Rotondaschool

Hondsroos 2 4007 TJ Tiel

Schoolfoto van Rotondaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken in april  2023 de landelijke "eindtoets". De onderdelen rekenen en taal komen in deze toets aan de orde. De uitslag van de toets wordt schriftelijk aan ouders en kinderen meegedeeld. Voordat de eindtoets wordt afgenomen, bespreken we met ouders en kinderen ons advies betreffende de schoolkeuze. Een belangrijke bron, naast de resultaten uit het leerlingvolgsysteem bij het bepalen van het schooladvies is de observatie van het kind gedurende de laatste schooljaren. 

In het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor de ouders van groep 8. Op deze avond worden de procedures rond de uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) uitgelegd. De ouders worden per e-mail op de hoogte gehouden over informatiedagen van het VO in Tiel en omstreken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk (groep 1/2) en ParnasSys (groep 3 t/m 8) brengen wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd in kaart. Naast observaties in de klas en methodegebonden toetsen, gebruiken we vanaf groep 3 ook de toetsen die door Cito zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we naast de voortgang van de individuele leerling ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddelde. De Cito toetsen zijn geen methode afhankelijke toetsen, maar algemene toetsen die gevalideerd zijn en naar landelijke normen zijn samengesteld. 

In groep 8 wordt de Cito eindtoets afgenomen. 

Monitor

De resultaten op groepsniveau worden 2x per schooljaar geanalyseerd en besproken met het team. De uitkomsten van de analyse worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan

Opbrengstgesprekken 

Drie keer per jaar worden opbrengstgesprekken gehouden met leerkracht, teamleider onderwijs en directie. In dit gesprek worden ambitiedoelen voor de verschillende vakgebieden besproken en worden behaalde resultaten geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

De Rotonda is een school die kinderen laat stralen en bijdraagt aan hun optimale en brede ontwikkeling door hen, in samenwerking met ouders en omgeving, kennis te laten maken met de wereld. Met bekwaamheid en betrokkenheid zetten wij ons in voor de ontwikkeling en vreugde van de kinderen. We doen dit vanuit vertrouwen in het kind en in onszelf. Wij streven ernaar om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld om hen heen en we willen kinderen een gelukkige schooltijd bieden: we willen hen laten stralen op onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Vreugde/plezier
  • Relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven