Brede zorgschool de Cambier

Marga Klompéstraat 2 4003 ZR Tiel

Schoolfoto van Brede zorgschool de Cambier

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de SO-afdeling van Brede zorgschool de Cambier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij decijfers en feiten. De Cambier is een (V)SO-school. De school heeft op de SO-afdeling 9 groepen.

De Brede zorgschool is een uniek concept in Nederland waarin de grenzen tussen onderwijs, behandeling, zorg en het gezin is komen te vervallen. De Brede zorgschool biedt een scala aan diensten die letterlijk vanuit een gebouw worden aangeboden. Dit gebouw is gevestigd aan de Marga Klompéstraat in Tiel. De diensten die de Brede zorgschool aanbiedt zijn: kinderdagcentum (0-5 jaar), Speciaal Onderwijs (4-12 jaar), Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar), buitenschoolse opvang (inclusief logeren), thuisondersteuning, kamertrainingscentrum, paramedische diensten (’s Heeren Loo en Driestroom) zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotore therapie en beeldende therapie.

Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op de Cambier worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. Leerlingen met een advies VSO leerroute 1-4 kunnen binnen het gebouw overstappen naar de VSO-afdeling. Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2018 telde de school 156 leerlingen, 81 leerlingen in SO en 75 leerlingen in het VSO. De leerlingen zijn verdeeld over de volgende leerroutes:

Leerroute 1 SO: 12 leerlingen

Leerroute 2 SO: 11 leerlingen

Leerroute 3 SO: 45 leerlingen

Leerroute 4 SO: 13 leerlingen

Leerroute 1 VSO: 5 leerlingen

Leerroute 2 VSO: 42 leerlingen

Leerroute 3 VSO: 26 leerlingen

Leerroute 4 VSO: 2 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen zijn dagelijks vanaf 8.15 uur welkom op school. Vanaf dat moment draagt de school de verantwoordelijkheid voor uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De brede zorgschool

De brede zorgschool is een uniek concept in Nederland. De brede zorgschool werkt nauw samen met 's Heeren Loo en Driestroom en biedt een scala aan diensten die zoveel mogelijk vanuit één gebouw worden aangeboden. De diensten die de brede zorgschool aanbiedt zijn: kinderdagcentum (0-5 jaar), Speciaal Onderwijs (4-12 jaar), Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar), buitenschoolse opvang (inclusief logeren), thuisondersteuning, kamertrainingscentrum, paramedische diensten (’s Heeren Loo en Driestroom) zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotore therapie en beeldende therapie.

Zorg binnen onderwijs

Sommige leerlingen vragen meer zorg dan redelijkerwijs van de groepsleiding verwacht kan worden. We gaan uit van 3 uur zorg per week die door de klas per leerling geleverd kan worden. Als een leerling meer zorg nodig heeft maken we gebruik van de regeling Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). Deze regeling maakt het mogelijk dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. ZBO komt neer op persoonlijke begeleiding binnen en buiten een klassikale situatie die geheel aansluit op de behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Om voor ZBO in aanmerking te komen heeft het kind een beschikking van de gemeente (jeugdwet) of een indicatie van het CIZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Het kan zijn dat er ZBO moet worden aangevraagd voor uw kind. School vraagt dan in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de zorgbemiddelaar van ’s Heeren Loo een indicatie aan. Het kan zijn dat later in de schoolloopbaan ZBO nodig is, ook dan wordt in samenspraak een indicatie aangevraagd.


Stichting de Driestroom

Het paramedisch team op onze school maakt onderdeel uit van Stichting de Driestroom en biedt onder andere eerstelijns logopedische, ergotherapeutische en kinderfysiotherapeutische zorg aan kinderen met een brede ontwikkelingsvraag. Ook bieden zij Discrete Trial Teaching (DTT)-training. Het paramedisch team onderzoekt en behandelt kinderen op hulpvraag. Ook adviseert en/of begeleidt zij hun ouder(s)/verzorger(s). Hierbij wordt er nauw samengewerkt met leerkrachten en het zorgteam van de school.


Gemeenten

We werken samen met gemeentes in onze regio op gebied van huisvesting, leerlingenvervoer, lokale educatieve agenda, aanvraag van zorg en uitstroom van leerlingen naar een passende vervolgplek (dagbesteding / (beschut) werk).

Terug naar boven