RK Basisschool De Kameleon

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Schoolfoto van RK Basisschool De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Alle medewerkers op De Kameleon vormen één team, met één pedagogische visie en één aanspreekpunt. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijkheid dragen om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daarbij vervullen alle medewerkers een voorbeeld functie. Vanuit die samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut en versterken we elkaar in het belang van de kinderen.

Het team:

Groep A: Juf Miriam, juf Carla en juf Karla

Groep B :Juf Margo, Juf Marianne, juf Karla 

groep 3: Juf Debby, Juf Charlotte (OA)

groep 4: Juf Carmen, Juf Mirella, Juf Britney (OA)

groep 5: Meester Ralph, juf Mirella

Groep 6: juf Bea, meester Roelof, juf Carmen

Groep 7: meester Dennis, juf Mirella

Groep 8: juf Natasja, meester Roelof, 

IB'er:  Jackelien van den Boom

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Roy Cremers 

Plaatsvervangend directeur: Ralph de Frel 

Directeur: Koen Capello 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Kameleon hanteren we de afspraken rondom verlof zoals die zijn vastgesteld in de meest recente CAO primair onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.

De Kameleon speelt in op de ontwikkelbehoefte van ieder kind en daardoor is een effectieve kindzorg van essentieel belang. Deze kindzorg kenmerkt zich op De Kameleon door een zorgstructuur waarbij de volgende mensen betrokken zijn: 

 • De medewerkers van De Kameleon 
 • De IB’er de Kameleon, Jackelien van den Boom 
 • Jeugdverpleegkundige, Sandra de Wandel en jeugdarts, Vanessa Verschuere (GGD)  
 • Social Worker, Cindy Berghuis (Aan-z) 
 • Het samenwerkingsverband/BPO, Rosemarie Albronda  
 • Het RBL, Saskia Hamerlink 
 • Directeur de Kameleon, Koen Capello  

We maken onderscheid tussen het zorgteam en het zorg+ team. In het zorgteam nemen plaats: De IB’er de Kameleon, Jackelien van den Boom Jeugdverpleegkundige, Sandra de Wandel  Social Worker, Cindy Berghuis (Aan-z) Het samenwerkingsverband/BPO, Rosemarie Albronda  Directeur de Kameleon, Koen Capello  

Het zorgteam komt één keer per maand samen op maandag van 11.00 tot 12.30.   

In het zorg+team nemen plaats: De IB’er de Kameleon, Jackelien van den Boom Jeugdverpleegkundige, Sandra de Wandel en jeugdarts, Vanessa Verschuere (GGD)  Social Worker, Cindy Berghuis (Aan-z) Het samenwerkingsverband/BPO, Rosemarie Albronda  Het RBL, Saskia Hamerlink (op afroep) Directeur de Kameleon, Koen Capello 

Het Zorg+ team komt om de maand bijeen op maandag van 11.00 tot 12.30  

Samen zorgen we dat de kinderen in beeld zijn, we bewaken de ontwikkeling van de kinderen en zetten waar nodig de juiste acties uit. Medewerkers, kinderen, ouders en het buurtnetwerk kunnen een beroep doen op het zorgteam. Ook kan het zorgteam er zelf voor kiezen om ouders en medewerkers uit te nodigen. Leden van het zorgteam sluiten in dit geval alleen aan, indien nodig.  

In het geval van een overlijden binnen de gemeenschap van de Kameleon, hanteren wij het bovenschools rouwprotocol. Deze kunt u raadplegen via onze website https://dekameleon.ogperspecto.nl/welkom 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op kindcentrum de Kameleon werken kinderopvang en school nauw samen. Samen trachten we een doorgaande leerlijn neer te zetten van 0-12 jaar. Op de werkvloer uit de samenwerking zich in de volgende zaken:

 • peuter/kleutergroep
 • inzet pedagogisch medewerkers in de school
 • gezamenlijke overlegmomenten
 • informele momenten worden gezamenlijk georganiseerd (vieringen, feestdagen etc.)
 • intervisie
 • inzet IB'er zowel op school als kinderopvang
 • gezamenlijke jaardoelen

Terug naar boven