De Twijn

Prof. Zeemanstraat 216 4532 JM Terneuzen

Schoolfoto van De Twijn

Het team

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar 2023-2024 is de directeur van school, Richard Bertram, ook werkzaam op basisschool De Stelle.
De directietaken worden voor de duur van één jaar grotendeels overgenomen door Nathalie Vermeulen en Suzan van den Berg.

Voor vragen aan de directie kunt u op maandag en dinsdag terecht bij Nathalie Vermeulen.
Op donderdag en vrijdag worden de directietaken waargenomen door Suzan van den Berg.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervanging van leerkrachten wordt intern geregeld. Medewerkers met ambulante tijd (leerkrachten die op school aanwezig zijn en andere taken hebben dan lesgeven) vervangen collega's die enkele dagen afwezig zijn. 

Bij langdurende vervanging zoeken we samen met de teamleider Formatie (dhr. R. van den Broecke) naar een externe oplossing. De (langdurig) afwezig leerkracht wordt bij voorkeur niet vervangen door een medewerker uit het eigen team.

Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. In dat geval zoeken we ook voor langdurige vervanging naar een interne oplossing. Ons streven is dat alle kinderen altijd onderwijs krijgen. We doen er alles aan om te voorkomen dat we noodgedwongen groepen naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel
De ondersteuning die we bieden is o.a. gericht op:

De cognitieve ontwikkeling. We stemmen daarbij af op de individuele ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden. Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn organiseren we plusklassen. Kinderen die moeite hebben met het verwerken van leerstof krijgen extra aandacht tijdens de instructie, de begeleide verwerking en de verwerkingstijd. Indien nodig en gewenst, kunnen we leerlingen ook een alternatieve leerroute aanbieden. Kinderen met dyscalculie en dyslexie kunnen gebruik maken van hulpmiddelen bij het verwerken van hun taken.

De sociaal-emotionele ontwikkeling. We zijn actief gericht op preventie van pesten. Dat doen we onder andere door het inzetten van klas- en teambouwers, klassenvergaderingen, weerbaarheidstraining voor de bovenbouwleerlingen, het aanbieden van lessen sociale emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van het programma Kwink.  Daarnaast krijgen alle groepen (van groep 1 tot en met 8) jaarlijks  'Rots en Water' training. Eén van de medewerkers, Paula van der Hooft, is het afgelopen schooljaar opgeleid tot gecertificeerd trainer.
De wijze waarop we omgaan met rouwsituaties kunt u lezen in ons rouwprotocol. U vindt het volledige protocol op onze website.

In kader van talentontwikkeling bieden we een uitgebreid naschools programma aan. Omdat we van mening zijn dat iedereen mee moet kunnen doen, zijn nagenoeg alle activiteiten gratis. 

Tot slot kunnen we voor specifieke vragen en problemen een beroep doen op externe deskundigen die spreekuur houden op onze school. Het gaat om de jeugdverpleegkundige van de GGD, een kinderergotherapeut van Kinderfysiotherapie Middelburg, het maatschappelijk werk van Aan-Z.

Voor de volledige inhoud van ons school ondersteuningsprofiel verwijzen we naar onze website en de de website 'Scholen op de kaart'. U kunt het SOP van beide pagina's downloaden.

Doubleren en kleutergroepverlenging

Doubleren

Op De Twijn kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Op De Twijn blijft een kind enkel zitten wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep.

De Twijn probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepast leerstof een betere oplossing. 

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als een kind, geboren voor 1 januari, niet overgaat van groep 2 naar groep 3.
Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op De Twijn vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. Dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de onderbouw (groep 1, 2 en 3) werken we groepsdoorbrekend. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele leer- en ontwikkelingsbehoefte van onze jongste leerlingen. 

We streven naar een situatie waarin elke leerling het onderwijsaanbod krijgt wat hij of zij nodig heeft. Omdat kinderen op verschillende leeftijd instromen, is niet elke leerling klaar om in augustus te starten met het aanvankelijk lezen en - schrijven of het rekenonderwijs. In de toekomst willen we minimaal twee startmomenten in groep 3 voor het lees - en rekenonderwijs organiseren. Kinderen die in hier in augustus nog niet aan toe zijn, kunnen dan starten in januari. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen het IKC wordt intensief samengewerkt door school en de kinderopvang. Onder het motto 'Eerder kleuteren als het kan, langer peuteren als het nodig is' kunnen kinderen vanaf 3 jaar en 2 maanden deelnemen aan de peuter- en kleutergroep. Of peuters gebaat zijn bij deelname aan deze groep, wordt door de ouders in overleg met de pedagogisch medewerker vastgesteld. De pedagogisch medewerker gebruikt hiervoor de gegevens uit het KIJK leerlingvolgsysteem. 

De peuter- en kleutergroep is een gecombineerde groep van 3- en 4-jarigen. Door de dubbele bezetting (leerkracht en pedagogisch medewerker) is het mogelijk om optimaal af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van alle kinderen. Bij het samenstellen van het aanbod wordt niet gekeken naar leeftijd, maar naar de ontwikkelingsbehoefte. 3 - en 4-jarigen werken met en door elkaar.

Door deze aanpak is de doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas optimaal vormgegeven. 

Terug naar boven