Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben getracht om maximaal twee leerkrachten voor één groep te zetten. Leerkrachten die verlof hebben kunnen op bepaalde dagen in het jaar vervangen worden door andere leerkrachten. Bij wijze van uitzondering kunnen er dan meer dan twee leerkrachten voor de groep staan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

  • 20% van de onderwijstijd besteden we aan taalontwikkeling
  • 20% van de onderwijstijd besteden we aan rekenontwikkeling
  • 30% van de onderwijstijd besteden we aan motorische ontwikkeling
  • 30% van de onderwijstijd besteden we aan brede ontwikkelingsbevordering

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

  • 60% besteden we aan de kernvakken: rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling, taal
  • 20% besteden we aan wereldoriënterende vakken
  • 20% besteden we aan creavakken en bewegingsactiviteiten

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Onderwijsgroep Perspecto.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: desteiger.ogperspecto.nl


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven