Openbare basisschool Ter Tolne

Abraham Beeckmanlaan 20 4691 JZ Tholen

Schoolfoto van Openbare basisschool Ter Tolne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op obs Ter Tolne wordt er ook een capaciteitentest afgenomen. Dit is een test waarbij wij kunnen inschatten hoe leerbaar een kind is. De resultaten van de eindtoets zijn afgelopen jaren veelal passend bij de capaciteiten van de leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken onderscheid tussen summatief toetsen en formatief toetsen (formatief handelen).

Summatief toetsen is prestatiegericht en gebonden aan een norm. Een antwoord is goed of fout en het is altijd een momentopname. Summatief toetsen is een meting om de balans op te maken, een terugblik of een eindmeting. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen gebruiken wij in de groepen 3 t/m 8 het leerlingvolgsysteem van cito. Hiermee vergelijken wij een leerling met zichzelf, maar ook het niveau ten opzichte van andere leerlingen in Nederland. Dit doen we één of twee keer per schooljaar, in januari/februari en soms in juni nog een keer. Deze toetsen geven ons ook informatie over hoe onze school het doet in vergelijking met andere scholen, of door de jaren heen. Wij halen daar trendanalyses uit zodat er bijgestuurd kan worden waar dat nodig is om vergelijkbaar met andere scholen te blijven presteren. De resultaten van deze leerlingvolgsysteemtoetsen worden in groepsbesprekingen tussen de IB-er en de groepsleerkracht besproken. Tijdens teamvergaderingen komen de trendanalyses aan bod. De wijze waarop de school anticipeert op de trendanalyses is terug te zien in het jaarplan van de school. Hierin staat beschreven welke kwaliteitsverbeteringen de school nastreeft. 

In het verleden namen we voor bijna alle vakken summatieve toetsen af, bijvoorbeeld na een reken- of taalblok. Dan toetsten we direct na afloop van een paar weken instructie en inoefening of iedereen het begrepen had en gaven wij daar een cijfer voor. Het gemiddelde van die cijfers was dan het rapportpunt. Inmiddels doen we dat steeds minder. We werken leerdoelgericht en dat houdt in dat we leerlingen vertellen wat het doel is, wat ze gaan leren. We bepalen waar een leerling staat, dit gebeurt overigens niet altijd schriftelijk. Observaties, het stellen van open vragen en toetsdialogen zijn ook waardevolle methoden. Hierdoor krijgt de leerkracht een duidelijk inzicht in hoe de leerling de getoetste onderdelen beheerst. De feedback die de leerkracht hierover geeft en de activiteiten die zij aanbiedt moet de leerling verder doen ontwikkelen en weer een stapje verder brengen in het leerproces. Daarbij weet de leerling, door de succescriteria die wij stellen, welke diepgang er wordt verwacht op een bepaald onderwerp. Deze manier van onderzoeken waar een kind staat noemen we formatief toetsen, het op deze manier vormgeven van onderwijs heet formatief handelen.

Wij kunnen ons onderwijs weliswaar beter vormgeven, maar we krijgen steeds minder cijfermatige beoordelingen. We denken na over een nieuw rapport/portfolio en verwachten dat in schooljaar 2023/2024 te kunnen presenteren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goede advisering door de school naar het voortgezet onderwijs (VO.) is een belangrijke zaak, waarbij een optimale inspanning vereist is om met zoveel mogelijk gegevens tot een goed onderbouwd advies te komen. Wij beschikken over een protocol waarin we beschrijven op welke wijze het advies tot stand komt, wie er bij betrokken zijn en hoe wij handelen in het geval dat de ouder(s)/verzorger(s) zich niet kunnen vinden in het advies. Ook beschrijven wij welke acties volgen, indien een advies niet tot een succesvolle plaatsing leidt. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die in groep 8 zitten worden uitgebreid geïnformeerd over de procedure en de mogelijkheden om kennis te maken met het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Ter Tolne vinden wij (naast de cognitieve ontwikkeling) de sociale ontwikkeling ook erg belangrijk. Een kind moet goed in zijn vel zitten om nieuwsgierig te kunnen zijn naar de wereld om zich heen en om zich te kunnen ontwikkelen.

Wij werken op onze school met de Gelukskoffer. De Gelukskoffer is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Het is een krachtige, frisse, kleurrijke en wetenschappelijk onderbouwde methode die aansluit bij de kerndoelen van het onderwijs voor alle groepen. De lessen vergroten het zelfvertrouwen van de kinderen. Onderzoek laat ook zien dat kinderen na het volgen van de lessen een positiever zelfbeeld hebben. Tijdens de lessen van de Gelukskoffer werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en kinderen ontdekken hun eigen invloed op geluk. 

Er is een aantal thema’s dat jaarlijks terugkeert, zoals positief denken, dankbaarheid en toekomstdromen.

Met het inzetten van de Gelukskoffer bieden wij de kinderen de lessen in geluk aan. Hiermee besteden wij aandacht aan het welzijn van de kinderen en de veiligheid van de kinderen in alle groepen.Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • gezamenlijke aanpak
  • heldere afspraken
  • preventief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de tegenvallende opbrengsten van de afgelopen schooljaren heeft het team zich gebogen over de resultaten en is tot een aantal conclusies gekomen. Vervolgens zijn besluiten genomen over hoe we de verbeterslag gaan maken. In een plan van aanpak bespreken we de analyse en leggen we uit welke maatregelen we nemen om het tij te keren.  

Terug naar boven