Nutsbasisschool Teteringen

Breeschot 18 4847 EW Teteringen

  • Verwonderen en nieuwsgrierig maken met biologie+ lessen
  • In kleine groepen samenwerken volgens de coöperatieve leerstrategieën.
  • Het aanbod is gevarieerd en passend bij verschillende niveaus. Net als de verwerking
  • Een glimp van onze eigen schooltuin
  • Een glimp van onze eigen schooltuin

In het kort

Toelichting van de school

Nutsbasisschool (Nbs) Teteringen kent drie periodes: onderbouw (groep 1 t/m 4), middenbouw (groep 5,6) en de bovenbouw (groep 7,8). In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming. Wij werken met coöperatieve leerstrategieën, om een structurele manier van en met elkaar te leren. Nbs Teteringen heeft een continurooster waarbij er, samen met de leerkrachten, gegeten wordt in groepsoverstijgende, maandelijks wisselende groepjes. Klik hier voor schoolvideo

Wij zijn een Biologie Plusschool, werkend aan duurzaamheid. We werken vanuit thema's en koppelen hierbij vakgebieden aan elkaar, om zo fundamenteel en betekenisvol leren gestalte te geven.

De driehoek ouders, leerkracht en kind staat centraal, waarbij eigenaarschap terug te vinden is in het portfolio.

Vanaf schooljaar 2018-2019 start er een Peutertuin op onze school. De peuters van de Peutertuin hebben nauw contact met de kinderen van onze school, net als de collega's onderling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ABEEGMOS
  • Coöperatieve leerstrategieën
  • Biologie Plus
  • Veelzijdige ontwikkeling
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nutsbasisschool Teteringen is een snel groeiende school. We zijn in 2010 gestart met 19 leerlingen. Het aantal ingeschreven leerlingen dat geboren is in het jaar 2011 is 30. De aantallen met geboortejaren 2012, 2013 en 2014 zijn ook allen boven de 25.

In verband met de capaciteit van onze schoolomgeving en de middelen om de formatie dekkend te krijgen stellen we nu een maximum aantal leerlingen per geboortejaar. Bij teveel leerlingen in één groep is er kans dat de onderwijskwaliteit afneemt. Wij hanteren daarom een maximum aantal van 28 leerlingen per geboortejaar die toegelaten kunnen worden op onze school, waarbij de broertjes en zusjes van de reeds ingeschreven leerlingen voorrang hebben.

Uiteindelijk vormen we een stabiele school van ongeveer 225 leerlingen in 9 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven