Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

 • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
 • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
 • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methode onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van CITO, welke landelijk genormeerd zijn. Deze CITO toetsen nemen we twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van vorderingen van leerlingen en van de groep als geheel. Daarnaast krijgen wij op deze manier inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Aan de hand van deze gegevens maakt de school twee keer per schooljaar een rapport, waarin we alle toets gegevens verzamelen. Deze worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt bekeken wat we goed doen en wat beter kan. Verbeterpunten worden opgesteld, vastgelegd en uitgevoerd.

In de bijlage vindt u de inspectiekaart van het laatste bezoek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kbs Helder Camara ziet jaarlijks een hoge uitstroom. We zijn hier trots op maar zien ook vooral groei van leerlingen over de gehele linie als een belangrijke graadmeter. Persoonlijke groei op leerniveau maar zeker ook op interpersoonlijk niveau zien we als een taak voor ons team.

Hieronder de adviezen van schooljaar 2019-2020 en de bijbehorende percentages.

Schooladvies     Percentage leerlingen


vmbo-k / vmbo-(g)t   9,6 %

vmbo-(g)t                 11,5 %

vmbo-(g)t / havo      13,7 %

havo                          9,6 %

havo / vwo               25,0 %

vwo                          30,8 %

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school hechten wij veel waarde aan een positieve sfeer. Goed contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen is van groot belang. Daar hoort uiteraard een goede methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen bij. De school heeft daarom gekozen voor de Kanjermethode! Wat deze methode precies inhoudt staat op onze website. Kinderen verlangen naar een jeugd waarin ze vrij kunnen spelen, contact kunnen maken en langzaam zichzelf leren kennen, zonder gepest of uitgelachen te worden. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is het speerpunt van de Kanjertraining. Het welbevinden van kinderen op school en thuis vinden we erg belangrijk. Met de Kanjermethode willen we kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen in jezelf en elkaar
 • welbevinden en eigenwaarde
 • goede sociale omgang

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven