Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

Schoolfoto van Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het zorgprotocol en uniforme afspraken zijn vastgelegd in ons ondersteuningsplan. De ontwikkelingen van alle leerlingen worden gevolgd door middel van het LOVS van het CITO. De gegevens worden getransporteerd naar ons administratiesysteem Parnassys. Twee keer per jaar wordt er een analysedocument gemaakt van de opbrengsten en worden acties/interventies aangepast. Dit document wordt met het gehele team besproken en wordt naar het bestuur gestuurd.

Drie keer per jaar vindt er een multifunctioneel overleg (MFO) plaats waarin de ontwikkelingen, vorderingen van de leerlingen en ondersteuningsbehoefte van de leerkracht besproken wordt. Als tijdens het MFO onvoldoende antwoord wordt gevonden kan het besluit worden genomen om desbetreffende leerling in te brengen in HGPD en vervolgens het zorgadvies team (ZAT). De school heeft  een budget om specifieke externe hulp in te zetten indien kinderen dit nodig hebben. We proberen eerst op schoolniveau alles zo goed mogelijk te begeleiden. Lukt dit niet dan vragen wij advies bij het ZAT. In het ZAT buigt men zich vanuit verschillende vakgebieden/disciplines over de hulpvraag en wordt er gezocht naar een specifieke interventie of aanpak die het kind, ouders of leerkracht verder op weg kunnen helpen. Indien onze interne handelingsgerichte begeleiding niet meer voldoet is er een mogelijkheid om externe begeleiding aan te vragen of de mogelijkheden van verwijzing van het kind te onderzoeken. Ook dit gebeurt via het ZAT. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In ieder kind schuilt een talent. Wij proberen eruit te halen wat erin zit. De afgelopen jaren behaalde de school mooie eindresultaten die ver boven het minimum niveau lagen van de inspectie. Vanaf groep 6 krijgt de leerling een voorlopig vervolgadvies. Dit stellen wij bij in groep 7 en 8. In groep 8 krijgen de leerlingen voor 1 maart een definitief advies voor het Voortgezet onderwijs. Voor de eindtoets maken wij gebruik van de adaptieve Route 8 toets. In groep 8  werken de leerlingen vaak aan persoonlijke doelen. De ervaring leert dat kinderen hier soms enorm mee vooruit kunnen gaan. Mocht het advies op de eindtoets hoger uitvallen, dan zijn zullen wij het advies  heroverwegen. Het betekent niet dat het advies per definitie verandert. Leerkracht, intern- begeleider en directeur gaan met elkaar in gesprek en bespreken alle resultaten , de werkhouding van de leerling, weerbaarheid en sociaal- emotionele ontwikkeling. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht in maart 2017 onze school en toonde zich zeer tevreden. Dit inspectierapport kunt u nalezen op de inspectiesite www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven