Rotondaschool

Hondsroos 2 4007 TJ Tiel

Schoolfoto van Rotondaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken in februari 2024 de landelijke "doorstroomtoets". De onderdelen rekenen en taal komen in deze toets aan de orde. De uitslag van de toets wordt schriftelijk aan ouders en kinderen meegedeeld. Voordat de doorstroomtoets wordt afgenomen, bespreken we met ouders en kinderen ons advies betreffende de schoolkeuze. Een belangrijke bron, naast de resultaten uit het leerlingvolgsysteem bij het bepalen van het schooladvies is de observatie van het kind gedurende de laatste schooljaren. 

In het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor de ouders van groep 8. Op deze avond worden de procedures rond de uitstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) uitgelegd. De ouders worden per e-mail op de hoogte gehouden over informatiedagen van het VO in Tiel en omstreken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk (groep 1/2) en ParnasSys (groep 3 t/m 8) brengen wij de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun basisschooltijd in kaart. Naast observaties in de klas gebruiken we vanaf groep 3 ook de methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen die door DIA zijn ontwikkeld. Hiermee kunnen we naast de voortgang van de individuele leerling ook de voortgang van de groep meten. We vergelijken dit met het landelijk gemiddeldeld. 

In groep 8 wordt de DIA-doorstroomtoets afgenomen. 

Monitor

De resultaten op groepsniveau worden 2x per schooljaar geanalyseerd en besproken met het team. De uitkomsten van de analyse worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan

Opbrengstgesprekken 

Drie keer per jaar worden opbrengstgesprekken gehouden met leerkracht, teamleider onderwijs en directie. In dit gesprek worden ambitiedoelen voor de verschillende vakgebieden besproken en worden behaalde resultaten geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets                         

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets en komt er 1 aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs.
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet neemt een aantal problemen weg en regelt een aantal zaken:

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. 
 • Er komt 1 week waarin de leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: 

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. 
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 
 • Leerlingen maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets. 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school. 
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan.? De school maakt een schooladvies voor een leerling op basis van:?  

 • de leerresultaten uit het LVS
 • informatie van collega's (zoals intern begeleiders).
 • observaties in de groep. 

Op de Rotonda buigen de leerkrachten van groep 8 zich, samen met de voorgaande leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directeur over zowel het voorlopig als definitieve het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met leerlingen en hun ouders over het schooladvies.
Bij de voortgangsgesprekken in juni wordt aan de kinderen?van?groep 7 een voorlopig V.O.-schooladvies gegeven. Deze kinderen kunnen samen met hun ouders zich voorzichtig al gaan oriënteren op een vervolgschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

De Rotonda is een school die kinderen laat stralen en bijdraagt aan hun optimale en brede ontwikkeling door hen, in samenwerking met ouders en omgeving, kennis te laten maken met de wereld. Met bekwaamheid en betrokkenheid zetten wij ons in voor de ontwikkeling en vreugde van de kinderen. We doen dit vanuit vertrouwen in het kind en in onszelf. Wij streven ernaar om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld om hen heen en we willen kinderen een gelukkige schooltijd bieden: we willen hen laten stralen op onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Vreugde/plezier
 • Relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven