Prins Willem Alexanderschool locatie West

Burg Schullstraat 1 4001 VV Tiel

Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West

Het team

Toelichting van de school

Op de school werken 12 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, een intern begeleider en een directeur.  In de gegevens van DUO worden de totalen van beide locaties bij elkaar opgeteld.  
Onderwijs is mensenwerk. Door een sterke gezamenlijke visie en hart voor de zaak hebben we leerkrachten die plezier in het werk hebben. Daar doen de leerlingen hun voordeel mee ! 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is het erg fijn dat CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor een groot aantal besturen alle vervangingen regelt. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is, bijvoorbeeld in het geval van een griepepidemie. Op dat moment maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te delen over de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.   
De laatste jaren merken we ook in de Betuwe dat er een tekort is aan leraren. Dit tekort doet zich het eerste voor in de reservepool: die droogt op. Dit kan betekenen dat er geen leerkracht beschikbaar is.  Ons bestuur heeft daarom ook alternatieven bedacht. Vakspecialisten komen soms een speciaal programma uitvoeren waardoor de klas toch op school kan zijn.  Desalniettemin wordt de school steeds kwetsbaarder, vervanging lukt niet altijd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is volgens het leerstofjaarklassensysteem georganiseerd.  Onze school heeft kleine klassen, tussen de 16 en 24 leerlingen.  Er zijn in totaal 8 groepen. 

In alle groepen krijgen kinderen krijgen een lesaanbod dat bij hun ontwikkelingsfase past. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van een kind. Kinderen die meer aankunnen krijgen opdrachten op een hoger niveau. Kinderen die meer begeleiding en instructie nodig hebben krijgen dit in de verlengde instructiegroep of in extra zorg en begeleiding.

Voor de meerbegaafde leerlingen heeft Stichting CPOB overkoepelende plusklassen.

De leerlingen krijgen tenminste eenmaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

De school doet mee met het project Muziek in de Klas. Kinderen krijgen muziekles van een vakdocent en leren een instrument te bespelen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Afwisseling op de dag: spelen en leren gaan hand in hand.  Kleuters blijven kleuters, ze willen spelen en dingen zelf ontdekken.  Het kleuteronderwijs is daarom speels, maar niet vrijblijvend.  Aan de hand van leerlijnen en doelen worden de kinderen bij de hand genomen. Veel herhaling en stapje voor stapje! 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen vinden we erg belangrijk binnen onze school. Elke ochtend besteden we hier dan ook tijd en aandacht aan. Naar aanleiding van analyses van de groep kijken we per half jaar waar meer aandacht aan besteed moet worden. Zo kan het zijn dat wanneer een groep nog moeite heeft met bepaalde taalvaardigheden,  we hier meer tijd in steken en minder tijd aan wereldoriëntatie een ander vakgebied besteden.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Prins Willem-Alexanderschool West is een open school met een goede zorgstructuur en veel mogelijkheden voor leerlingen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben. Waar het kan, en het kan vaak, leveren we maatwerk. Indien nodig kunnen leerlingen eigen programma’s en leerlijnen volgen. Om dit mogelijk te maken voor zoveel mogelijk leerlingen hanteren we een aantal voorwaarden: Het kind is:

• in staat te functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school

• in staat het onderwijs cognitief en sociaal te volgen

• in staat sociaal-emotionele aansluiting te kunnen vinden met groepsgenoten.

De groep: Per schooljaar stellen directie en interne begeleider de zorgcapaciteit vast van een groep. Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte, het aantal kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften en de mogelijkheid om in en buiten de groep adequate zorg te verlenen.   Als blijkt dat aan één of meerdere voorwaarden niet wordt of kan worden voldaan dan volgen er gesprekken tussen de ouders, de school en de begeleiders van het kind. Als uit deze evaluatiegesprekken blijkt dat het kind zich niet meer gelukkig voelt op de school of zich niet meer ontwikkelt, verlenen ouders volledige medewerking aan overplaatsing naar een andere school voor hun kind. Dit geldt ook als de school de zorg niet meer kan bieden die het kind nodig heeft. In dat geval zal de school, al dan niet ondersteund door bestuur en Bepo, samen met de ouders een andere passende school zoeken waar het kind geplaatst kan worden.

De school heeft een bijzondere samenwerking met Kentalis zodat kinderen waarbij een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) is vastgesteld goed begeleid kunnen worden.  Wij zijn een Taalsatellietschool. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met peuterspeelzaal Kizzebis welke in de school gevestigd is. Er wordt gewerkt vanuit de methode Kleuterplein. Leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters werken vanuit een gezamenlijke visie en met dezelfde leerlijnen. 
De school voert een innovatieproject uit in samenwerking met een Jonge Kind Specialist, in 2020 t/m 2022.  Het doel hiervan is om alle methodes en protocollen te toetsen aan effectiviteit en aan de onderwijsvisie.  Voor 2020-2021 geldt dat we de lesmethode Kleuterplein invoeren en dat we werken met een jaargroep 1 en een jaargroep 2.  De leerlijnen met de peuterspeelzaal worden in dit schooljaar onder de loep genomen. 

Terug naar boven