Christelijke Basisschool De Til

Kerkstraat 6 9797 PD Thesinge

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Til

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast?resultaten?zijn juist ook observaties en andere signalen uit de dagelijkse onderwijspraktijk belangrijk. Door te meten, te observeren, te signaleren en te analyseren krijgen leerkrachten een goed beeld van de vorderingen en de onderwijsbehoeften van uw kind en kunnen zij daar gericht op inspelen.? 

Met de methodegebonden en methode overstijgende toetsen bewaken we de leervorderingen van ieder individueel kind, maar geven ook een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs.Methodegebonden toetsen geven inzicht of de leerling de aangeboden doelen van een blok of hoofdstuk van bijvoorbeeld spelling of rekenen heeft behaald.?? De methode overstijgende toetsen meten de vaardigheden van een kind over een langere periode en in een andere combinatie van vragen. Als niet-methodegebonden?toetsen worden de?CITO-toetsen?afgenomen. Dit gebeurt 2x per jaar nl. in januari/februari en in juni.?Welke toetsen dat zijn hangt af van de ontwikkeling van uw kind en wordt door school vastgesteld?in het zorgplan.?De scores worden vermeld in?Parnassys?en op het rapport en ze worden met u besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven