De Twijn

Prof. Zeemanstraat 216 -218 4532 JM Terneuzen

Schoolfoto van De Twijn

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven. Voor een periode van acht jaar lang vertrouwt u uw kind dagelijks toe aan de zorg van ‘de juffen en de meesters’. Een periode van acht jaar, die mede de basis legt voor de verdere ontwikkelingvan uw zoon of dochter. Een school kiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen in werkwijze, in aanpak en in sfeer.
Op deze site krijgt u een beeld van de organisatie en kwaliteit van onze school. Ook kunt u onze school vergelijken met andere scholen in de buurt. Om een volledig beeld te krijgen, nodigen wij u graag uit om een kijkje bij ons te komen nemen. U bent van harte welkom.
Graag tot ziens op De Twijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Samen
 • Groeien
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2021/2022 starten we met 165 leerlingen.

De kinderen op onze school komen vooral uit de wijk Serlippens. Een wijk met een grote diversiteit als het gaat om religieuze, sociale en culturele achtergrond van de bewoners. Dat zien we terug op onze school. 

Basisschool De Twijn is onderdeel van het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘De Twijn’. We werken nauw samen met de collega's van de kinderopvang. Gezamenlijk bieden we een peuter- en kleutergroep aan. De kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben bijna allemaal deze groep bezocht. In de peuter- en kleutergroep werken de pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de leerkracht van school intensief samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Hierdoor is de leerlingenoverdracht optimaal georganiseerd en verloopt de overgang van peuter naar kleuter voor onze kinderen erg goed.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van IKC De Twijn. Samen met onze kernpartner, Juultje De twijn van kinderopvangorganisatie Prokino, organiseren we arrangementen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, sport en ontspanning voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang en onderwijs stemmen voortdurend hun programma's en aanbod op elkaar af. Zo ontstaat er een doorgaande lijn in ontwikkeling voor alle kinderen die gebruik maken van ons IKC. 

Bij Juultje De Twijn werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk. Uw kind beleeft samen met handpop Puk de leukste avonturen en leert spelenderwijs de wereld kennen. Bij dit programma komen de eerste stapjes op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden uitgebreid aan bod. Door de duidelijke structuur op onze kinderopvang raakt uw kind geleidelijk aan bekend met het ritme van de basisschool. Als uw kind 3 jaar oud is, kan hij/zij ook naar de peuter- en kleuterklas. In deze groep zitten kinderen van 3 en 4 jaar. Het aanbod in deze groep wordt volledig afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Op deze wijze 'rekenen we af' met de traditionele grens die wordt getrokken tussen de peutergroepen en kleutergroepen.

Daarnaast bieden we voor-  en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Bij de BSO werken we met verticale groepen. Net zoals in een gezin spelen en werken kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Op de BSO wordt gewerkt met het speciaal door Prokino ontwikkelde activiteitenprogramma DOEN!

Daarnaast bieden we een uitgebreid naschools activiteitenaanbod aan. Elk half jaar wordt het aanbod vernieuwd en kunnen kinderen opnieuw inschrijven. Omdat we alle activiteiten voor iedereen bereikbaar willen houden, proberen we alle activiteiten gratis aan te bieden. Voor een impressie van het aanbod en de organisatie daarvan, verwijzen we naar de bijlagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van uw kind of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. 

Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. foto's van werkstukjes van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken.

Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privégegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de school, het bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op www.ogperspecto.nl

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen van Onderwijsgroep Perspecto, ontwikkeld.

De volgende uitgangspunten zijn hierin opgenomen:

 • Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit getolereerd
 • Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen
 • Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
 • De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord
 • Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden
 • Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief
 • Breng uw kind op tijd in de klas
 • Bewaar de rust in het schoolgebouw
 • Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken
 • Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).

Terug naar boven