CNS De Regenboog

Abraham Beeckmanlaan 16 4691 JZ Tholen

 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog
 • Schoolfoto van CNS De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de manier van werken en de resultaten van CNS De Regenboog, te Tholen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Geloof, hoop en liefde
 • Veiligheid
 • Verwondering
 • Betrokkenheid
 • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding en instroom vierjarigen

Kinderen zijn van harte welkom op Christelijk Nationale School de Regenboog. Misschien verhuist u naar Tholen en is uw kind een zijinstromer? Misschien wordt uw kind binnen een half jaar 4 jaar? Dan kunt u contact opnemen met de school om een rondleiding en gesprek aan te vragen. Dat kan telefonisch (0166-603310) of via de mail cnsderegenboog@lithora.nl 

Het is prettig op tijd te weten hoeveel leerlingen wij kunnen verwachten. Wij willen natuurlijk alles in gereedheid brengen voor het aantal kinderen dat ons wordt toevertrouwd. 

Hoe kunt u beste, na de rondleiding, de inschrijving in orde maken?

 • op de website is een inschrijfformulier te downloaden. U vult het in en stuurt het naar cnsregenboog@lithora.nl
 • er vindt een gesprek plaats op onze school, met een rondleiding, waar de mogelijkheden worden besproken.

Voor zij-instromers is het belangrijk om eerst contact met de school op te nemen om te informeren of er eventueel ruimte is.

Daarna maakt u een afspraak met de directie/ intern begeleiders zoals eerder beschreven.

De school van vertrek (directie) moet op de hoogte zijn, voordat u met ons in contact treedt, zodat er een uitwisseling van gegevens over de leerling kan plaatsvinden tussen de intern begeleiders.

Na akkoord van zowel de vertrekkende school, ouders en onze school, kan de inschrijving plaats vinden.

Deze procedure is zorgvuldig, om voor de kinderen het beste aanbod te kunnen verzorgen. Uw kind heeft een leervraag. Wij willen goed kunnen aansluiten op de leervraag, zodat uw kind leerwinst kan behalen bij ons op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven