Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Hooibeestje 2 4007 HD Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht zoeken wij altijd een invaller. Indien er geen invaller beschikbaar is volgen wij het volgend stappenplan. Deze stappen volgen we voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters kunnen we niet verdelen over de andere groepen en we moeten er helaas voor kiezen om de kleuters bij ziekte van de leerkracht dezelfde dag naar huis te sturen. U wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.   

Stappenplan groep 3 t/m 8:

•    Bij de eerste ziektedag van een leerkracht komen de kinderen gewoon naar school en worden zij verdeeld over de andere groepen;

•    Mocht blijken dat de leerkracht langer ziek is, dan melden wij dat in de loop van de eerste dag en mogen de kinderen van die groep de tweede ziektedag thuis blijven;

•    Om te voorkomen dat een bepaalde groep te veel lesdagen mist, bekijken we de derde dag of een leerkracht van een andere groep voor deze groep kan staan. De klas van die vervangende leerkracht mag dan de derde dag thuis blijven. De ouders van deze groep horen dit in de loop van de tweede ziektedag. Bij de keuze welke groep de derde dag thuis blijft, kijken wij naar de klassen die het minst te maken hebben gehad met uitval van de leerkracht en vervangende leerkrachten. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er niet een groep onevenredig veel belast wordt. Heeft u geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Dan bekijken wij hoe wij uw kind alsnog op school op kunnen vangen.We hopen hiermee voor deze noodsituaties een passende oplossing te hebben.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 op de Prins Mauritsschool zijn combinatiegroepen. We kiezen hiervoor zodat de de oudste en de jongste kleuters elkaar kunnen helpen en stimuleren. De jongste kleuters stromen beurtelings in. 

Soms kiezen we er in de hogere groepen ook voor om combinatiegroepen te maken. De reden kan verschillend zijn. Soms om het pedagogisch klimaat van de groepen te verbeteren, soms is er praktische reden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 vormen spelen en werken de hoofdactiviteit van de dag. We gebruiken de methode Kleuterplein. De methode is thematisch.

De leerkrachten gaan uit van de SLO doelen en zoeken daar de activiteiten bij. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen door observatie.

Bewegingsonderwijs is ook één van de hoofdactiviteiten. Dit gebeurt in het speellokaal en op het plein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen vinden we erg belangrijk. 

Op de ochtenden staan taal, lezen en rekenen centraal. In de middagen werken we met de methode BLINK een integrale wereldoriënterende methode. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor onze leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. 

Onze mogelijkheden

Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. 

Passend onderwijs in onze school

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.


Verdiept basisarrangement

Dit arrangement is bedoeld voor onze leerlingen die te weinig hebben aan het basisarrangement omdat zij meer aan kunnen. De kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht bij ons. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze kinderen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen de kinderen versneld door. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze naar een  Plusklas gaan.  

samenwerkingsverband BePo

Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning  nodig hebben.Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra ondersteuning. De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit BePO de extra ondersteuning uit.       

het Samenwerkingsverband BEPO zet op alle basisscholen een plusteam in. Dit bestaat uit plusconsulenten en themaspecialisten. Zij hebben extra expertise om intern begeleiders en leerkrachten te helpen, zodat de school in staat is om extra ondersteuning aan het kind op de basisschool te bieden. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft ontvangt de basisschool middelen van BePo (een plusarrangement). De basisschool stelt dan in overleg met ouders en deskundigen een ontwikkelingsperspectief op. Als u meer informatie zoekt over de plusondersteuning kunt u dat vinden op www.swvbepo.nl. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal van Wiplala zit in het schoolgebouw naast de kleutergroepen

Terug naar boven