Openbare Basisschool de Moespot

Wadensteinlaan 46a 4003 TG Tiel

  • Vooraanzicht
  • Zijaanzicht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moespot

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte vallen wij terug op de vervangingspool.

Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan doen wij een beroep op collega's die parttime werken. In geval van calamiteit of prioriteit, valt de internbegeleider en/of directeur in.

Bij hoge uitzondering wordt de groep opgedeeld. Dit is niet wenselijk omdat hierdoor de continuïteit voor alle groepen in het gedrang komt. Wij doen al het mogelijke om een groep niet naar huis te hoeven sturen. Als dit wel het geval is dan gebeurt dit alleen op een wijze dat ouders en verzorgers nog opvang kunnen regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie schoolondersteuningsprofiel als bijlage.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school zijn wij preventief gericht. Dit betekent vroegtijdig signaleren en communiceren vanuit de "driehoek" ouders, kind, school. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk vraag gestuurd te gaan werken. Dit betekent dat wij ons continu moeten blijven professionaliseren. Met de opgedane kennis vergroten wij onze mogelijkheden om passende antwoorden te vinden op de vragen die onze leerlingen aan ons stellen.

Professionalisering vindt plaats binnen de eigen academie van stichting opo-r waar wij als school onder vallen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met peuterspeelzaal De Krullevaar.

Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) worden verzorgd door kinderopvangorganisatie KaKa.

Terug naar boven