RK Basisschool De Kameleon

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Schoolfoto van RK Basisschool De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Alle medewerkers op De Kameleon vormen één team, met één pedagogische visie en één aanspreekpunt. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijkheid dragen om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daarbij vervullen alle medewerkers een voorbeeld functie. Vanuit die samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut en versterken we elkaar in het belang van de kinderen.

Het team:

Groep A: Juf Miriam, Juf Carla en juf Sabina

Groep B :Juf Margo, Juf Karla, Juf Griet

groep 3: Juf Debby, Juf Charlotte 

groep 4: Juf Carmen, meester Ralph

groep 5: Juf Mirella, meester Ralph

Groep 6: Juf Bea, Juf Nicole

Groep 7: Meester Dennis, Juf charlotte

Groep 8: Juf Natasja, meester Ralph

IB'er:  Jackelien van den Boom

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Roy Cremers

Plaatsvervangend directeur: Ralph de Frel 

Directeur: Koen Capello 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Kameleon hanteren we de afspraken rondom verlof zoals die zijn vastgesteld in de meest recente CAO primair onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden.

De Kameleon is een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de wereld. Samen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling bij het vinden van hun plek in de wereld. In De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen product en proces gericht werken, tussen de leraar en pedagogisch medewerk(st)er, tussen formeel en informeel leren. Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team.  

In ons werk op de Kameleon staan onderstaande kernwaarden centraal:

1. Welkom: Wij staan open voor alle kinderen ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Het zijn juist de verschillen die kleur geven aan De Kameleon.

2. Veilig: Ontwikkelen en leren begint bij een veilige omgeving waar iedereen zich vertrouwt en thuis voelt.

3. Samen: Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij op De Kameleon willen. Samen met ouders, kinderen, medewerkers maken we het verschil en kun je groeien en ontwikkelen. Wij willen dat onze kinderen zich gezien en gehoord worden. Vanuit betrokkenheid gaan we met elkaar om. De Kameleon is een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers betrokken zijn bij elkaar.

4. Respect: Op de Kameleon respecteren we elkaar, jezelf en de wereld om ons heen.  

Ieder kind is uniek! Dit verklaart ook ons motto: ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’. We bieden alle kinderen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, de kans om de eigen mogelijkheden en eigen talenten te ontwikkelen zodanig dat men goed en stevig de toekomst tegemoet kan gaan. Een toekomst waarbij naast kennis ook specifieke vaardigheden gevraagd worden.   De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waarin de sfeer ontspannen, open en eerlijk is. Een plek waarin vertrouwen in elkaar is en we respectvol met elkaar omgaan.  

Het kind centraal! Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? Op De Kameleon zijn er geen grenzen tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft kinderen rust, regelmaat en structuur. Het aanbod rijgt zich als een ketting aan een waardoor de doorgaande ontwikkellijn vanzelf tot stand komt. Het aanbod kenmerkt zich door ‘formeel’ en ‘informeel’ leren. Het formeel leren is gericht op kennis. Het informeel leren is gericht op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Kameleon richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten maar biedt kinderen de kans zich te ontplooien tot wie ze zelf zijn.

Het activiteitenaanbod kenmerkt zich door:

-Voor alle kinderen: 0 – 12 jaar

-Van 7 tot 7 uur

-Doorgaande ontwikkellijn

-Formeel leren: rekenen, taal en wereldoriëntatie

- Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale vorming

-Betekenisvol en talig: thematisch

-Continurooster: alle 4 tot 12 jarigen blijven op school eten

-Alle 4 tot 12 jarigen zijn tussen 8.45 en 14.45 uur op De Kameleon. (op woensdag tot 11.45u)  

Opvoeden doen we samen! De samenwerking en het contact met ouders is op De Kameleon erg belangrijk. We hebben een goed contact met ouders dat zich kenmerkt door een open en positieve houding naar elkaar toe. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. Ouders kunnen ook zitting hebben in De Kameleonraad: een adviesorgaan waarbij de ouders mee denken op beleidsmatig niveau.  Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te vervullen in het primaire proces zoals: het verzorgen van workshops of het helpen tijdens de dagelijkse gang van zaken. De Kameleon biedt in samenwerking met partners ook een aanbod specifiek gericht op ouders: o.a. Nederlandse les voor volwassenen en koffieochtenden waar verschillende (opvoedkundige) onderwerpen aanbod kunnen komen.  

Ieder kind, onze zorg! Samen zorgen we dat de kinderen in beeld zijn, we bewaken de ontwikkeling van de kinderen en zetten waar nodig de juiste acties uit.

Op De Kameleon streven we naar een hoge mate van inclusie; in samenwerking met ouders, medewerkers en ons zorgteam proberen we kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften passend te begeleiden. Medewerkers, kinderen, ouders en het buurtnetwerk kunnen een beroep doen op het zorgteam. Ook kan het zorgteam er zelf voor kiezen om ouders en medewerkers uit te nodigen.  

Op De Kameleon zijn de volgende mensen betrokken bij de zorg: 

-De medewerkers van De Kameleon 

-De ib’ers van de Kameleon, Jackelien van den Boom en Sophie de Caluwé  

-Directeur de Kameleon, Koen Capello

-Jeugdverpleegkundige, Sandra de Wandel (GGD)

-Jeugdarts, Vanessa Verschuere (GGD)

-Social Worker, Cindy Berghuis (Aan-Z)       

-Begeleider Passend Onderwijs, Rosemarie Albronda (Samenwerkingsverband) 

-Het RBL, Saskia Hamerlink (Gemeente Terneuzen)  

De wijk waarin De Kameleon is gesitueerd kent ook een wijkpreventieteam. In dit team nemen naast enkele medewerkers van de Kameleon ook kindcentrum De Oude Vaart, de gemeente Terneuzen, de GGD, woningbouw en politie deel. Doel is om zorgen in de wijk vroegtijdig te signaleren, zodat de juiste partijen en middelen ingezet kunnen worden om de zorgen weg te nemen.

Samen zorgen we dat de kinderen in beeld zijn, we bewaken de ontwikkeling van de kinderen en zetten waar nodig de juiste acties uit. Medewerkers, kinderen, ouders en het buurtnetwerk kunnen een beroep doen op het zorgteam. Ook kan het zorgteam er zelf voor kiezen om ouders en medewerkers uit te nodigen. Leden van het zorgteam sluiten in dit geval alleen aan, indien nodig.  

In het geval van een overlijden binnen de gemeenschap van de Kameleon, hanteren wij het bovenschools rouwprotocol. Deze kunt u raadplegen via onze website https://dekameleon.elevantio.nl/welkom 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ontwikkelpunten 2023 t/m 2027:

-Op schoolniveau ambitieuze resultaatdoelen formuleren 

-Met kinderen ambitieuze leerdoelen formuleren 

-Eigenaarschap van kinderen vergroten 

-Samenhang tussen verschillende documenten vergroten en één centrale plek inrichten waarin alle leerlinggegevens staan

-Doelen voor lange en korte termijn communiceren met kinderen, ouders en collega’s

-Op schoolniveau principes van effectieve directe instructie toepassen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op kindcentrum de Kameleon werken kinderopvang en school nauw samen. Samen trachten we een doorgaande leerlijn neer te zetten van 0-12 jaar. Op de werkvloer uit de samenwerking zich in de volgende zaken:

  • peuter/kleutergroep
  • inzet pedagogisch medewerkers in de school
  • gezamenlijke overlegmomenten
  • informele momenten worden gezamenlijk georganiseerd (vieringen, feestdagen etc.)
  • intervisie
  • inzet IB'er zowel op school als kinderopvang
  • gezamenlijke jaardoelen

Terug naar boven