Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

  • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
  • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
  • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Kbs Helder Camara: Samen, Leren, Groeien!

Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS. In omvang zijn we een gemiddelde basisschool waar ongeveer 400 leerlingen op school zitten. 

Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Daarnaast bieden we het vak 'Engels' aan van groep 1 t/m 8. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Leren Groeien
  • Kanjerschool
  • Engels van groep 1 t/m groep 8
  • Galerijschool
  • Breed aanbod zorg leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal en ontwikkeling

Onze school is in 2012 opgeleverd in de tevens in dat jaar opgeleverde nieuwbouwwijk in Teteringen. Onze school is een gemiddeld grote school van rond de 400 leerlingen. Teteringen breidt de komende jaren nog verder en in de nabijheid van de school volgt nog een nieuwbouwproject. We volgen de ontwikkelingen om te anticiperen op een eventuele groei van het leerlingenaantal.   

Aanmelden nieuwe leerlingen

Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u bellen of via onze website een formulier invullen. De directeur neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismaking bij ons op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
393
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

TussenSchoolse Opvang (TSO)

Onze school werkt met  het rooster ‘andere schooltijden’. De middagpauze duurt daardoor drie kwartier. Voor de middagpauze biedt de school tussenschoolse opvang (TSO) aan. Dit is niet verplicht, uw kind mag in de middagpauze ook naar huis. Wel kiezen we ervoor dat de leerlingen of alle dagen thuis eten óf alle dagen op school eten. Er zijn geen lossen TSO dagen mogelijk. De kosten die de school maakt voor het aanbieden van de TSO, moet u per kind aan ons betalen. Onze school / INOS maakt dus geen winst op het aanbieden van TSO.

De kosten voor de tussenschoolse opvang (overblijven) staan los van de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen op onze school € 145,00 voor de kleuters en  € 185,00 voor groep 3 t/m 8.  

De opvang wordt verzorgd door overblijfkrachten. Dit kunnen pedagogisch medewerkers, hulpouders en/of vrijwilligers zijn. Zij zijn in het bezit van een basis EHBO-certificering. Het TSO-team werkt met dezelfde schoolafspraken over hoe je met elkaar omgaat en hebben een goed contact met elkaar en de leerkrachten.  

Hoe gaat het in zijn werk?

De leerlingen lunchen in de eigen klas met de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna is er buitenspeeltijd onder begeleiding van het TSO-team. De inzet is dat er per 25 leerlingen één medewerker aanwezig is tijdens het overblijven.  

Kosten van TSO / termijnkeuze

Wij verzoeken het bedrag voor TSO in één termijn te betalen, en wel uiterlijk 31 januari van het schooljaar. Mocht u liever het bedrag in meerdere termijnen willen betalen, dan geeft u dit aan bij de school en zal de school met u een andere betalingsregeling afspreken. Als u gebruik maakt van TSO zijn dit verplichte kosten (dit in tegenstelling tot de vrijwillige ouderbijdrage). Bij wanbetaling (de TSO betaling is niet voldaan vóór afgesproken datum) sturen wij u vanuit de centrale financiële administratie van INOS een herinnering. Indien nodig zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. De eventuele extra kosten die INOS dan moet maken, zijn voor rekening van de wanbetaler.

Schoolstartpakket | Breda pas vanuit de gemeente Breda

U kunt een bijdrage uit het schoolstartpakket bij de gemeente aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in uw kosten voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer, fiets, schoolreisje, boeken, schoolspullen en excursies. U kunt deze bijdrage ook gebruiken om de kosten voor TSO te betalen. Daarnaast is er de BredaPas, dit is een kortingspas. Woont u in Breda en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen. Bij vertoon van de Bredapas krijgt u een korting van 25% op het totaalbedrag.werken wij samen met Kober.

Voor de leerlingen die gebruik maken van de TSO werken we in 3 shifts.

Shift 1: 11.20 - 11.50 uur  Groep 1-2

Shift 2: 11.55 - 12.25 uur  Groep 3-4-5

Shift 3: 12.30 - 13.00 uur  Groep 6-7-8

Er zit steeds 5 minuten tussen zodat we de transfer van en naar de klas rustig kunnen laten verlopen. Op deze manier creëren we ook ruimte voor een overdracht tussen Kober en de leerkrachten.  

Voor leerlingen die thuis lunchen hanteren we de volgende tijden: 

Shift 1: 11.20 - 12.05 uur Groep 1-2 

Shift 2: 11.55 - 12.40 uur Groep 3-4-5 

Shift 3: 12.15 - 13.00 uur Groep 6-7-8 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode INOS

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij  sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.

Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.

De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van Kbs Helder Camara.

Terug naar boven