Basisschool Zonzeel

Polderstraat 110 4844 BK Terheijden

  • Polderstraat 110
4844BK Terheijden
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
  • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkelingen, gekoppeld aan resultaten

Als we naar de resultaten van ons onderwijs kijken, dan maken we daar­bij voornamelijk gebruik van de resultaten van de Cito-toetsen op het gebied van rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en technisch lezen. Ook de Cito-eindtoets van groep 8 wordt hierin meegenomen. Deze Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd en kunnen daardoor een meer objectief beeld geven van de cognitieve prestaties van onze leerlingen dan de methode gebonden toetsen. We bekijken deze resultaten horizontaal en verticaal. Horizontaal betekent dat we dezelfde jaargroep volgen vanuit groep 1 tot en met groep 8 en bekijken in hoeverre hun resultaten op de bovengenoemde vakgebieden zich ontwikkelen. Verticaal betekent dat we de resultaten van de vakgebieden van verschillende groepen in een bepaald leerjaar (bijv. groep 5) met elkaar vergelijken. Deze resultaten leggen we daarna bij elkaar om conclusies te trekken. Dit wordt verwoord in een groeps- en trendanalysedocument in januari en juni. 

Handelingsgericht werken: We werken met groepsplannen, voorafgegaan door het opstellen van een groepsoverzicht met specifieke onderwijsbehoeften voor elke individuele leerling. Deze onderwijsbehoeften worden geclusterd en dat verwoorden we in de groepsplannen. Elk schooljaar wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de leerlingen met meer dan een jaar leerachterstand en die werken met een eigen leerlijn op minimaal twee vakgebieden. Verder krijgt het handelingsgericht werken binnen de leerlingondersteuning speciale aandacht. De IB'er neemt tijdens de groepsbesprekingen een coachende rol in en houdt zich ook bezig met beleidsmatige zaken op het gebied van zorg. We werken voor zorgleerlingen volgens de principes van de handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD). Voor de ondersteuning aan de bovenkant is een bovenschoolse plusklas ingericht, de SKOD-klas. Ook is er de 8+ klas voor leerlingen uit groep 8 met een hoog VWO-advies. Daarnaast hebben we ook nog een bovenschoolse DOE-klas.

We werken sinds 2018 met een programma om onze kwaliteit te meten. Dat programma heet “WMK-PO”. WMK-PO is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. Met WMK-PO brengen we niet alleen de kwaliteit van de school in kaart, maar kunnen we ook invulling geven aan het beleid dat we ontwikkelen om de kwaliteit van onze school gericht te verbeteren. Met het systeem krijgen we eenvoudig inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van onze organisatie.

Wat betreft de Cito-eindtoets zien we over het algemeen in de afgelopen jaren een handhaving van het Cito-niveau op de norm die de inspectie stelt. Vorig schooljaar 'scoorden' we als school zelfs boven die norm. Dit geldt voor alle leerlingen die niet in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (extra ondersteuning) in het voortgezet onderwijs.

Door de inzet van het Zonzeel Instructiemodel in ons onderwijs en een goed georganiseerde leer­lin­genzorg met gebruikmaking van groepsplannen, is ons onderwijs in de afgelopen jaren op adaptief gebied vooruitgegaan. Voorspelbaarheid van leerkrachten, klassen­in­richting en veel meer aandacht voor effectieve instructie hebben ons aanbod veel ge­differentieerder gemaakt waardoor we meer leerproblemen effectiever aankunnen. Naast de didactische aanpak is er veel aandacht voor pedagogisch handelen en het klassenmanagement. Veel van die aspecten zijn geborgd en vastgelegd in borgingsdocumenten. 

Blijven zitten

Het blijven zitten op de basisschool dient volgens ons tot het uiterste beperkt te blijven. Alleen in die gevallen, waarin we er vrij zeker van zijn, dat het doubleren in een leerjaar ook op lange termijn (dus niet alleen in het jaar daarop) gunstig is voor een kind, kan worden besloten om een kind een jaar te laten overdoen. Bij hele jonge kinderen die nog niet 2 volledige kleuterjaren op school hebben gehad, kan soms, in samenspraak met ouders, worden besloten tot een verlengde kleuterperiode. 

De overgang van de kinderen naar het voorgezet onderwijs

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het verlaten van onze school en op hun nabije toekomst in het voortgezet onderwijs. Voorafgaand hieraan krijgen ouders en leerlingen hierover informatie. Dit gebeurt in de vorm van schriftelijke informatie en algemene en individuele ouderavonden. Op de algemene ouderavond in het najaar wordt er informatie verstrekt over de structuur en de keuzemogelijkheden van het voortgezet onderwijs. In de latere individuele gesprekken wordt er door de leerkracht samen met de ouders en de leerlingen gekeken welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij het kind zou passen. Zaken zoals capaciteiten, interesse en motivatie spelen hierbij uiteraard de belangrijkste rol. De schooladviescommissie, bestaande uit de groepsleerkrachten van de groepen 7 en 8, de IB-er en de directeur, zullen nog voor de Cito-eindtoets een gezamenlijk definitief schooladvies uitbren­gen. Dit advies wordt met het voortgezet onderwijs besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen kinderen vooral zelf laten leren door zelf onderzoeken, zelf ontdekken, vergelijken en uitdrukken, zowel individueel als in groepen.
Door samenwerken en in discussie treden met anderen leren de kinderen te luisteren naar anderen. Ze leren omgaan met vraagstellingen en een eigen mening en inzichten te formuleren. 

De samenwerking binnen de school berust op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het uitgangspunt jezelf te mogen zijn.

Naast het zo goed mogelijk anticiperen op de leerbehoefte op cognitief gebied is het ook belangrijk aandacht te schenken aan de individuele (leer)behoefte in de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Autonomie binnen het eigen leerproces wordt hierbij bevorderd.

De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende rol. Gaandeweg de schoolperiode zal de leerkracht hierbij, indien de leerbehoefte van de individuele leerling dit toelaat, steeds meer coachend en begeleidend optreden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wederzijds respect
  • Sociale redzaamheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven