Montessori Basisschool De Kraal

Zoekweg 1 A 4691 HT Tholen

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via eigen netwerk

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind is welkom op de Kraal. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om in samenspraak met u een passend leerarrangement te realiseren voor uw kind. U kunt hierbij denken aan extra begeleiding op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, lezen en spelling, rekenen, verrijking, een eigen leerlijn etc. De begeleiding kan binnen of buiten de groep plaatsvinden.   In ons dyslexie protocol leest u hoe wij vaststellen dat een kind leesproblemen heeft, of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. Als blijkt dat uw kind een leesachterstand heeft bieden wij de juiste interventies aan. Bij onvoldoende resultaten hiervan en een goede onderbouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op een vergoeding van het dyslexieonderzoek. Bij vaststelling van ernstige enkelvoudige dyslexie volgt er een dyslexie behandeling en worden er op school dispenserende en compenserende maatregelen getroffen.   Wij kiezen er op onze school bewust voor geen apart verrijkingsklasje te vormen. Ieder kind heeft zijn of haar talenten en daar spelen we zoveel mogelijk op in. Door onze groepsdoorbrekende manier van werken, kunnen we onze kinderen altijd de instructie en de verwerking bieden die passend is, dit nog bovenop het feit dat wij werken met combinatiegroepen. Dit houdt in dat kinderen de mogelijkheid krijgen om lesjes te volgen in een hogere groep. Dit kan betekenen dat een kleuter de Engelse lessen volgt in de middenbouw of soms zelfs al 2 dagdelen per week meedraait, dit is altijd afgestemd op de onderwijsbehoeftes van het kind. Dit wordt door ons een intellectuele wandeling genoemd. In ons (meer-)begaafde protocol leest u hoe wij hier vorm aan geven en hoe wij uitdaging bieden aan de (meer-)begaafde leerling in de groep.   Ook voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs willen wij onderwijs bieden. In overleg met ouders, leerkrachten en het samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk. Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wel en wat niet kan. Bij vragen over onze onderwijszorg verwijs ik u naar ons SOP. Deze is te vinden op de website. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven