Openbare Basisschool De Springplank

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Het team

Toelichting van de school

We beschikken over een ervaren en enthousiast team. De grafiek laat een toenemend aantal van jongere leerkrachten zien.

Deze mix laat een prima opbouw van het team zien waarmee we in de toekomst samen verder kunnen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Springplank wordt vervanging bij verlof of ziekte als volgt geregeld:

 • Indien verlof onder lestijd onontkoombaar is en het om slechts enkele uren of een dag gaat, wordt in eerste instantie binnen het eigen team gekeken of een oplossing gevonden kan worden.
 • Ook bij ziekte wordt in eerste instantie bezien of een oplossing binnen het eigen team mogelijk is. Indien een oplossing binnen het team niet kan worden gevonden wordt vervanging geregeld via Leswerk.

Ondanks de aansluiting van Stichting Markantonderwijs bij Leswerk kan het voor komen dat het vinden van vervanging van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Dan wordt getracht een passende oplossing te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

 • Inzet van leerkrachten van Markant die op dat moment niet werken.
 • Inzet van overige leerkrachten, schoolleider of IB-er die op dat moment geen lesgevende taken hebben. Zij vangen de eerste dag op en dit voor maximaal 2 dagen per maand.          
 • Inzet van aanwezige Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent) in hun stagegroep, waarbij de vrij geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet ter vervanging.
 • Inzet van Pedagogisch Medewerkers van Kober voor opvang (niet het bieden van onderwijs)     
 • Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.
 • Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep een briefje mee naar huis krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen.* 
  Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.

*Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de voorzitter College van Bestuur en specialisten en medegedeeld worden aan de inspectie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team op De Springplank bestaat uit 14 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent, 1 administratief ondersteuner, 1 conciërge, 1 eigen schoonmaakster en 1 schoolleider. 

De kinderen zitten in heterogene groepen, leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas. Dit doen we bewust vanuit onze visie op onderwijs. Binnen zo'n groep zijn de kinderen altijd een keer jongste en een keer oudste. Ze leren helpen en geholpen worden, ze leren met elkaar samenwerken, ze leren dat er verschillen zijn. Zo leren ze van en met elkaar.

Voor dit schooljaar is er de volgende groepsindeling:

 • 2 groepen 1-2
 • 1 groep 2-3 (voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong)
 • 2 groepen 3-4
 • 2 groepen 5/6
 • 1 groep 4-5-6 (voor hoogbegaafde kinderen)
 • 1 groep 7-8

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs wordt gewerkt aan de hand van thema’s, dat is in de onderbouw niet anders. Door binnen een thema te werken, wordt aangesloten bij de leef- en belevingswereld van de kleuters. Een kleuter krijgt een steeds realistischer kijk op de wereld om hem heen. Hij gaat de wereld steeds beter begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen over het ‘waarom’ van dingen. Deze ‘dingen’ leert een kleuter vooral door te doen, door te ervaren en te voelen. Daarom leren de kinderen op De Springplank spelenderwijs. De leerkrachten bewaken de ontwikkeling van de kinderen. Meer informatie over spelend leren vindt u in de bijlage

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In veel scholen worden de uren per vak vastgelegd. In de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leerkrachten het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed is volledig aan de school. Op de Springplank worden de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Dit gebeurt thematisch. In de ochtend bieden we tijdens de zogenoemde blokperiode de basisvakken (taal, rekenen en lezen) aan. Kinderen krijgen in kleine groepjes gedifferentieerde instructie. Zij oefenen zelfstandig de aangeboden leerstof. Daarmee varieert de lestijd voor een vak per onderwerp en per kind. In de middag worden de vaardigheden toegepast binnen het thema. De leerkrachten bewaken het voldoen aan de kerndoelen. Wilt u zien hoe een dagje op de Springplank eruit ziet, kijk dan in de bijlage.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • beschrijving van hoe onze school basisondersteuning (dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen) biedt;
 • de ondersteuningsdeskundigheid (binnen de school, binnen het bestuur en binnen het samenwerkingsverband (SWV);
 • de ondersteuningsvoorzieningen op De Springplank;
 • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
 • de samenwerkende ketenpartners;
 • materialen in de klas;
 • grenzen van de zorg;

Onze basisondersteuning
Kinderen op De Springplank worden gezien in hun specifieke onderwijsbehoeften, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied.  De basisondersteuning op pedagogisch gebied is goed. We zien nog een uitdaging liggen op het gebied van omgaan met sterk externaliserend gedrag. Komend schooljaar zullen wij scholing volgen op dit gebied. Verder zal onze gedragsspecialist het beleid rondom sociaal emotionele ontwikkeling vormgeven. Voor de basisondersteuning op didactisch gebied heeft het team zich afgelopen schooljaar geschoold. Daarnaast zetten we de ondersteuningsdeskundigheid van de eigen teamleden in. We hebben een rekencoördinator en een taalcoördinator. Riana Oomen, onze intern begeleider (IB'er)  zal het komende schooljaar de zorgstructuur verder implementeren en borgen. 

Onze ondersteuningsdeskundigheid 
Er is veel deskundigheid binnen het team op onze school. Naast diverse specialisten zoals hierboven benoemd, maken we gebruik van de deskundigheid van:

 • bovenschools coördinator hoogbegaafdheid
 • een teamlid met diploma master SEN, met specifieke kennis over rouwverwerking

Ondersteuningsvoorzieningen op de Springplank
In de klas begeleiden de stamgroepleiders op basis van hun groepsplan groepjes kinderen binnen de eigen stamgroep. Dit gebeurt tijdens de blokperiode, het moment waarop de kinderen zelfstandig aan het werken zijn. Daarnaast begeleidt de stamgroepleider kinderen met specifieke ondersteuningsvragen op basis van een individueel plan van aanpak. De extra ondersteuning die onze stamgroepleiders op dit moment bieden is zo omvangrijk dat de extra werkbelasting die hieruit volgt veranderingen noodzakelijk maakt. Dat heeft het team doen besluiten om de middelen voor werkdrukverlichting in te zetten voor het aanstellen van een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de groepsleiders op afgesproken momenten door de begeleiding van groepjes of individuele kinderen over te nemen. 

De voorzieningen in de fysieke omgeving 
De Mandt is een relatief nieuw, schoon en sfeervol gebouw in een mooie, natuurlijke omgeving. Er is een lift en een invalidentoilet. Onze school deelt dit gebouw met een andere school en kinderopvang. Door veel nieuwbouw in de directe omgeving komen er steeds meer kinderen naar De Mandt. Dat zorgt ervoor, dat we als partners afspraken maken om de ruimte die er is zo goed mogelijk te gebruiken.

Onze samenwerkende ketenpartners 
Wij werken samen met onze partners in De Mandt om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC), een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er zijn al momenten waarop de peuters van Kober kinderopvang met onze kleuters samen optrekken rondom een bepaald thema. Ook worden na schooltijd activiteiten ingezet voor kinderen van de buitenschoolse opvang, waaraan kinderen van beide scholen mogen deelnemen. We maken gebruik van elkaars deskundigheid om bijvoorbeeld te bepalen of een kind geplaatst kan worden op een van beide scholen of dat het meer gebaat is bij een onderwijsvorm met meer ondersteuningsmogelijkheden. Dat gebeurt nu nog incidenteel, maar zal in de toekomst een meer structurele vorm krijgen.  Met alle toeleverende peuterspeelzalen in Breda en Teteringen is er 2x per jaar contact met betrekking tot de overdracht. Dit gebeurt met beide scholen van De Mandt samen.  Er is samenwerking met instanties als jeugdzorg, CJG en scholen voor Speciaal Onderwijs daar waar nodig. Met logopedische behandelaars is regelmatig contact en overleg.  Binnen Teteringen is afgelopen schooljaar een projectgroep opgericht ‘Jeugd 0-18’ . Doel is om een gezonde opvoeding en omgeving te bieden aan alle kinderen. De wens is om een structureel netwerk te hebben waar je elkaar kunt ontmoeten en elkaar kunt spreken. Daardoor zal zorg sneller en passender te bieden zijn. Ook onze IB'er neemt deel aan deze projectgroep.  

Materialen in de klas 
In alle groepen kan ontwikkelingsmateriaal ingezet worden. In de onderbouwgroepen worden de themahoeken ingericht met materialen uit het dagelijks leven. Op deze manier stimuleren we de belevingswereld die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Op het gebied van rekenen maken we een inhaalslag. We hebben sinds vorig schooljaar een nieuwe methode met veel geschikte materialen, zodat handelend leren mogelijk is.  Op digitaal gebied zijn er digiborden, laptops en tablets, die de kinderen gelegenheid biedt om aan eigen doelen te werken, meer eigen niveau te werken en ingezet kunnen worden voor extra ondersteuning. Er is een inpandige bibliotheek in De Mandt, waar de kinderen van beide scholen boeken kunnen lenen. Onze leesconsulent zorgt bovendien voor ondersteunende boeken bij de thema’s, waarmee wij werken. Daarnaast is er verrijkingsmateriaal voor meer- en hoogbegaafden. 

Onze grenzen van de zorg 
We moeten grenzen stellen aan de extra zorg, die we kunnen bieden aanvullend op de basisondersteuning. De Springplank is een kleine school. Bij elke aanmelding moeten wij bij specifieke en extra ondersteuningsbehoeften overwegen of die in voldoende mate geboden kan worden op de Springplank. Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag is veelal een andere vorm van onderwijs nodig dan wij met ons onderwijs kunnen bieden.  

Wij ervaren daarentegen, dat we met ons onderwijsaanbod goed kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen, onder meer via de extra ondersteuning van de hoogbegaafdheid specialist van Markant en het beschikbare verrijkingsmateriaal. Vanaf dit schooljaar (2019/2020) zijn we gestart met fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs (groep 2/3) voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Ook hebben we specifiek ervaring met kinderen met een visuele beperking en auditieve beperking. Speciale apparatuur en middelen en ervaring met hun specifieke onderwijsbehoeften maken dat we in veel gevallen ook deze doelgroep kunnen bedienen. Eventueel wordt er externe hulp bij gehaald.
Elk kind is welkom op onze school, waarbij we per situatie bekijken of we de juiste zorg kunnen bieden en de kwaliteit van ons onderwijs gehandhaafd blijft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven