Nederlands Hervormde Basisschool De Zaaier

Broekhuizenstraat 10 3784 WT Terschuur

Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van onze school. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in kengetallen en beleid van De Zaaier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo ontvangt u betrouwbare en genuanceerde informatie. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloofwaardig
  • Betrokken
  • Ontwikkelingsgericht
  • Doorgaande lijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van krimp naar groei? De landelijke tendens dat krimp in de buitengebieden sterker is dan in de stedelijke gebieden is ook voor onze school van toepassing. De verwachting is, dat woningbouw in Terschuur en Zwartebroek op termijn deze trend zal ombuigen. Een wat grillige verdeling over de diverse leerjaren is kenmerkend voor een kleine school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De regelingen rond de opvang en de kosten voor ouders zijn verwoord in de schoolgids (zie website school)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven