Basisschool De Zeggewijzer

Biezelaar 59 4844 RD Terheijden

  • Focusposter van ons schoolplan 2021-2025. De basis voor onze jaarplannen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeggewijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeggewijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeggewijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Zeggewijzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In welzijn leren
  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zeggewijzer heeft een stabiele instroom van leerlingen over de jaren heen. Op De Zeggewijzer monitoren we het leerlingenaantal goed om te zorgen dat we evenwichtige groepen behouden. Onze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. De groepen 3 t/m 8 zijn homogeen en we streven daarbij naar een groepsgemiddelde van 29 leerlingen. De kleutergroepen zijn heterogeen. We verdelen onze kinderen sinds januari 2023 over 3 kleutergroepen, zodat deze groepen met de instroom van de 4-jarigen tussentijds, niet te groot worden. Bij aanvang van het schooljaar starten zij gemiddeld met 18 leerlingen en gedurende het school stromen er per groepje nog zo'n 8 leerlingen in. 

We kunnen door het monitoren van de aantallen extra ondersteuning (onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuner, verrijkingsleerkracht) en vakdocenten inzetten. De bekostiging voor een leerkracht vanuit de rijksoverheid is namelijk 1 leerkracht op 25 leerlingen. Zo hebben we met gemiddeld 29 leerlingen per groep ruimte over voor deze extra inzet. Daarmee kunnen we uitwerking geven aan onze visie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven