CNS De Regenboog

Abraham Beeckmanlaan 16 4691 JZ Tholen

 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

Van de school mag u verwachten dat zij u helpt om voor uw kind een verantwoorde keuze te maken voor het onderwijs na de basisschool.

De volgende zaken zijn van belang voor de vaststelling van een juist advies:

 • de schoolresultaten van uw kind
 • de sociale- en emotionele ontwikkeling
 • de werkhouding en motivatie
 • creatieve- en expressieve vaardigheden
 • mondelinge- en schriftelijke vaardigheden
 • persoonlijke interesses • zorg en netheid voor het werk en omgeving
 • houding en gedrag t.o.v. de medescholier en de leerkracht.

Op de nader te bepalen informatieavond voor alle ouders van de leerlingen in groep (7 en) 8 zal worden aangeven wat de procedures zijn hierbij.

Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van het Voortgezet Onderwijs zijn meestal in februari en maart. In de lokale pers en op school worden die bekendgemaakt. In februari bespreekt u met de leerkracht de definitieve schoolkeuze. Vanaf 2014-20015 is er een verplichte eindtoets voor alle basisscholen. De uitslag van deze toets zal in principe geen invloed hebben op het gegeven schooladvies. Het zal eerder een bevestigende rol spelen. Ook na het verlaten van de basisschool blijven we door gesprekken met conrectoren en studiebegeleiders op de hoogte van de ontwikkeling van leerlingen die op De Regenboog hebben gezeten. Zij spreken geregeld hun waardering uit voor de manier waarop het team van De Regenboog kinderen opleidt, begeleidt en volgt. Wij zijn daar uiteraard heel erg blij mee. 

Voortgezet Onderwijs

Vanuit De Regenboog gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Bergen op Zoom / Halsteren / Steenbergen. Een kleiner percentage stroomt door naar het Calvijn College te Tholen en naar de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de vorderingen van de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. De voorbereiding op de instroom in het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. In het najaar is er een algemene informatiebijeenkomst voor de ouders van kinderen in leerjaar 7 en leerjaar 8 m.b.t. het schooladvies en de Eindtoets. In januari/februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgen ze een advies voor hun kind, dat vooral is gebaseerd op de bevindingen van CNS De Regenboog - verwoord in een onderwijskundig rapport. Het percentage leerlingen dat naar de bepaalde vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen in de School

U heeft ongetwijfeld meerdere malen gelezen en/of gehoord over een leerlingvolgsysteem. Letterlijk houdt dit in, dat je een systeem opbouwt waarmee je de ontwikkeling van leerlingen op velerlei terreinen volgt. De school heeft natuurlijk instrumenten nodig om dit te kunnen realiseren. U moet hierbij denken aan lees-, taal- en rekentoetsen, maar ook aan bijvoorbeeld repetities voor aardrijkskunde en geschiedenis. En met name in de onderbouw worden kinderen door leerkrachten geobserveerd om te zien hoe ze zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Daarnaast wordt in die groepen d.m.v. opdrachten getoetst of bepaalde begrippen worden beheerst. Deze observaties, toetsen en repetities zijn dus uiteindelijk nodig om te controleren wat wel en wat niet wordt beheerst. De gegevens die deze instrumenten opleveren worden bijgehouden in een registratiesysteem. Deze registratiegegevens zijn dan weer het startpunt voor de invulling van de extra hulpverlening in of buiten de groep, door eigen leerkracht of door remedial teacher, door eigen coördinator of door een deskundige van buitenaf.

Om het resultaat van onze manier van werken te toetsen aan het landelijk gemiddelde, gebruiken we in de groepen ook toetsen die niet bij een bepaalde lees- of rekenmethode horen, maar, zoals dat heet, ‘landelijk genormeerd zijn’, bijvoorbeeld de Cito-toetsen. Op deze manier kun je je eigen werkwijze zo nodig bijstellen wanneer resultaten op een van de gebieden structureel onder het landelijk gemiddelde blijven

Intelligentieonderzoeken in groep 5 en 7

De resultaten van de diverse (Cito)toetsen geven een objectief beeld van de capaciteiten van kinderen. Maar koppel je deze gegevens aan een intelligentieonderzoek, dan brengt het in kaart of de school ‘eruit heeft gehaald wat erin zit’. Dat laatste zou natuurlijk eerder in de schoolloopbaan bekend moeten zijn om adequaat te kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van de leerling(en). De meeste tests en toetsen die we inzetten ‘meten’ de leerprestaties van de kinderen. Op basis van die prestaties wordt het onderwijs verder vorm en inhoud gegeven. Dat betekent dus een aanbod op grond van leerprestaties. Die leerprestaties volgen blijft uiteraard belangrijk. Maar net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker is, of de leerprestaties ook overeenkomen met wat het kind zou moeten aankunnen gezien zijn of haar capaciteiten.

Er zijn tests ontwikkeld voor leerlingen in groep 5 en 7 die zicht geven op wat leerlingen zouden moeten kunnen. We vinden het belangrijk om te weten wat we van kinderen mogen vragen, waardoor we niet hoeven overvragen, maar ook niet ondervragen. De tests zijn beproefd en valide. Ook de opdracht aan de school wordt in het kader van ‘eruit halen wat erin zit’ door het testresultaat een stuk duidelijker. Scholen die eruit halen wat erin zit, zijn goede scholen, scholen die er meer uithalen dan erin zit (zonder te overvragen), zijn zeer goede scholen, en scholen die er niet uithalen wat kinderen zouden moeten kunnen, zijn zwakke scholen, tenzij er andere dingen aan de hand zijn die het onderpresteren van het kind veroorzaken. De school zal daar dan wel naar op zoek moeten.

Uiteraard moeten we met gezond verstand blijven kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Juist daarom is het goed om te testen in groep 5 , 7 en 8 om te zien of er in de capaciteitenontwikkeling van kinderen opmerkelijke dingen te constateren zijn. Om die redenen vindt dan ook de afname plaats van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) voor de leerlingen van groep 5 en 7 op de vier scholen van onze vereniging.

De werkwijze is als volgt: De groepsleerkracht maakt een inschatting van de capaciteiten van de leerlingen. Daarna wordt de test afgenomen door de eigen leerkracht. De test duurt ongeveer 3 uur en wordt klassikaal afgenomen. De antwoorden worden gescoord en de uitslag geeft aan of het beeld dat de groepsleerkracht heeft van het kind overeenkomt met de testuitslag. De kosten die aan de test voor groep 5 en 7 zijn verbonden, zijn voor rekening van de scholen. Er behoeft door de ouders dus niets betaald te worden. De uitslag van de test wordt met u besproken tijdens een rapportbespreking.

Hoewel we de mening zijn toegedaan dat niet alles is te meten, moeten we de ontwikkelingsaspecten die wél te meten zijn ook in beeld brengen. Het in kaart brengen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen is de basis voor het onderwijsaanbod/-aanpak en daarmee tevens een instrument waarmee de school kan aantonen in hoeverre men erin is geslaagd een toegevoegde waarde te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen, zowel tussentijds als aan het eind van de basisschool. Daarmee kan de school verantwoording afleggen naar u, als ouders, en naar de onderwijsinspectie. Want ook de Inspectie van het Onderwijs hecht grote waarde aan een helder inzicht in de opbrengsten die de school realiseert.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de intern begeleider of de directeur van de school. Ook is er informatie te vinden op www.nscct.nl

Gespreksmomenten

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn we begonnen met het voeren van luistergesprekken. Het is tijdens dit gesprek de bedoeling dat u aan de leerkracht vertelt over uw kind. Op deze wijze willen wij uw kind nog beter leren kennen, ook hoe hij/zij buiten de school(m)uren is. Aan het begin van dit schooljaar ontvangt u hierover een uitnodiging met meer informatie.

Onze opzet met betrekking tot de oudergesprekken:

 • 1e week: informatieavond en kennismaking met leerkrachten
 • +/- 7e week: luistergesprekken, ZIEN! + kindfactoren: Informatie vanuit de ouders over de kinderen, observaties vanuit de leerkracht over sociaal-emotionele ontwikkeling, evt. cognitieve ontwikkeling, duur: 15 minuten
 • Februari: 1e rapport + Cito
 • Juni/juli: 2e rapport + Cito + Zien! en kindfactoren
 • Elke 6 weken: zo nodig contact tussen ouders en leerkracht
 • Altijd een actueel overzicht van de vorderingen via het ouderportaal

Voor groep 1 zijn er huisbezoeken in de maanden november t/m januari en een 10-minutengesprek in juni. Voor groep 2 zijn er 20-minutengesprekken in januari en een 10-minutengesprek in juni. Verder wordt u in de gelegenheid gesteld een deel van een ochtend in de groepen van uw kind mee te helpen met spelletjes, werken met materialen etc. U wordt vooraf geïnformeerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van onze school vindt het uitermate belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Pesten wordt niet geaccepteerd. Dit wil jammer genoeg niet zeggen dat het niet voorkomt. Maar leerkrachten en leerlingen verplichten zich het zoveel mogelijk tegen te gaan. Veel energie en tijd wordt gestoken in het oplossen van problemen op het gebied van persoonsontwikkeling en de omgang met elkaar. Nog belangrijker is om deze problemen te voorkomen.

We willen kinderen systematisch leren hoe om te gaan met jezelf in relatie tot de ander. Om die reden zullen we ook dit schooljaar meer aandacht gaan besteden aan groepsactiviteiten om ongewenst gedrag voor te zijn. Ook zullen we extra inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de midden- en bovenbouw. Regelmatig zullen we in alle groepen thema’s centraal stellen als ‘angstig’, ‘verdrietig’, ‘blij’, ‘complimenten geven en ontvangen’, etc.

Daarnaast worden door een intern begeleider van onze school soms sociale vaardigheidstrainingen gegeven aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Ook leerlingen van de drie andere scholen kunnen hieraan worden toegevoegd. De trainingen vinden onder schooltijd plaats.  

We hebben een leerling-volg-systeem (LVS), specifiek gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit LVS heet ZIEN!. Daarnaast werken wij ook met de methode Leefstijl. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Betrokkenheid
 • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven