Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Tussenresultaten worden gemeten om te bepalen welke instructie, oefening en begeleiding de leerlingen nodig hebben. We meten tussenresultaten om te bepalen welke acties effect hebben, waar sterke punten in ons onderwijs liggen en welke aspecten we kunnen verbeteren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 bespreekt de leerkracht in het laatste oudergesprek het voorlopig uitstroomprofiel met de ouders en de leerling. Dit voorlopig uitstroomprofiel is gebaseerd op het beeld van de school op het gebied van taakaanpak, zelfstandigheid en kind-eigen-kenmerken. Tevens is dit voorlopig advies gebaseerd op resultaten op de methode toetsen en de niet-gebonden toetsen (IEP-LVS).

In november groep 8 vinden de voortgangsgesprekken plaats met de leerling en zijn/haar ouders. Onderwerpen:  Liggen we nog op koers m.b.t. het voorlopige uitstroomprofiel.

In januari worden de leerlingen en ouders geïnformeerd over Open Dagen, kijkdagen, meeloopdagen op het Voortgezet Onderwijs.

In januari bespreekt het schoolteam de leerlingen en komen ze tot een voorlopig advies en brengen hiervan de leerlingen en ouders in een gesprek op de hoogte. Aansluitend worden de aanmeldformulieren verzameld en opgestuurd naar het VO.

In februari wordt de doorstroomtoets gemaakt. Zodra de resultaten binnen zijn worden deze besproken met de leerlingen en ouders en waar nodig bijgesteld. Het definitieve advies wordt doorgegeven aan het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar en in volwassenen. Kinderen moeten leren samenwerken en ook leren omgaan met emoties van zowel zichzelf als van anderen. Het ontwikkelen kan alleen in een veilige en geborgen omgeving op basis van wederzijds respect en acceptatie op gelijkwaardige basis.

De leerkrachten realiseren zich dat hun handelen invloed heeft op de ontwikkeling en welbevinden van kinderen. Het handelen is consequent en gericht op de uitgangspunten vanuit de visie/missie. 

De leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij signaleren tijdig grensoverschrijdend gedrag en grijpen adequaat in. De leerkrachten dragen normen en waarden uit vanuit de 4 kernwaarden. Dit alles vraagt om pedagogisch vakmanschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen maken we het verschil.
  • Respect: iedereen is uniek
  • Welkom en Veilig: een thuis

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven