RK Basisschool De Kameleon

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Schoolfoto van RK Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toen de IEP-toets op ons pad kwam hebben we deze eindtoets goed bekeken en kwamen we tot de conclusie dat deze toets ‘meer’aansluit bij hetgeen de kinderen krijgen aangeboden (referentieniveaus) en de wijze waarop getoetst wordt ‘kindvriendelijker’ is. Met name op het terrein van rekenen heeft het taalniveau minder invloed op het resultaat.  Deze toets is ons erg goed bevallen en de resultaten:verbazingwekkend hoger dan andere jaren. Iedere leerling heeft een eigen resultatenoverzicht conform de referentieniveaus: waar scoor ik in de tabel van de referentieniveaus. Dat de kinderen met plezier naar school komen wisten we al, dat ze veel leren …….weten we nu ook.

scores schooljaar 2020-2021

Landelijk gemiddelde van IEP-toets: 79,7

Gemiddelde Kameleonscore: 78,6

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt diverse instrumenten om het onderwijs en de resultaten te bewaken:       

-Methode gebonden toetsen       

-Methode onafhankelijke toetsen, zoals Cito-toetsen     

-Eindtoets IEP

Resultaten van tussentijdse toetsen worden gebruikt om de onderwijsbehoeften van leerlingen beter te duiden. Aanpassingen in instructie, aanbod en begeleiding worden indien nodig gedaan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Kameleon heeft in het schooljaar 2021/2022 het predicaat 'basisarrangement'. 

Het laatste inspectieonderzoek dateert van 2019. Hieronder een beknopt overzicht van de bevindingen:

Thema-onderzoek extra ondersteuning op 21-03-2019  

De volgende punten geeft de inspecteur aan: 

  • Betrokken team intrinsiek gemotiveerd team 
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
  • Hart voor leerlingen 
  • Cultuur om leerlingen binnen onze school te houden 
  • Leerlingen geen stempel meegeven van speciaal onderwijs 
  • Leerkrachten weten veel van de leerlingen en kennen de leerlingen

Advies vanuit inspecteur: 

  • Duidelijk en scherp geformuleerd schoolondersteuningsprofiel opstellen 
  • OPP gebruiken om uitstroomprofiel helder te formuleren 
  • Opp gebruiken om inhoud te geven aan het onderwijsprogramma 
  • D.m.v. een helder SOP grenzen aangeven van ondersteuningsmogelijkheden van de school  

De inspecteur heeft aangegeven geen reden te zien voor een extra of vroegtijdig schoolbezoek! 

Terug naar boven