De Oude Vaart

Tamarindestraat 4 4537 XH Terneuzen

  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van Kindcentrum De Oude Vaart. Dit Venster geeft u informatie over ons onderwijs; de resultaten en de organisatie. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Onze missie is goed onderwijs te bieden in een uitdagende, respectvolle, sociale en veilige omgeving.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.deoudevaart.nl

Wij heten u en uw kind van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen in ontwikkeling
  • respect en vertrouwen
  • kwalitatief goed onderwijs
  • verantwoordelijkheid
  • ontwikkeling 0-13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Oude Vaart is gesitueerd op de grens van twee wijken. Aan de ene kant de wijk 'Triniteit' en aan de andere kant de wijk 'Oude Vaart'. Het grootste aantal van de kinderen komt uit deze wijken, maar het kindcentrum trekt kinderen uit alle delen van de stad Terneuzen aan. Het Taal Expertisecentrum (=TEC) is met ingang van schooljaar 23-24 geïntegreerd in het kindcentrum.

Basisschool De Oude Vaart telt ongeveer 250 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen (8 reguliere groepen en 2 TEC-groepen). Er wordt gewerkt met het concept co-teaching, wat inhoud dat er (gedeeltelijk of geheel) twee onderwijsprofessionals voor de groep staan.

Onze jongste kleuters starten in een peuter-kleutergroep. Binnen deze kleine, overzichtelijke aanvangsgroep sluiten peuters van bijna 4 en hun juf, vier ochtenden per week aan, om samen te leren en te ontwikkelen.  

In het schoolgebouw is tevens een Kinderdagverblijf (KDV), een Peuterspeelzaal (PSZ) en een Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Deze worden verzorgd door Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy  
Op school behandelen we de privacy van onze leerlingen zorgvuldig. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te begeleiden en de administratie bij te houden, bewaren we gegevens over onze leerlingen. We bewaren alleen gegevens die nodig zijn voor het onderwijs. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en alleen bevoegde personen hebben toegang tot ze.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de schoolwebsite, sociale media, infobrief (via Parro), vragen we bij inschrijving uw toestemming. Ouders kunnen altijd besluiten om geen toestemming te geven of eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u vragen heeft over het gebruik van foto's en video's, kunt u terecht bij de groepsleerkracht of directeur.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de relevante wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over onze aanpak en uw rechten, kunt u terecht op de website van Elevantio: Privacyverklaring - Elevantio.  Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@elevantio.nl  

Agressie, geweld en seksuele intimidatie
Wij vinden het belangrijk om een veilige school te creëren waar zowel kinderen als leraren zich thuis en op hun gemak voelen. Een school waar ouders hun kinderen met vertrouwen naartoe laten gaan. Een school waar iedereen weet en voelt dat het veilig is en waar iedereen met respect behandeld wordt, ongeacht hun rol binnen de school.

We hebben een schoolveiligheidsbeleid. Hierin zijn onder andere de wettelijke richtlijnen, informatie over alle functionarissen binnen de school met betrekking tot sociale veiligheid, het klachtenreglement, de meldcode en meldplicht, het ARBO-beleid (fysieke veiligheid en controle van speeltoestellen), sociale media, preventief beleid, veiligheidsmonitoring en protocollen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen.  

Gedragscode
Het kan voorkomen dat onderwijspersoneel geconfronteerd wordt met intimiderend gedrag van ouders. Het is belangrijk dat scholen duidelijk maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Daarom is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’, die aandacht vraagt voor respectvol gedrag jegens personeel in openbare functies, waaronder het onderwijs. In het kader van respectvol gedrag is er een gedragscode ontwikkeld voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden. De gedragsnormen zijn als volgt:
-         Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuursleden van de school worden nooit getolereerd.
-         Medewerkers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
-         Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
-         De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord.
-         Houd u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden.
-         Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief.
-         Breng uw kind op tijd naar de klas.
-         Bewaar de rust in het schoolgebouw.
-         Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken.
-         Uit eventuele ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder te schelden, dreigen of schreeuwen.

Daarnaast geldt de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure) en wordt gehandeld volgens het veiligheidsplan van de school.  

Informatieverstrekking ouders  
Als school hebben we ook de wettelijke verplichting om ouders (ouders, voogden of verzorgers: artikel 1 Wet op het primair onderwijs) te informeren over de vorderingen van hun kinderen. Deze informatie omvat alle relevante zaken met betrekking tot de leerling, zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden. Als het gezin uit beide ouders bestaat (huwelijk of geregistreerd partnerschap), zal de communicatie tussen school en ouders uniform zijn. Dit kan anders zijn in het geval van gescheiden ouders. Binnen het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan ouders, die te vinden zijn in het protocol op de website van de school.

Handle with care
Onze school neemt deel aan het project ‘Handle with Care’, waarin we samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling die mogelijk te maken heeft gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

Uit onderzoek blijkt dat dit een groot verschil kan maken. De leerkracht kan de leerling dan steunen en rekening houden met wat hij of zij nodig heeft. Het is belangrijk dat een leerling zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en mogelijk letsel voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Bijzonderheden en details over de thuissituatie worden niet aan ons doorgegeven door de politie. Als de directeur of intern begeleider het signaal ontvangt, zal hij of zij zo snel mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling de nodige ondersteuning te bieden. Vervolgens zal de groepsleerkracht of intern begeleider contact opnemen met de ouders om hen te informeren over de stappen die op school zijn genomen.

Als school behandelen we het signaal van de politie zeer zorgvuldig. We delen het alleen met collega's die hiervan op de hoogte moeten zijn. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van 'Handle with Care' is puur om de leerling de volgende dag na huiselijk geweld de benodigde ondersteuning te bieden. Daarom is het signaal nergens terug te vinden.Bij elk incident probeert Veilig Thuis eerst contact op te nemen met de ouders om hen vooraf te informeren over het 'Handle with Care'-signaal dat naar school wordt gestuurd. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als ouders niet bereikbaar zijn), gebeurt dit zo snel mogelijk achteraf.Als u meer wilt weten over dit project, neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven