De Twijn

Prof. Zeemanstraat 216 4532 JM Terneuzen

Schoolfoto van De Twijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor leren en resultaten. Een positieve en ontspannen sfeer zorgt voor veiligheid en rust. Afstemmen op individuele mogelijkheden en interesses van kinderen maakt dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, zich te ontwikkelen en optimale resultaten te behalen. 
Door het stellen van hoge doelen dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Onderwijs draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen en de voorbereiding op hun rol in de maatschappij. Binnen het onderwijs op onze school zijn cognitieve vaardigheden, studievaardigheden en kennis van wereld en maatschappij belangrijke voorwaarden om andere doelen, die we met ons onderwijs voorstaan, te bereiken. Denkend aan het profiel van de leerling, die straks onze school verlaat, zien we voor ons dat deze in hoge mate zelfstandig kan functioneren en in staat is om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag. Bovendien zijn deze kinderen sociaal, weerbaar en flexibel. Dit alles gebaseerd op een realistisch en positief zelfbeeld.

Methodetoetsen vs. methode onafhankelijke toetsen (IEP)

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met de beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van onze leerlingen goed kunnen volgen. Door te registreren hoe leerlingen scoren op toetsen kunnen we de vaardigheidsgroei en ontwikkeling van onze leerlingen duidelijk in beeld brengen. Hiervoor gebruiken we het digitale leerlingvolgsysteem van Parnassys en KIJK. We maken onderscheid tussen methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

Elk hoofdstuk van een methode wordt afgesloten met een methodetoets. De methodetoetsen meten of kinderen de leerstof die de afgelopen weken is aangeboden en in de klas is  geoefend, begrijpen en kunnen toepassen.

De methode onafhankelijke toetsen meten of leerlingen alle leerstof van het afgelopen (half) jaar (nog steeds) beheersen en effectief kunnen toepassen. Wij gebruiken hiervoor de IEP toetsen. Alle toetsresultaten worden geanalyseerd op individueel-, groep- en schoolniveau. Op basis van deze analyse worden doelen voor de toekomst gesteld en wordt inhoud gegeven aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen of een groep(je) leerlingen. Door ons onderwijs op deze manier plannend in te richten halen we hoge opbrengsten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

schooladvies 2021-2022

VMBO B/K      0 %

VMBO- (G) T  31 %

HAVO            54 %

VWO             15 %

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch klimaat is de wijze waarop op school gunstige voorwaarden worden geschapen voor de ontwikkeling van kinderen. Dit zien we terug in de omgang tussen ouders, kinderen en leerkrachten. De inrichting van school is gericht op het samen leren.     
Met onze aanpak en organisatie streven we naar veiligheid, betrokkenheid, acceptatie en respect. In onze omgang en contacten zijn we gericht op het stimuleren van de eigenheid, het zelfvertrouwen en het positief kleuren van het zelfbeeld van al onze leerlingen. Dit doen we door: 

  • Het bieden van een duidelijke structuur, het maken van heldere afspraken en het organiseren van effectief klassenmanagement.
  • Respectvol om te gaan met elkaar (leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten) We gaan positieve relaties aan, waarbij aandacht is voor elk individu en iedereen de ruimte krijgt om zichzelf optimaal te ontwikkelen.
  • Te denken in kansen en mogelijkheden. We stellen hoge verwachtingen en geven het vertrouwen dat we die ook samen waar kunnen maken. 
  • Een positieve houding aan te nemen. We gaan uit van een positieve benadering, waarbij het belonen van positief gedrag centraal staat. 
  • Samen verantwoordelijk te zijn voor het opstellen, naleven en respecteren van regels en afspraken, waarbij we veel waarde hechten aan het gezamenlijk proces bij het opstellen daarvan. 

De rol van het team is bepalend voor het realiseren van onze visie op een goed pedagogisch klimaat en de uitgangspunten die we in onze visie hebben verwoord: ‘Gedrag kun je leren’ en ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Voorbeeldgedrag, een positieve grondhouding, denken in kansen en mogelijkheden en het realiseren van de voorwaarden om een positief schoolklimaat te realiseren zijn taken waar iedere leerkracht actief invulling aan geeft. Dit doet hij/zij niet alleen, maar in samenhang met collega’s,ouders en verzorgers.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid voor iedereen
  • Betrokkenheid op elkaar
  • Acceptatie en respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven