Openbare Basisschool De Springplank

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Goed onderwijs betekent voor ons, dat we een school willen zijn waar ieder kind tot zijn recht mag komen. Dat betekent niet dat wij ons als school alleen focussen op de Eindcito. De hele schoolcarrière volgen we de ontwikkeling van het kind middels ons leerlingvolgsysteem. 

Middels een sociaal emotioneel volgsysteem volgen we het welbevinden (zit je lekker in je vel) en de competentiebeleving (hoe goed vind je zelf dat je iets kan) van de kinderen. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Door beide ontwikkelingen (cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling) goed te volgen komen we aan het einde van de basisschool voor iedere leerling tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

Terugkoppeling vanuit het V.O. geeft aan, dat de kinderen op hun plek zitten en voldoende tot goede leerresultaten laten zien. Daarbij wordt de zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken van onze oud leerlingen keer op keer benoemd.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van de scores van voorgaande jaren een kwaliteitsonderzoek verricht. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende resultaten. Conclusie was dat het onderwijs op De Springplank met een voldoende werd beoordeeld. De gemiddelde score op de Centrale Eindtoets van 2019 lag ruim boven het gemiddelde. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Springplank maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen van het Cito. Twee keer per jaar worden kennis en vaardigheden gemeten voor de vakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden en woordenschat. 

Na de afname analyseren de leerkrachten de resultaten en reflecteren hierop. Wat werkt en wat werkt niet. Welk leerkrachtgedrag heeft deze groep, deze leerling nodig? Er worden doelen beschreven voor de volgende periode. Er worden afspraken gemaakt over hoe de leerkracht de doelen gaat bereiken. Vervolgens gaat de leerkracht hier in de groep mee aan de slag. Waar nodig wordt er geobserveerd of gecoacht door de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de overgang naar het voortgezet onderwijs worden de leerlingen ook door ons gevolgd in hun leerontwikkeling. We zien dat de leerlingen minimaal het geadviseerde niveau handhaven. Soms ook gaan leerlingen verder op een hoger niveau. 

Naast cognitieve vaardigheden besteden we veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor nu en in de toekomst.
Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. We besteden aandacht aan de volgende vaardigheden:

  • Ondernemen: initiatief nemen; laten zien wat je wilt bereiken;
  • Plannen: dingen in een handige volgorde doen; eigen doelen bepalen;
  • Samenwerken: anderen denktijd geven; je houden aan afspraken;
  • Creëren: een andere manier bedenken; doorzetten en volhouden;
  • Presenteren: or een groep staan; een verzorgde presentatie geven;
  • Reflecteren: feedback geven (tips en tops); vertellen wat je hebt geleerd);
  • Verantwoorden: materiaal zelf pakken en netjes opruimen; zelf om uitleg vragen;
  • Zorgen voor: hulp aanbieden aan anderen; zorgen voor een veilige omgeving;
  • Communiceren: jezelf openstellen voor anderen; belangstelling tonen naar een ander;
  • Respecteren: met respect over een ander praten; rekening houden met gevoelens.

Zowel middelbare scholen als beroepsopleidingen geven ons aan dat zij deze vaardigheden terugzien bij onze leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven