Christelijke Basisschool De Parel

Schelpenlaan 1c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Parel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben recht op verlof en soms zijn zij ook ziek. We streven naar een vervangingspercentage van 100%, maar weten dat dit helaas niet altijd mogelijk is. Binnen ons team zijn leerkrachten belast met het begeleiden van leerlingen en ondersteunen van het onderwijs in diverse groepen. Bij ziekte en verlof vervallen deze taken en nemen zij de groep voor hun rekening. Dat is helaas niet altijd sluitend en soms is een externe invalkracht niet voorhanden. Op dat moment lossen we dit als team binnen de school op door groepen samen te voegen. Tot op heden zijn wij nog niet over moeten gaan tot het naar huis sturen van leerlingen. Leerlingen zijn op de hoogte van deze manier van handelen en weten wat op dat moment van hen verwacht wordt en wat ze nodig hebben.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is gekozen voor gecombineerde groepen in groep 1/2 en enkele groepen van groep 3 t/m 8. De groepen hebben een leerlingaantal van ongeveer 27 leerlingen. In grote groepen zijn meerdere leerkrachten actief, zodat co-teaching kan plaatsvinden. Door de inzet van flex-leerkrachten en onderwijsassistenten krijgen alle leerlingen de aandacht die zij verdienen. Groepsdoorbrekend werken vindt steeds meer en vaker plaats om zo de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen te vergroten. Daar waar nodig nemen kinderen deel aan de lessen van een parallelgroep (bijv. omdat rekenen of spelling op een ander niveau noodzakelijk is). De groepsverdeling ziet er als volgt uit: 1-2,  1-2,  3,  4,  5,  6,  7,  8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van een lokaal en de manier van werken is anders. Het werken start vanuit de kring. Daarnaast wordt er gespeeld, gewerkt aan tafels, in themahoeken, in het speellokaal en op het plein. Jongste en oudste kleuters zitten bij ons op school samen in een klas. We hebben hier bewust voor gekozen, omdat we merken dat jongsten enorm gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en voor de oudere kleuters betekent het een stimulans tot zelfstandigheid en hulpvaardigheid. Uiteraard krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die passen bij hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Deze liggen vast rondom seizoenen en feesten, maar bieden nog voldoende vrijheid voor inbreng van de leerling en de leerkracht. Natuurlijk is er ook aandacht voor de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Vanuit de methode Onderbouwd is er een gestructureerd en bij de ontwikkeling aansluitend aanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast bovenstaande vakken is Muziek een duidelijk onderdeel van ons aanbod. In samenwerking met de muziekschool geven wij gestalte aan instrument-lessen voor leerlingen van groep 4-8. Dit aanbod vindt een deel van het jaar plaats. Daarnaast vullen wij zelf de lessen met notenleer en instrumentkeuze. In het naschools aanbod is ook muziekles opgenomen om zo een doorgaande lijn te waarborgen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan wat in de loop van 2021-2022 voor de organisatie zal worden aangepast naar de nieuwe situatie.    

Schoolondersteuningsprofiel

In bovenstaand Schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven dat wij lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar die het vastgestelde lesprogramma volgen maar dit aan kunnen passen aan de mogelijkheden van het kind.

Daarnaast kunnen leerlingen een eigen leerroute volgen.

We hebben hiervoor intern de volgende deskundigheid ter beschikking:

 • VVE
 • Leerkrachten Master Sen: op het gebied van Leren en Gedrag
 • Leerkrachen met als specialisme: Taal, Rekenen en Dyslexie
 • Kennis van DCD, ADHD, ASS, hechtingsstoornissen, depressie, enz.
 • Werken vanuit de HGW-cyclus, OGW en ZIEN
 • Werken met kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
 • Hoogbegaafdheid
 • Pedagogische Tact
 • Muziekspecialisten
 • Motorisch remedial teacher
 • Doelgericht werken aan verbeteren van het onderwijs met Stichting Leerkracht

Extern:

 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Orthopedagoog
 • Ambulante Begeleiding

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast onze school maakt obs de Irisschool en kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen deel uit van de Brede School Othene. Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang hebben een periodiek en gestructureerd contact. Kinderen met extra zorg zijn vroeg in beeld. De intern begeleiders van beide scholen zijn samen hier samen over in gesprek. Daar waar nodig worden kinderen al voor het vierde jaar gevolgd door de intern begeleider van de school waar het kind gaat instromen. Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en de verslaggeving wordt 'warm' overgedragen. Met regelmaat zijn er gezamenlijke thema's en activiteiten, zoals voorlezen, voorstellingen en buitenspel.  

Terug naar boven