Christelijke Basisschool de Parel

Schelpenlaan 1 c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Parel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben recht op verlof en soms zijn zij ook ziek. We streven naar een vervangingspercentage van 100%, maar weten dat dit helaas niet altijd mogelijk is. Binnen ons team zijn leerkrachten en onderwijsassistenten belast met het begeleiden van leerlingen en ondersteunen van het onderwijs in diverse groepen. Bij ziekte en verlof vervallen deze taken en nemen zij de groep voor hun rekening. Dat is helaas niet altijd sluitend en een externe invalkracht is vaak niet voorhanden. Op zo'n moment lossen we dit als team binnen de school op door groepen samen te voegen of op te delen. Leerlingen zijn op de hoogte van deze manier van handelen en weten wat op dat moment van hen verwacht wordt en wat ze nodig hebben. Tot op heden zijn wij nog niet over moeten gaan tot het naar huis sturen van leerlingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 is gekozen voor gecombineerde groepen in groep 1/2 en enkele groepen van groep 3 t/m 8. De groepen hebben een leerlingaantal van ongeveer 27 leerlingen. In grote groepen zijn meerdere leerkrachten en/of onderwijsassistenten actief, zodat co-teaching kan plaatsvinden. Hierdoor krijgen alle leerlingen de aandacht die zij verdienen. Groepsdoorbrekend werken vindt steeds meer en vaker plaats om zo de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen te vergroten. Daar waar nodig nemen kinderen deel aan de lessen van een parallelgroep (bijv. omdat rekenen of spelling op een ander niveau noodzakelijk is). De groepsverdeling ziet er als volgt uit: 1-2,  1-2,  3,  4,  5,  6,  7,  8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van een lokaal en de manier van werken is anders. Het werken start vanuit de kring. Daarnaast wordt er gespeeld, gewerkt aan tafels, in themahoeken op het speel- leerplein in de hal, in het speellokaal en op het plein. Jongste en oudste kleuters zitten bij ons op school samen in een klas. We hebben hier bewust voor gekozen, omdat we merken dat jongsten hierdoor enorm gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en voor de oudere kleuters betekent het een stimulans tot zelfstandigheid en hulpvaardigheid. Uiteraard krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die passen bij hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt rondom thema’s. Deze liggen vast rondom seizoenen en feesten, maar bieden nog voldoende vrijheid voor inbreng van de leerling en de leerkracht. Natuurlijk is er ook aandacht voor de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Vanuit de methode Onderbouwd is er een gestructureerd en bij de ontwikkeling aansluitend aanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3

De ervaring leert dat, de overgang van groep 1/2 naar groep 3 een grote stap is. Op de Parel maken we deze overgang zo vloeiend mogelijk door tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van de leerlingen en nog spelend te leren. Daarnaast sluit groep 3 nog regelmatig aan bij het thematisch hoekenwerk.

Muziek

Naast bovenstaande vakken is Muziek een duidelijk onderdeel van ons aanbod. 

Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat ons aanbod verder gaat dan de cognitieve vakken. In workshops organiseren we aanbod dat tegemoet komt aan creativiteit, sport, muziek, dans en drama en eigen interesses van de leerlingen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: www.cbs-deparel.nl

Daarnaast kunnen leerlingen een eigen leerroute volgen.

We hebben hiervoor intern de volgende deskundigheid en ervaring ter beschikking:

 • VVE
 • Leerkrachten Master Sen: op het gebied van Leren en Gedrag
 • Leerkrachten met als specialisme: Dyslexie
 • Kennis van DCD, ADHD, ASS, hechtingsstoornissen, depressie, enz.
 • Werken vanuit de HGW-cyclus, OGW en ZIEN
 • Werken met kinderen die meer uitdaging nodig hebben
 • Hoogbegaafdheid
 • Pedagogische Tact
 • Muziekspecialist
 • Motorisch remedial teacher
 • Doelgericht werken aan verbeteren van het onderwijs met Stichting Leerkracht
 • Executieve functies

Extern:

 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Orthopedagoog
 • Ambulante Begeleiding

Doublures en kleutergroepverlenging

Doubleren

Op de Parel kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. De Parel probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Op onze school blijft een kind enkel zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling zich daarna beter zal ontwikkelen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Ouders worden betrokken tijdens de procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.      

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als een kind dat geboren is voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op onze school vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de cbs de Parel gaat zich vanaf schooljaar 2023-2024 toeleggen op het uitbreiden van de kennis van leerkrachten rondom begeleiding en aanbod. We richten ons op (meer-hoog-) begaafde leerlingen door deel te nemen aan het kennisnetwerk van Elevantio en webinars hierover te volgen. Hiermee willen we talenten van leerlingen optimaal tot bloei laten komen. Bewegend leren is onderdeel van ons aanbod en alle leerkrachten volg(d)en de cursus Met Sprongen Vooruit om hiermee het rekenonderwijs een impuls te geven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast onze school maakt obs de Irisschool en kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen deel uit van de Brede School Othene. Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang hebben een periodiek en gestructureerd contact. Kinderen met extra zorg zijn vroeg in beeld.  Daar waar nodig worden kinderen tijdig gevolgd door de intern begeleider van de school waar het kind gaat instromen. Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en de verslaggeving wordt 'warm' overgedragen. Met regelmaat zijn er gezamenlijke thema's en activiteiten, zoals voorlezen, voorstellingen en buitenspel.  

Terug naar boven