leerlingen

Leerroute 2 VSO: 42 leerlingen

Leerroute 3 VSO: 26 leerlingen

Leerroute 4 VSO: 2 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen zijn dagelijks vanaf 8.15 uur welkom op school. Vanaf dat moment draagt de school de verantwoordelijkheid voor uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De brede zorgschool

De brede zorgschool is een uniek concept in Nederland. De brede zorgschool werkt nauw samen met 's Heeren Loo en Driestroom en biedt een scala aan diensten die zoveel mogelijk vanuit één gebouw worden aangeboden. De diensten die de brede zorgschool aanbiedt zijn: kinderdagcentum (0-5 jaar), Speciaal Onderwijs (4-12 jaar), Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar), buitenschoolse opvang (inclusief logeren), thuisondersteuning, kamertrainingscentrum, paramedische diensten (’s Heeren Loo en Driestroom) zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotore therapie en beeldende therapie.

Zorg binnen onderwijs (ZBO)

Wanneer een leerling meer zorg en/ of begeleiding nodig heeft dan op school geboden kan worden, kan er ZBO aangevraagd worden. Om voor ZBO in aanmerking te komen heeft een leerling een beschikking van de gemeente (Jeugdwet) of een indicatie van CIZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. De inzet van ZBO kan in specifieke gevallen een voorwaarde zijn voor toelating van een leerling met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte op school. School vraagt in samenspraak met ouders en de zorgbemiddelaar van 's Heerenloo een indicatie aan. Wanneer er een indicatie is afgegeven en ZBO ingezet mag worden, zal een zorgondersteuner van 's Heerenloo in en om de groep gaan werken aan doelen die passend zijn bij de situatie en bij wat het kind nodig heeft. 

Stichting de Driestroom

Het paramedisch team op onze school maakt onderdeel uit van Stichting de Driestroom en biedt onder andere eerstelijns logopedische, ergotherapeutische en kinderfysiotherapeutische zorg aan kinderen met een brede ontwikkelingsvraag. Ook bieden zij Discrete Trial Teaching (DTT)-training. Het paramedisch team onderzoekt en behandelt kinderen op hulpvraag. Ook adviseert en/of begeleidt zij hun ouder(s)/verzorger(s). Hierbij wordt er nauw samengewerkt met leerkrachten en het zorgteam van de school. Leerlingen kunnen onder schooltijd gebruik maken van deze therapieën, mits de therapie het onderwijs ondersteund.


Gemeenten

We werken samen met gemeentes in onze regio op gebied van huisvesting, leerlingenvervoer, lokale educatieve agenda, aanvraag van zorg en uitstroom van leerlingen naar een passende vervolgplek (dagbesteding / (beschut) werk).

Terug naar boven