Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

Schoolfoto van Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw biedt een veilige leeromgeving. Ons onderwijs is modern, betekenisvol en van hoge kwaliteit. Ons onderwijsaanbod is gericht op een brede ontwikkeling en sluit aan bij de leefwereld van het kind, zodat hun persoonlijke ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt. Dit op intellectueel en emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot creativiteit. Wij werken opbrengstgericht, systematisch en doelgericht aan het verhogen van de prestaties van leerlingen. Wij zijn onderdeel van Scholengroep Probaz.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen ontwikkelen
  • Plezier en enthousiasme
  • Eigenheid
  • Talentontwikkeling
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.15 uur is het schoolplein voor leerlingen geopend. Vanaf 8:20 uur is er toezicht door minimaal 1 leerkracht, ouder of onderwijsassistent, de pleinwacht.

08.20-08.30 uur inloop unit 2 + unit 3 (groep 3 t/m 8)

08.30-08.45 uur inloop unit 1   (groep 1 en 2)

Ochtendpauze (alle leerkrachten lopen buiten)         

10.05-10.20 uur: groep 3 en 4   

10.25-10.40 uur:  groep 5 t/m 8      

Middagpauze (er loopt minimaal 1 pleinwacht)        

12.00-12.20 uur:  groep 3 en 4

12.25-12.45 uur: groep 5 t/m 8   

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten gaan. Groep 3 zit in het gebouw van de naastgelegen “Ds. Aangeenbrugschool”. De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen om 8.30 (Unit 1 08.45 uur) uur in de klas kunnen beginnen. Wanneer een kind te laat is zonder geldige reden, is de algemene regel dat deze tijd dubbel wordt ingehaald.  


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Transparantie over privacy

Op KC Stelle-Zeemeeuw wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Een andere maatregel die de privacy van leerlingen beter gaat beschermen is het keten iD. Per 1 augustus 2018 gaat onze school gebruik maken van het keten iD voor digitale leermiddelen die via Basispoort toegang krijgen. Het keten iD is een uniek nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen. De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uit maakt van Scholengroep ProBaz worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur of de Functionaris Gegevensbescherming.   Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de website van scholengroep ProBaz (www.probaz.nl). Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.   In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.  

Scholengroep ProBaz heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over Privacy dan kunt u contact opnemen met Judith van Waes (FG) via telefoonnummer 0115-531521 of via mail: info@probaz.nl.

Terug naar boven