Openbare basisschool Ter Tolne

Abraham Beeckmanlaan 20 4691 JZ Tholen

Schoolfoto van Openbare basisschool Ter Tolne

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht proberen we een vervanger te vinden. Stichting OcTHO is aangesloten bij Leswerk voor het regelen van de vervanging. Het kan voorkomen dat Leswerk geen vervanger beschikbaar heeft. Dit protocol biedt helderheid in de te nemen (deel)stappen bij afwezigheid van een leerkracht.

Stap 1 Via Leswerk wordt er gezocht naar een beschikbare invaller.

Stap 2 Deeltijders van de eigen school worden benaderd, mits ze aangegeven hebben in te willen vallen.

Stap 3 Medewerkers met een ambulante taak worden ingezet in de volgende volgorde:
1. Is er een extra leerkracht aanwezig dan zal deze worden ingezet. Mocht dit ten koste gaan van compenserende maatregelen voor de betreffende leerkracht dan worden deze op een ander tijdstip alsnog ingezet. 
2. Als er een PABO-stagiair leerjaar 3 of 4 aanwezig is, wordt deze ingezet in de groep waar stage gelopen wordt. Dit onder supervisie van de leerkracht van de naastgelegen groep. De vrijgekomen leerkracht vervangt de groep van de afwezige leerkracht.
3. De directeur of IB-er vangt de eerste dag op en doen dit maximaal 2x per maand (mits passend in de agenda). De leerlingen werken zoveel mogelijk zelfstandig aan een noodpakket.

Stap 4 Een groep wordt opgesplitst in 3 groepen en verdeeld over de werkruimte 3-4, werkruimte 5-6 en het leerplein 7-8 en werken aan hun noodpakket. De leerkrachten van de aanpalende lokalen, houden toezicht. Per keer wordt volgens schema een andere groep opgesplitst. Dit is een noodoplossing en wordt alleen uitgevoerd om te voorkomen dat een groep naar huis gestuurd moet worden.

Stap 5 De directeur besluit een groep niet naar school te laten komen, de bestuurder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Ouders krijgen een bericht waarin ze op de hoogte worden gesteld van het probleem dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school verwacht wordt. NB Als dit meerder dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere groep thuis moeten blijven. De vrijgekomen leerkracht zal de groep van de afwezige leerkracht overnemen.

Onzekerheid De aanvraag voor een vervanger bij Leswerk kan vroegtijdig gedaan worden, maar dat wil niet zeggen dat het voor het eind van de schooldag duidelijk is of er een vervanger beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school beschikt over een aantal gespecialiseerde leerkrachten.

  • rekenspecialist 
  • taalspecialist 
  • gedragsspecialist
  • intern begeleider

Zij vormen samen met de directeur het zorgteam. Ze coördineren en ondersteunen leerkrachten bij het bieden van een juiste begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is geen standaard verdeling te geven van de uren over de vakgebieden. Er wordt thematisch gewerkt binnen een rijke leeromgeving waarin alle leerdoelen van de vakgebieden te behalen zijn.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven doel- en beheersingsgericht onderwijs. Dat wil zeggen dat wij kijken naar wat de groep en/of individuele leerlingen nodig heeft/hebben om een bepaald doel te bereiken. Niet de tijd, maar het behalen van de doelen is leidend in ons aanbod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De specialisten hebben ook een lesgevende taak. Zij begeleiden leerkrachten vooral na schooltijd. Mocht er een onderzoek of observatie onder schooltijd nodig zijn, dan zal er een passende oplossing gezocht worden om dit mogelijk te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nog niet geformuleerd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven