Rotondaschool

Hondsroos 2 4007 TJ Tiel

Schoolfoto van Rotondaschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Rotondaschool werken 25 medewerkers, bestaande uit leerkrachten, leraarondersteuners en specialisten.
Allen werken samen aan goed onderwijs; ze leveren elk hun eigen bijdrage.

De bij de school werkzame personen kunt u per mail bereiken via: voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Management Team: 2 directeuren.

Ondersteuning en begeleiding: intern begeleider (gr. 1 t/m 8).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De personeelsleden van de Rotonda hebben soms recht op (compensatie)verlof. Bij afwezigheid van één van hen, wordt gezocht naar een goede vervanging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vervangerspool of teamleden die een parttime baan hebben. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Rotondaschool werken we met kleutergroepen waarbij de jongere en oudere kleuters van groep 1 en 2 samen in een klas zitten. In ons kleuteronderwijs staat spel centraal. Ontwikkelingsgebieden zijn wel te onderscheiden, maar vallen in het spel vaak samen. We werken aan de hand van thema's. Een thematisch aanbod zorgt voor boeiend onderwijs waar kinderen vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid aan deelnemen. Er wordt ingespeeld op de belevingswereld van het kind op dat moment. In vieringen komen onderwerpen als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen aan bod. Tevens is hierbij veel ruimte voor kunstzinnige vorming.

We maken gebruik van verschillende methodes en materialen zoals Met Sprongen Vooruit, Fonemische Bewustzijn, Gecijferdheid, Schrijfdans.

Tijdens de inloop en de werkles werken de kinderen met ontwikkelings- en expressiemateriaal. De leerkracht werkt dan met een kleine kring om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen.

Er is veel aandacht voor de fijne en grove motoriek. Voor de fijne motoriek werken de kinderen met motoriekbakjes. De grove motoriek wordt ontwikkeld d.m.v buitenspel, dans en gymlessen. We werken nauw samen met een kinderfysiopraktijk.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden zijn gemiddelden: Per groep en per kind kijken we wat nodig is en passen daar onze onderwijstijd op aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage (op Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl) en op onze website leest u het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Ons aanbod voor lichte interventie:

Leerlingen met lichte vormen van gedragsproblematiek bieden we d.m.v. rust en structuur de kans om zich positief te ontwikkelen.

Leerproblemen:

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Binnen ons adaptief onderwijs komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften.

Taal/lezen:

Wij vinden het belangrijk eventuele lees- of spellingsproblemen tijdig te signaleren, zodat hulp kan worden geboden om de problemen aan te pakken. In de onderbouw werken we bij risico-leerlingen met Bouw!, een computerprogramma dat preventief wordt ingezet om leesproblemen voor te zijn. We hanteren op school het dyslexieprotocol, waarin beschreven staat welke interventies bij uitval noodzakelijk zijn. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen binnen de groep compensatie aangeboden in overeenstemming met de verklaring. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld gebruik mogen maken van extra tijd en ondersteunende hulpmiddelen.

Rekenen:

Binnen onze methode WIG 5 wordt er op 3 niveaus instructie geboden. In de groepen 1 t/m 5 wordt ook gebruik gemaakt van de methode Met Sprongen Vooruit. Wanneer er bij leerlingen een hiaat is ontstaan, wordt gebruik gemaakt van Bareka, waarbij kinderen werken op hun eigen niveau. Leerlingen die de basisstof ver vooruit zijn werken met verrijkend en/of verdiepend materiaal, zoals RekenXL. Binnen SKOR zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het protocol ERW&D (Ernstige reken- en wiskundeproblemen en Dyscalculie).

Hoogbegaafdheid:

Voor kinderen die hoogbegaafd zijn bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan Plusklas 'De Leerkuil'. We volgen het DHH protocol. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat leren ook leuk kan zijn als het niet alleen om kennis gaat, maar dat samenwerken, overleggen en filosoferen ook vaardigheden zijn die van belang zijn in je contacten met anderen. Daarnaast is het de doelstelling dat de leerlingen aan een (persoonlijk) leerdoel werken, kritisch nadenken, plannen en ervaren wat het is om de eigen grenzen te verleggen. Een plaatsingsbesluit wordt genomen door de leerkracht, de specialist hoogbegaafdheid de IB'er.

In de bijlage (op Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl) leest u het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities van de Rotondaschool voor de komende jaren om kinderen met (en zonder) een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden:

Beleidsterrein: Aanbod/afstemming

We werken groepsdoorbrekend op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Bij technisch lezen werken we met tutoren. Dat is een leerling uit de bovenbouw. In onze school hebben we leraarondersteuners, die ondersteuning bieden in alle groepen. Tevens beschikken wij over een plusklas 'De Leerkuil' waar we kinderen met een speciale onderwijsbehoefte begeleiden. 
De focus ligt op de basisvaardigheden (taal-, reken- burgerschap en digitale vaardigheden). Bij taalvaardigheden gaat het om doelgericht lezen, schrijven, kijken/luisteren, spreken en gesprekken voeren. Bij rekenen gaat het om kritisch denken en rekenwiskundig probleem-oplossen. Burgerschap gaat over het aanleren van basisnormen en -waarden in onze samenleving. Tenslotte krijgen de kinderen een basis aan kennis over digitale technologie en ontwikkelen ze vaardigheden om daarmee om te gaan.

Beleidsterrein: Didactisch handelen
Iedere leerkracht werkt bewust aan veranderd leerkrachthandelen. Onze ambitie is om van een sturende rol naar een meer coachende rol te gaan. Dit doen we door de kinderen te begeleiden bij het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. 

Beleidsterrein: Schoolklimaat/Sociale veiligheid
We zorgen voor een veilige schoolomgeving. Alle medewerkers volgen de Kanjertraining en de bijbehorende lessen worden uitgevoerd in alle groepen. Binnen onze school spreken we één Kanjertaal. We volgen de kinderen in hun sociaal/emotionele ontwikkeling. 

Beleidsterrein: Opbrengsten
We creëren een sfeer waarin de brede ontwikkeling centraal staat. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van observaties, kindgesprekken, methodegebonden- en methode onafhankelijke toetsen. We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk bij groep 1/2 en ParnasSys voor de groepen 3 t/m 8. Twee keer per jaar worden de opbrengsten besproken in het team en waar nodig worden verbeterplannen opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen, voordat zij op de basisschool beginnen, via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Aangezien wij geen VVE-school zijn bieden wij geen voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken wel samen met het kinderdagverblijf en de peutergroep van KaKa en peuterspeelzaal Bontebaai in het gebouw van de school (en de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in en buiten de wijk) waardoor de ontwikkeling van kinderen goed wordt overgedragen en we een doorgaande lijn stimuleren. We gunnen het kinderen om te komen spelen en zich te ontwikkelen in de peuteropvang. De pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert uw kind in het luisteren naar elkaar, het zorgvuldig omgaan met materialen en het samenspelen.

Daarnaast heeft Kinderopvang KaKa ruimte in ons gebouw voor 2 groepen: 0-4 jarigen en 4-6 jarigen. 

De groep 7-12 jarigen kan terecht in ons IKC gebouw van De Bataaf. 

Terug naar boven