Openbare Basisschool de Moespot

Wadensteinlaan 46a 4003 TG Tiel

  • Vooraanzicht
  • Zijaanzicht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moespot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we inzicht in welk referentieniveau onze leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Naast de individuele scores van de kinderen worden de scores ook omgerekend naar een schoolscore. Deze score is voor ons belangrijk om ons te verantwoorden naar alle betrokkenen bij ons onderwijs. In eerste instantie naar het bestuur van Stichting OPO-R en de Inspectie van Onderwijs, maar ook (nieuwe) ouders die aan de hand van dit getal de kwaliteit van ons onderwijs willen beoordelen. Open communicatie vinden wij een groot goed en daarom willen wij ook open en transparant zijn in onze behaalde resultaten. Wij streven ernaar om als school boven de gestelde minimumscore van de Inspectie te scoren. Na elke periode van Cito- toetsen analyseren we op leerling-, groeps- en schoolniveau wat onze sterke punten zijn en wat we moeten verbeteren. Ook afgelopen jaar is dat gebeurd. De ene groep is niet met de andere groep te vergelijken, dus ook in de toekomst zullen we ons onderwijs kritisch blijven onderzoeken om de kwaliteit daar waar nodig te verbeteren. Wij hebben positieve verwachtingen ten aanzien van de prestaties van de kinderen en de schoolontwikkeling in het algemeen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 

Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De Onderwijsinspectie gebruikt de resultaten op de volgende tussentijdse toetsen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs: De resultaten van deze toetsen gebruiken wij als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. Ze worden hierbij op verschillende niveaus geanalyseerd; op leerling-, groeps- en schoolniveau.

De conclusies die wij hier uit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continue te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen worden bij ons geacht om mee te participeren tijden de (voorlopige) adviesgesprekken.

Dit gebeurt aan het eind van groep 7 en in de tweede of derde week van november. 

Daar waar het eindresultaat van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het gegeven eindadvies van de school zoeken wij het gesprek op met ouders. Uitgangspunt is dat wij zonder zwaarwegende argumenten, het advies naar boven bijstellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We stimuleren leerlingen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, respectvol, sociaal en kritisch individu zodat zij aan het eind van groep 8 zelfverzekerd en goed voorbereid op de toekomst, de Moespot verlaten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandig
  • Respectvol
  • Kritisch

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven