Openbare Basisschool De Springplank

Groenstraat 5 4847 AE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Het team

Toelichting van de school

We beschikken over een ervaren en enthousiast team. De grafiek laat een toenemend aantal van jongere leerkrachten zien.

Deze mix laat een prima opbouw van het team zien waarmee we in de toekomst samen verder kunnen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Springplank wordt vervanging bij verlof of ziekte als volgt geregeld:

 • Indien verlof onder lestijd onontkoombaar is en het om slechts enkele uren of een dag gaat, wordt in eerste instantie binnen het eigen team gekeken of een oplossing gevonden kan worden.
 • Ook bij ziekte wordt in eerste instantie bezien of een oplossing binnen het eigen team mogelijk is. Indien een oplossing binnen het team niet kan worden gevonden wordt vervanging geregeld via Leswerk.

Ondanks de aansluiting van Stichting MarkantLeerSaam bij de invalpoule Leswerk kan het voor komen dat het vinden van vervanging van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Dan wordt getracht een passende oplossing te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

 • Inzet van leerkrachten vanuit het bestuur die op dat moment niet werken.
 • Inzet van overige leerkrachten, schoolleider of IB-er die op dat moment geen lesgevende taken hebben. Zij vangen de eerste dag op en doen dit voor maximaal 2 dagen per maand.          
 • Inzet van aanwezige Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent) in hun stagegroep, waarbij de vrij geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet ter vervanging.
 • Inzet van Pedagogisch Medewerkers van Kober voor opvang (niet het bieden van onderwijs)     
 • Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.
 • Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep een een bericht via het Ouderportaal krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de volgende dag geen les op school kan krijgen en dus ook niet op school kan komen.* We streven er wel naar dat de kinderen thuis verder kunnen werken aan hun weekplan. Er kan dan vanaf afstand begeleiding gegeven worden. 
  Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.

*Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de voorzitter College van Bestuur en specialisten en medegedeeld worden aan de inspectie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team op De Springplank bestaat uit 14 leerkrachten, 1 intern begeleider, 2 onderwijsassistenten, 1 administratief ondersteuner, 1 conciërge, 1 eigen schoonmaakster en 1 schoolleider. Hierbij hebben we ieder schooljaar ook stagiaires van de opleiding onderwijsassistente en van de lerarenopleiding. 

De kinderen zitten in heterogene groepen, leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas. Dit doen we bewust vanuit onze visie op onderwijs. Binnen de stamgroep zijn de kinderen altijd een keer jongste en een keer oudste. Elk schooljaar ontmoeten ze weer nieuwe kinderen waarmee nieuwe vriendschappen gesloten kunnen worden. Ze leren helpen en geholpen worden, ze leren met elkaar samenwerken, ze leren dat er verschillen zijn. Zo leren ze van en met elkaar. 

Voor dit schooljaar is er de volgende groepsindeling:

 • 2 groepen 1-2
 • 2 groepen 3-4
 • 1 groep 3-4 (voor hoogbegaafde kinderen)
 • 2 groepen 5/6
 • 1 groep 5-6 (voor hoogbegaafde kinderen)
 • 2 groepen 7-8
 • 1 groep 7-8 (voor hoogbegaafde kinderen) 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs wordt gewerkt aan de hand van thema’s, dat is in de onderbouw niet anders. Door binnen een thema te werken, wordt aangesloten bij de leef- en belevingswereld van de kleuters. Een kleuter krijgt een steeds realistischer kijk op de wereld om hem heen. Hij gaat de wereld steeds beter begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen over het ‘waarom’ van dingen. Deze ‘dingen’ leert een kleuter vooral door te doen, door te ervaren en te voelen. Daarom leren de kinderen op De Springplank spelenderwijs. De leerkrachten bewaken de ontwikkeling van de kinderen. Meer informatie over spelend leren vindt u in de bijlage

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In veel scholen worden de uren per vak vastgelegd. In de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leerkrachten het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school. Op de Springplank worden de basisvakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. We gebruiken hierbij de methode als middel om het doel te bereiken. Hierbij sluiten we waar het kan aan bij het thema van dat moment. In de ochtend bieden we tijdens de zogenoemde blokperiode de basisvakken (taal, rekenen, spelling en technisch lezen) aan. Kinderen krijgen in kleine groepjes gedifferentieerde instructie. Zij oefenen zelfstandig de aangeboden leerstof middels het weekplan. Hierbij is er ruimte om de stof compact aan te bieden, verrijkingsstof te geven of juist meer oefenstof. Het komt voor dat de lestijd voor een vak per onderwerp en per kind verschilt. Hierbij kijken we naar de voortgang en of het kind het doel behaald heeft. In de middag worden de vaardigheden toegepast binnen het thema. De leerkrachten bewaken het voldoen aan de kerndoelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • beschrijving van hoe onze school basisondersteuning (dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen) biedt;
 • de ondersteuningsdeskundigheid (binnen de school, binnen het bestuur en binnen het samenwerkingsverband (SWV);
 • de ondersteuningsvoorzieningen op De Springplank;
 • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
 • de samenwerkende ketenpartners;
 • materialen in de klas;
 • grenzen van de zorg.

Onze basisondersteuning
Kinderen op De Springplank worden gezien in hun specifieke onderwijsbehoeften, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied.  De basisondersteuning op pedagogisch gebied is goed. We zien nog een uitdaging liggen op het gebied van omgaan met sterk externaliserend gedrag. Komend schooljaar zullen wij scholing volgen op dit gebied. Verder hebben we in samenspraak met onze gedragsspecialist het beleid rondom sociaal emotionele ontwikkeling vormgegeven. Voor de basisondersteuning op didactisch gebied heeft het team zich afgelopen schooljaar geschoold. Hier gaan we dit schooljaar mee verder rondom de Jenaplandidactiek.
Daarnaast zetten we de ondersteuningsdeskundigheid van de eigen teamleden in. We hebben een taalcoördinator. Onze Intern Begeleider (IB'er) zal het komende schooljaar samen met de directie de zorgstructuur verder borgen. 
Daarnaast voorzien we in onze afdeling voor meer- en hoogbegaafde kinderen aan een specifieke zorgvraag in de regio. 

Onze ondersteuningsdeskundigheid 
Er is veel deskundigheid binnen het team op onze school. Naast diverse specialisten zoals hierboven benoemd, maken we gebruik van de deskundigheid van:

 • bovenschools coördinator hoogbegaafdheid;
 • een aantal teamleden met het diploma master SEN, met specifieke kennis over rouwverwerking;
 • HB-specialisten.

Ondersteuningsvoorzieningen op De Springplank
In de klas begeleiden de stamgroepleiders op basis van hun groepsplan groepjes kinderen binnen de eigen stamgroep. Dit gebeurt tijdens de blokperiode, het moment waarop de kinderen zelfstandig aan het werken zijn. Daarnaast begeleidt de stamgroepleider kinderen met specifieke ondersteuningsvragen op basis van een individueel plan van aanpak. De extra ondersteuning die onze stamgroepleiders op dit moment bieden is zo omvangrijk dat de extra werkbelasting die hieruit volgt veranderingen noodzakelijk maakt. Dat heeft het team doen besluiten om de middelen voor werkdrukverlichting in te zetten voor het aanstellen van een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de groepsleiders op afgesproken momenten door de begeleiding van groepjes of individuele kinderen over te nemen. 

De voorzieningen in de fysieke omgeving 
Het schoolgebouw is recentelijk volledig gerenoveerd. Het is dus een nieuw, schoon en sfeervol gebouw in een mooie, natuurlijke omgeving. Er is een luchtbehandelingskast aanwezig om de luchtkwaliteit op peil te houden en de energie en warmte wordt opgewerkt door een warmtepomp en zonnepanelen. Er is een lift en een invalidentoilet. Onze school deelt dit gebouw met de kinderopvangorganisatie Kober. Door veel nieuwbouw in de directe omgeving weten de ouders de school steeds beter te vinden.

Onze samenwerkende ketenpartners 

Wij werken samen met onze partners in ons kindcentrum. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er zijn momenten waarop de peuters van Kober kinderopvang met onze kleuters samen optrekken rondom een bepaald thema. Ook worden na schooltijd activiteiten ingezet voor kinderen van de buitenschoolse opvang, waaraan kinderen van onze school mogen deelnemen. Met alle toeleverende peuterspeelzalen in Breda en Teteringen is er 2x per jaar contact met betrekking tot de overdracht. Er is samenwerking met instanties als jeugdzorg, CJG en scholen voor Speciaal Onderwijs daar waar nodig. Met logopedische behandelaars is regelmatig contact en overleg.

Materialen in de klas 
In alle groepen kan ontwikkelingsmateriaal ingezet worden. In de onderbouwgroepen worden de themahoeken ingericht met materialen uit het dagelijks leven. Op deze manier stimuleren we de belevingswereld die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Op digitaal gebied zijn er digiborden en laptops, die de kinderen gelegenheid bieden om aan eigen doelen en meer op eigen niveau te werken. Ze kunnen ook worden ingezet voor extra ondersteuning. Er is een inpandige bibliotheek in het gebouw, waar de kinderen boeken kunnen lenen. Deze samenwerking met Bibliotheek op school zorgt ervoor dat de kinderen enthousiast gemaakt worden om een boek te lezen en we de collectie actueel kunnen houden. Onze leesconsulent zorgt bovendien voor ondersteunende boeken bij de thema’s, waarmee wij werken. Daarnaast is er verrijkingsmateriaal voor meer- en hoogbegaafden. We houden de ontwikkelingen in het onderwijs altijd in de gaten en gaan hierin mee als dit passend is bij onze schoolvisie. 

Onze grenzen van de zorg 
We moeten grenzen stellen aan de extra zorg, die we kunnen bieden aanvullend op de basisondersteuning. De Springplank is een kleinschalige school. Bij een aanmelding zullen wij bij specifieke en extra ondersteuningsbehoefte de afweging maken of die ondersteuning in voldoende mate geboden kan worden op De Springplank. Er is veel mogelijk, maar we kijken altijd met ouders en experts op welke plek en met welke onderwijsvorm het kind het beste tot zijn recht komt. Het kan daarbij voorkomen dat we, samen met ouders, een andere keuze maken.   

Naast de basisondersteuning voor kinderen kunnen we met ons onderwijsaanbod goed inspelen op de ondersteuningsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit gebeurt onder meer via de extra ondersteuning van de hoogbegaafdheidsspecialist van Markant en het beschikbare verrijkingsmateriaal. Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn we gestart met fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Dit is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige afdeling. Op dit moment hebben we 3 groepen met hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8)

Ook hebben we specifiek ervaring met kinderen met een visuele beperking en auditieve beperking. Speciale apparatuur en middelen en ervaring met hun specifieke onderwijsbehoeften maken dat we in veel gevallen ook deze doelgroep kunnen bedienen. Hier wordt dan ook extra ondersteuning van instanties als Auris, Bartiméus en Visio bij ingezet. 
Elk kind is welkom op onze school, waarbij we per situatie bekijken of we de juiste zorg kunnen bieden en de kwaliteit van ons onderwijs gehandhaafd blijft.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komende jaren zullen we de kwaliteitszorg op het gebied van hoogbegaafde kinderen verder door ontwikkelen. Ook zullen we binnen ons basisaanbod en onze basisondersteuning voor zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs verzorgen. Hierbij is het zaak dat de kwaliteit van het aanbod in de breedste zin hoog is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze locatie wordt samengewerkt met Kober kinderopvang en vormen we samen een kindcentrum. Er is opvang van 7 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds mogelijk. In de bijlage is meer informatie over Kober kinderopvang te vinden. In de omgeving zijn er meer aanbieders voor kinderopvang, zoals Kik, Bloem en Partou. Voor meer informatie over deze organisaties verwijzen we u naar hun websites. 

Terug naar boven