Openbare basisschool Ter Tolne

Abraham Beeckmanlaan 20 4691 JZ Tholen

Schoolfoto van Openbare basisschool Ter Tolne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op obs Ter Tolne wordt er ook een capaciteitentest afgenomen. Dit is een test waarbij wij kunnen inschatten hoe leerbaar een kind is. De resultaten van de eindtoets zijn afgelopen jaren veelal passend bij de capaciteiten van de leerlingen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school maakt een onderscheid tussen methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito).

Methodetoetsen worden afgenomen ter controle of de aangeboden leerstof wordt beheerst. Blijken onderdelen nog niet voldoende te worden beheerst, dan zal de leerkracht daar op anticiperen in het volgende blok. Zo ontstaan er niveauverschillen binnen de groep. Om het voor de leerkracht behapbaar te houden worden kinderen geclusterd in drie groepen. Kinderen met veel instructiebehoeften, kinderen die doorgaans met voldoende instructie aan de slag kunnen en kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt het rekenonderwijs iets anders aangepakt: kinderen maken voorafgaande aan het blok een korte test om te zien wat zij al beheersen en wat niet. Op basis van deze uitslag wordt met de kinderen bekeken hoe de instructiegroepen worden ingedeeld (wat per rekenonderdeel kan verschillen). Wat de kinderen in het nieuwe blok gaan leren wordt zichtbaar gemaakt. Deze aanpak wordt in het schooljaar 2018-2019 verfijnd waarna ook voor andere vakgebieden deze opzet nader bekeken wordt.

Twee keer per jaar maken leerlingen Cito-toetsen om hun ontwikkeling met leeftijdgenootjes in heel Nederland te vergelijken. Daar haalt de school trendanalyses uit zodat er bijgestuurd kan worden waar dat nodig is om vergelijkbaar met andere scholen te blijven presteren. De resultaten van de Cito-toetsen worden in groepsbesprekingen tussen de IB-er en de groepsleerkracht besproken. Tijdens teamvergaderingen komen de trendanalyses aan bod. De wijze waarop de school anticipeert op de trendanalyses is terug te zien in het jaarplan van de school. Hierin staat beschreven welke kwaliteitsverbeteringen de school nastreeft. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goede advisering door de school naar het voortgezet onderwijs (VO.) is een belangrijke zaak, waarbij een optimale inspanning vereist is om met zoveel mogelijk gegevens tot een goed onderbouwd advies te komen. Wij beschikken over een protocol waarin we beschrijven op welke wijze het advies tot stand komt, wie er bij betrokken zijn en hoe wij handelen in het geval dat de ouder(s)/verzorger(s) zich niet kunnen vinden in het advies. Ook beschrijven wij welke acties volgen, indien een advies niet tot een succesvolle plaatsing leidt. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die in groep 8 zitten worden uitgebreid geïnformeerd over de procedure en de mogelijkheden om kennis te maken met het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven