Prins Willem Alexanderschool locatie West

Burg Schullstraat 1 4001 VV Tiel

Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Route 8 eindtoets van de afgelopen 3 jaren liggen steeds boven de ondergrens die is gesteld door de inspectie. De school voldoet aan de norm. 

Onze school is op 1 augustus 2018 inhoudelijk ontkoppeld van de zusterschool Prins Willem Alexander Centrum.  Daardoor is een technisch '0-moment' ontstaan waardoor het lijkt alsof alle leerlingen nog maar kort op school zitten. Dat is niet zo, maar het is er technisch niet goed uit te halen.  

Vanwege de Corona pandemie is de eindtoets in 2020 komen te vervallen.  Leerlingen zijn in het VO geplaatst op basis van de schooladviezen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig toetsen we of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. Op onze school nemen we 2 soorten toetsen af:

-    methode-gebonden toetsen: toetsing na instructie- en inoefenfase, om te kijken of de leerlingen de stof beheersen en de leerkracht zijn/haar doel bereikt heeft. Na elke methode-gebonden toets volgt een periode van herhaling, verrijking of verdieping.

-    methode-onafhankelijke toetsen. In januari en in juni nemen wij verschillende cito-toetsen af. Deze toetsen geven een onafhankelijk beeld van de leerstofonderdelen technisch lezen, spelling, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.

 De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem, waardoor we steeds een duidelijk beeld hebben van de vorderingen van de leerlingen en het leerrendement. Met beide soorten toetsen kunnen we zien of kinderen blijven groeien in hun vaardigheid. Zowel op individueel als op groepsniveau analyseren we deze toetsen. Deze analyses worden besproken op groepsniveau en op schoolniveau en aan de hand van deze analyses wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen en op basis van deze gegevens wordt, indien nodig en mogelijk, actie ondernomen voor extra hulp.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke school voor het voortgezet onderwijs bij uw kind past, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit elk kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terecht komt en dat uw kind op die school goed mee kan komen. De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. Onze school heeft een jarenlange traditie van overleg met de middelbare scholen in Tiel. Onze adviezen worden dan ook vrijwel altijd overgenomen door het vervolg onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement.  Dat wil zeggen dat er geen bijzondere maatregelen vanuit de onderwijsinspectie van kracht zijn.  In toenemende mate is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school.  Hiertoe wordt een actief beleid gevoerd. 

Terug naar boven