RK Basisschool De Kameleon

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Schoolfoto van RK Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toen de IEP-toets op ons pad kwam hebben we deze eindtoets goed bekeken en kwamen we tot de conclusie dat deze toets ‘meer’aansluit bij hetgeen de kinderen krijgen aangeboden (referentieniveaus) en de wijze waarop getoetst wordt ‘kindvriendelijker’ is. Met name op het terrein van rekenen heeft het taalniveau minder invloed op het resultaat.  Deze toets is ons erg goed bevallen en de resultaten:verbazingwekkend hoger dan andere jaren. We gebruiken de IEP- toetsen in de andere leerjaren tot en met groep 3.

Iedere leerling heeft een eigen resultatenoverzicht conform de referentieniveaus: waar scoor ik in de tabel van de referentieniveaus. Dat de kinderen met plezier naar school komen wisten we al, dat ze veel leren …….weten we nu ook.

scores schooljaar 2021-2022

Landelijk gemiddelde van IEP-toets: 80,0

Gemiddelde Kameleonscore: 75,9

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt diverse instrumenten om het onderwijs en de resultaten te bewaken:       

-Methode gebonden toetsen       

-Methode onafhankelijke toetsen, zoals IEP-toetsen     

-Eindtoets IEP

Resultaten van tussentijdse toetsen worden gebruikt om de onderwijsbehoeften van leerlingen beter te duiden. Aanpassingen in instructie, aanbod en begeleiding worden indien nodig gedaan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale veiligheid is het creëren van een leefomgeving waarin verschillen tussen mensen niet bepalend zijn voor onbegrip op welke manier dan ook. Door acceptatie op gelijkwaardige basis en een goede communicatie is er een veilige leefomgeving.  Onze visie en kernwaarden hebben bij het bereiken van de doelen een leidende rol. 

IKC De Kameleon hanteert 4 basisafspraken die de visie en de kernwaarden borgen. Deze afspraken zijn bij ieder bekend en ook zichtbaar in het gebouw.

* Samen: we spelen samen, we leren samen, we werken fijn samen  

* Respect: we hebben respect voor onze eigen normen en waarden, we hebben respect voor de ander die anders is, we hebben respect voor       de materialen waarmee we werken en spelen, die van jezelf en van anderen  

* Welkom: iedereen is welkom op IKC De Kameleon

* Veilig: we hebben vertrouwen in elkaar en beschermen elkaar

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respecteer (jezelf en anderen)
 • Samen (spelen leren werken)
 • Veiligheid (vertrouw en help)

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Kameleon heeft in het schooljaar 2021/2022 het predicaat 'basisarrangement'. 

Het laatste inspectieonderzoek dateert van 2019. Hieronder een beknopt overzicht van de bevindingen:

Thema-onderzoek extra ondersteuning op 21-03-2019  

De volgende punten geeft de inspecteur aan: 

 • Betrokken team intrinsiek gemotiveerd team 
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
 • Hart voor leerlingen 
 • Cultuur om leerlingen binnen onze school te houden 
 • Leerlingen geen stempel meegeven van speciaal onderwijs 
 • Leerkrachten weten veel van de leerlingen en kennen de leerlingen

Advies vanuit inspecteur: 

 • Duidelijk en scherp geformuleerd schoolondersteuningsprofiel opstellen 
 • OPP gebruiken om uitstroomprofiel helder te formuleren 
 • Opp gebruiken om inhoud te geven aan het onderwijsprogramma 
 • D.m.v. een helder SOP grenzen aangeven van ondersteuningsmogelijkheden van de school  

De inspecteur heeft aangegeven geen reden te zien voor een extra of vroegtijdig schoolbezoek! 

Terug naar boven