Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheid

Hoe ervaren de ouders de school en hoe tevreden zijn zij? Wat zijn de verbeterpunten van de school vanuit het perspectief van de ouders?   De mate waarin ouders positief betrokken zijn bij de school en het onderwijsproces heeft directe invloed op de schoolprestaties van hun kinderen.

Met het periodiek afnemen van een oudertevredenheidsmeting nemen we u als ouders serieus als gesprekspartner bij het werken aan de verbeterpunten van de school. Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld , is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school, hoe tevreden men is met de school. Immers, als je voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt je geen objectief beeld.

Het is van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid.  

Op De Steiger meten we elke twee jaar de tevredenheid van ouders met behulp van een vragenlijst. Naar aanleiding van de resultaten houdt de directie een gesprek met een groep ouders om dieper om de antwoorden in te gaan. Naar aanleiding van deze meting pakt de school verbeterpunten op.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven