Rotondaschool

Hondsroos 2 4007 TJ Tiel

Schoolfoto van Rotondaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons aanbod voor lichte interventie:

Leerlingen met lichte vormen van gedragsproblematiek bieden we d.m.v. rust en structuur de kans om zich positief te ontwikkelen.

Leerproblemen: Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Binnen ons adaptief onderwijs komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften.

Taal/lezen: Wij vinden het belangrijk eventuele lees- of spellingsproblemen tijdig te signaleren, zodat hulp kan worden geboden om de problemen aan te pakken. In de onderbouw werken we bij risico-leerlingen met Bouw!, een computerprogramma dat preventief wordt ingezet om leesproblemen voor te zijn. Ook hanteren we op school het dyslexieprotocol, waarin beschreven staat op welk moment welke toetsen moeten worden afgenomen en welke interventies bij uitval noodzakelijk zijn. Zo werken we in de groepen 2 t/m 4 met Bouw!, een computergestuurd interventie-programma, waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen binnen de groep compensatie aangeboden in overeenstemming met de verklaring. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld gebruik mogen maken van extra tijd en ondersteunende hulpmiddelen.

Rekenen: binnen onze methode WIG 4 wordt er op 3 niveaus instructie geboden. Naast de methode wordt er in de groepen 1 t/m 5 gebruik gemaakt van de methode Met Sprongen Vooruit. Wanneer er bij leerlingen een hiaat is ontstaan, wordt gebruik gemaakt van (de werelden van) Gynzy, waarbij kinderen werken op hun eigen niveau. Leerlingen die de basisstof ver vooruit zijn werken met het routeboekje met daarnaast verrijkend en/of verdiepend materiaal, onder andere plustaken methode WIG.Binnen SKOR zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het protocol ERW&D (Ernstige reken- en wiskundeproblemen en Dyscalculie).

Hoogbegaafdheid: Voor kinderen die hoogbegaafd zijn bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas. We volgen het DHH protocol. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat leren ook leuk kan zijn als het niet alleen om kennis gaat, maar dat samenwerken, overleggen en filosoferen ook vaardigheden zijn die van belang zijn in je contacten met anderen. Daarnaast is het de doelstelling dat de leerlingen leren te leren en ervaren wat het is om de eigen grenzen te verleggen. Een plaatsingsbesluit wordt genomen door de leerkracht en de teamleider onderwijs en de IB-er.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven