Openbare Basisschool De Springplank

Groenstraat 5 4847 AE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Goed onderwijs betekent voor ons dat we een school zijn waar ieder kind tot zijn recht komt. Dat betekent dat wij ons als school niet alleen focussen op de Centrale Eindtoets. De hele schoolcarrière volgen we de ontwikkeling van het kind middels ons leerlingvolgsysteem. 

Middels een sociaal emotioneel volgsysteem volgen we het welbevinden (zit je lekker in je vel) en de competentiebeleving (hoe goed vind je zelf dat je iets kan) van de kinderen. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Door beide ontwikkelingen (cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling) goed te volgen komen we aan het einde van de basisschool voor iedere leerling tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

Terugkoppeling vanuit het V.O. geeft aan, dat de kinderen veelal op hun plek zitten. Daarbij wordt de zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken van onze oud leerlingen keer op keer benoemd.

Bij de advisering willen de kinderen de mogelijkheid geven om te groeien. We geven daarbij een kansrijk advies waarbij we perspectief geven om te laten zien wat ze kunnen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Springplank maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen van het Leerling in beeld. Twee keer per jaar worden kennis en vaardigheden gemeten voor de vakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden en woordenschat. 

Na de afname analyseren de stamgroepleiders de resultaten en reflecteren hierop. Hierbij analyseren we de resultaten en maken we een diepere analyse op wat er goed is gegaan en waar nog verbetering mogelijk is. Welk leerkrachtgedrag heeft deze groep, deze leerling nodig? Er worden doelen beschreven voor de volgende periode. Er worden afspraken gemaakt over hoe de stamgroepleider de doelen gaat bereiken. Vervolgens gaat de stamgroepleider hier in de groep mee aan de slag. Waar nodig wordt er geobserveerd of gecoacht door de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de overgang naar het voortgezet onderwijs worden de leerlingen ook door ons gevolgd in hun leerontwikkeling. We zien dat de leerlingen minimaal het geadviseerde niveau handhaven. Soms ook gaan leerlingen verder op een hoger niveau. We gaan uit van het 'kansrijk adviseren' van de leerlingen. Dit wil zeggen dat we de mogelijkheid aan de leerlingen bieden om te laten zien wat ze kunnen en daarin ook te groeien. 

Naast cognitieve vaardigheden besteden we veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor nu en in de toekomst.
Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. We besteden aandacht aan de volgende vaardigheden:

 • Ondernemen: initiatief nemen, laten zien wat je wilt bereiken;
 • Plannen: dingen in een handige volgorde doen; eigen doelen bepalen;
 • Samenwerken: anderen denktijd geven; je houden aan afspraken;
 • Creëren: een andere manier bedenken; doorzetten en volhouden;
 • Presenteren: or een groep staan; een verzorgde presentatie geven;
 • Reflecteren: feedback geven (tips en tops); vertellen wat je hebt geleerd;
 • Verantwoorden: materiaal zelf pakken en netjes opruimen; zelf om uitleg vragen;
 • Zorgen voor: hulp aanbieden aan anderen; zorgen voor een veilige omgeving;
 • Communiceren: jezelf openstellen voor anderen; belangstelling tonen naar een ander;
 • Respecteren: met respect over een ander praten; rekening houden met gevoelens.

Zowel middelbare scholen als beroepsopleidingen geven ons aan dat zij deze vaardigheden terugzien bij onze leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Respect

Bij ons mag je zijn wie je bent. We leren de kinderen rekening te houden met de gevoelens van anderen: openstaan voor vragen; luisteren en reageren met respect voor ieders eigenheid. We verwachten hetzelfde van ouders en teamleden. 

Veiligheid

Wij doen er alles aan om een veilige school te zijn; een school waar ieder kind zich thuis voelt, ouders zich welkom voelen en personeel met plezier werkt. We zorgen voor elkaar en gaan veelvuldig met elkaar in gesprek. Samen maken we afspraken die overzichtelijk zijn en die door alle kinderen nageleefd kunnen worden. Daarnaast stellen de kinderen samen met hun stamgroepleider tijdens de Gouden Weken specifieke afspraken voor hun klas op.

Samen

Kinderen op De Springplank kennen elkaar; ze zijn maatjes. Kinderen van allerlei leeftijden spelen met elkaar en helpen elkaar. Onder andere in de schoolkring bespreken en oefenen we hoe we op de juiste manier met elkaar omgaan. In de groepen wordt hiermee verder gegaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2018 is De Springplank bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie heeft geconstateerd dat het onderwijs op onze school van voldoende niveau is. We kregen de opdracht mee te ontwikkelen naar een voldoende niveau op de Centrale Eindtoets. Aan deze opdracht hebben we voldaan. Het resultaat was ruim voldoende. Een tweede opdracht die de school kreeg betrof het cyclisch proces van kwaliteitszorg borgen. We nemen nu ook jaarlijks vragenlijsten af onder personeel. Daarmee evalueren we ons onderwijs en maken plannen. Waar zijn we goed in en wat willen we dus behouden? Wat is minder en waar willen we dus in ontwikkelen. 
Verder daagde de Inspectie ons uit om meer te bieden aan kinderen die (hoog)begaafd zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat we in het schooljaar 2019/2020 zijn gestart met voltijds HB onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Inmiddels hebben we een groep 2-3, groep 4-5 en een groep 6-7-8 en hebben we een volwaardige afdeling voor hoogbegaafde kinderen.

Terug naar boven