Christelijke Basisschool de Parel

Schelpenlaan 1 c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school werkt hard aan 'elke dag een beetje beter'. In dit kader is inzet en reflectie op aanbod en werkwijze een van onze vaste taken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elk toetsmoment vindt een analyse plaats van de groeps- en schoolresultaten door de eigen leerkracht en de (interne) begeleider van de school. Resultaten vormen altijd de basis voor gesprek of actie. Wat dienen we nog te verbeteren, hoe laten we onze leerlingen nog beter profiteren van ons aanbod? Welke individuele leerlingen hebben extra aandacht nodig? Naast deze analyse- en bespreekmomenten zijn leerkrachten periodiek met de intern begeleider in gesprek over aanbod, resultaten, zorg en eventuele interventies. Of anders gezegd: Doen we de goede dingen goed ?


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke vorm van Voortgezet Onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind kan doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. We zijn ons bewust van de verschillen in leerniveau bij kinderen. Daar waar het kan stellen we hoge eisen en wanneer het nodig is geven we extra aandacht en begeleiding. Maar naast ‘leren’ zijn er tal van andere kanten van de ontwikkeling waaraan in de school gewerkt wordt. Factoren als sociale vorming, creatief werk, zelfstandigheid zijn van belang bij het bepalen van het  ‘uitstroomcijfer’. Vanaf groep 1 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling door observaties en (IEP-)toetsen. Zij vormen, naast de observaties van leerkrachten rondom taakaanpak de basis voor het advies Voortgezet Onderwijs. Aan het eind van groep 7 wordt tijdens de laatste contactavond met de ouders een voorlopig uitstroomprofiel besproken. In groep 8 vindt eind maart een gesprek met ouders en leerling plaats over de schoolkeuze en deze wordt gecommuniceerd met de VO-school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen dienen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, kritische mensen en de school biedt daar kansen toe. Naast leren zelfstandig te werken en keuzes te maken vinden wij het ook belangrijk voldoende structuur te bieden.

Samen spelen en werken gaat niet altijd vanzelf en we werken hier aan door structuur, regels, stimulansen en kansen te bieden voor de groep en het individuele kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Jezelf durven en mogen zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft er vanuit de Onderwijsinspectie een Bestuursbezoek bij het voormalig bestuur Probaz plaatsgevonden. Daarbij vond op 3 scholen van de stichting een verificatiebezoek plaats. De Parel kreeg daarvoor, bij uitzondering omdat het hier om verifiëren gaat en een voldoende standaard is, een beoordeling als GOED. De school is bottom-up bezig met de kwaliteit en het handelen hierin is zichtbaar en tastbaar. Via intervisie, doelgericht veranderen en leergemeenschappen zet de Parel in op transparantie, 'samen kunnen we nog meer' en professioneel handelen van de teamleden.

Terug naar boven