Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

Het team

Toelichting van de school

Voor een tweetal vakgebieden hebben we externe docenten.

* HiRo: judolessen op school.

* CVO: de CVO-lessen (christelijk vormend onderwijs) in de bovenbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben getracht om maximaal twee leerkrachten voor één groep te zetten. Leerkrachten die verlof hebben kunnen op bepaalde dagen in het jaar vervangen worden door andere leerkrachten. Bij wijze van uitzondering kunnen er dan meer dan twee leerkrachten voor de groep staan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

  • 20% van de onderwijstijd besteden we aan taalontwikkeling
  • 20% van de onderwijstijd besteden we aan rekenontwikkeling
  • 30% van de onderwijstijd besteden we aan motorische ontwikkeling
  • 30% van de onderwijstijd besteden we aan brede ontwikkelingsbevordering

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

  • 60% besteden we aan de kernvakken: rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling, taal
  • 20% besteden we aan wereldoriënterende vakken
  • 20% besteden we aan creavakken en bewegingsactiviteiten

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Waar het kan, gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs, waar nodig blijft specialistisch onderwijs een mogelijkheid. Zo worden alle kinderen zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Ieder met zijn eigen pad. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders de meest passende plek op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: desteiger.ogperspecto.nl

Doubleren

Op De Steiger kan en mag elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Een kind blijft zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep.

De Steiger probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij doublures staat beschreven in een protocol. Ouders worden betrokken tijdens deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als in kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. 

Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op De Steiger vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen.  Kleuterverlenging zal in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.

Versnellen, verrijken en verdiepen

De Steiger wil een zo passend mogelijke leeromgeving bieden waar ingespeeld kan worden op individuele behoeftes van leerlingen. We streven naar inclusief onderwijs: regulier waar het kan, specialistisch waar het moet. Voor leerlingen die zichtbaar een flinke ontwikkelingsvoorsprong hebben zijn er 3 sporen die bewandeld kunnen worden: versnellen, verrijken en verbinden.

Versnellen. Versnellen heeft vele vormen, de bekendste zijn compacten en een klas overslaan. Middels het compacten, ofwel het indikken, van werk gaat een kind versneld door de stof heen en blijft er meer tijde over om verrijkende opdrachten te maken. Dit kan de hele schoolperiode van toepassing zijn. De groepsleerkracht kan, eventueel in samenspraak met de intern begeleider, bepalen waar, wanneer en op welke manier dit zinvol is. Daarnaast proberen we zo vroeg mogelijk te signaleren of versnellen een passende optie is. Keuze voor versnellen is altijd in overleg met groepsleerkracht, ouders en IB'er en vindt in bijna alle gevallen plaats in de eerste schooljaren.

Verrijken. Onder verrijken valt zowel het verdiepen als verbreden van het reguliere werk. Verrijken heeft als primaire doel om kinderen vaardigheden aan te leren zoals leren leren, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en kunnen afzien. De groepsleerkracht maakt keuzes voor het kind, maar stimuleert het kind ook zelfstandig te kiezen uit en te werken met de verrijkingsmaterialen. In de begeleiding probeert de groepsleerkracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van elk kind.

Verbinden. Wanneer naast versnellen en/of verrijken nog meer nodig blijkt om in de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van een kind te voorzien, dan is er op de De Steiger de mogelijkheid om deeltijds aan te sluiten bij het fulltime HB-onderwijs. Door met andere gelijkgestemden activiteiten te ondernemen kunnen kinderen zich verder verdiepen in het leren leren en krijgen ze een verdiepende omgeving om de cognitieve en sociale emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen.  De groepsleerkracht bepaalt samen met de IB'er of dit deeltijd aanbod voor een kind passend is.

Fulltime HB-onderwijs

Regulier waar het kan, fulltime waar het moet. De Steiger biedt ook HB-onderwijs aan. Dit is een fulltime onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Jongere kinderen worden toegelaten mits zij het aanvankelijk leesproces hebben doorlopen. In de groepen 1,2 en 3 is er gespecialiseerd aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen: onderwijs op maat. De leerkrachten in de groepen 1 tot en met 4 zijn hier allen in geschoold.

Rouwprotocol

Op de website van de school kunt u ook ons rouwprotocol vinden.Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Steiger wil gaan voor inclusie. Dat houdt in thuisnabij onderwijs voor alle kinderen. We realiseren ons dat dit betekent dat we ons moeten bekwamen, specialiseren op gebieden waar we dat nu niet zijn. Zodra er een kind aangemeld wordt met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij als team de mogelijkheden bekijken om voor dit kind het best mogelijk onderwijsaanbod te realiseren.

De komende jaren zullen we ons verder bekwamen in het onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit het motto: 'Regulier waar het kan, fulltime waar nodig'.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een 'doorgaande leerlijn'.  Daarmee wordt bedoeld: de samenwerking die is ontwikkeld tussen de voorschoolse voorziening (peuteropvang of kinderdagverblijf) met de basisschool. Een goede doorgaande leerlijn van de voorschoolse voorziening naar groep 1/2 zorgt voor een betere start in groep 3.

Momenteel werken we samen aan deze doorgaande leerlijn met peuterspeelzaal Bruintje Beer en peutergroep De Steiger. Deze samenwerking kenmerkt zich door o.a. een warme overdracht: de peuterjuffen informeren de kleuterjuffen wanneer een  peuter overstapt naar de basisschool. In kader van nieuwbouw tot Kindcentrum zal de samenwerking zich verder ontwikkelen enkel met kindrdagverblijf en peutergroep De Steiger.

Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer en beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren en hen helpen zich verder te ontwikkelen. Het denken en werken vanuit leerdoelen is daarbij de basis.  


Terug naar boven