Basisschool Zonzeel

Polderstraat 110 4844 BK Terheijden

 • Polderstraat 110
4844BK Terheijden
 • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
 • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel
 • Schoolfoto van Basisschool Zonzeel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten en verlof

Alle leerkrachten werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en naschoolse activiteiten die alle leerkrachten uit moeten voeren. Ook moeten alle leerkrachten voldoen aan een vast aantal nascholingsuren. Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden, zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid.

Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen om zeker voor de eerste ziektedag voor vervanging/opvang te zorgen. Bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. Is dit niet in te regelen, dan wordt er bekeken of er in de vervangerspool iemand beschikbaar is. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt vervanging vinden steeds lastiger en soms kan het echt niet georganiseerd worden. Hierdoor kan het zijn dat we andere keuzes moeten maken en dat er daardoor een groep naar huis wordt gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van ons onderwijs


Groepen 1 en 2

Onze school heeft heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. In de kleutergroepen is er nog geen splitsing van de vakken zoals we die kennen in de hogere groepen, maar tijdens het werken worden allerlei vaardig­heden geleerd en geoefend. Vast op het programma staan dagelijks: werken met ontwikke­lingsmateriaal, taalontwikkeling, lichamelijke oefening en muzikale ontwikkeling.

De leerkrachten werken aan de lees-/ taalontwikkeling en aan de rekenvoorwaarden met be­hulp van systematisch geplande thema’s. Deze thema’s kennen een driejaren cyclus, zodat geen enkele kleuter twee keer hetzelfde thema krijgt.

In de loop van het schooljaar ontstaat er een map met versjes, liedjes en werkjes die de kleuters regelmatig aan hun ouders laten zien. Het bewegingsonderwijs vindt – afhankelijk van het weer – binnen of buiten plaats. Buiten met karren, springtouwen, loopklossen en der­ge­lijke, binnen in de speelzaal met gymles of vrij spel. Verder letten wij tijdens boven­staande activiteiten onder andere op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, de werkhouding en de grove en fijne motoriek. 

Groepen 3 t/m 8

We werken op onze school met het leerstofjaarklassensysteem waarin combinatiegroepen zijn opgenomen en proberen binnen de jaargroepen leerlingen zoveel mogelijk individueel te benaderen door waar het nodig en mogelijk is te differentiëren. Voor een aantal kinderen geldt dat zij voor bepaalde vakken instructie krijgen in een andere groep als het onderwijsaanbod in die groep sluit beter aan bij hun ontwikkeling. Het zelfstandig werken heeft een steeds groter accent. Het aanbieden van de leerstof door de leerkracht en het verwerken van de stof door de leerlingen zal daardoor soms op verschillende momenten plaatsvinden. Mede hierdoor zullen de kinderen meer in staat zijn en gelegenheid hebben om de leerstof op eigen niveau en in hun eigen tempo op te nemen en te verwerken. Op dit moment werken we groepsoverstijgend op het gebied van rekenen en taal. Komend schooljaar gaan we dat uitbreiden met technisch lezen.

De vakgebieden

* Nederlandse taal

In de kleutergroepen wordt de hele dag taal gebruikt. Daar is eigenlijk een soort 'taal speel­plaats' voor kinderen. We zijn het er allemaal over eens dat taal voor kinderen heel belangrijk is: veel doen is voor een kind veel nadoen. Op die manier komt een kind tot leren. De basis wordt natuurlijk thuis ge­legd: praten met uw kind, verhalen voorlezen of gewoon vertellen. In de kleutergroepen ko­men deze vormen van taalverwerving vaak aan de orde: het vrije vertellen aan de juf of aan andere kinderen, voorlezen, vertellen en allerlei taal-, luister- en geheugenspelletjes. Systematisch werken we in deze groepen met thema's vanuit de methode Schatkist en thema's die we koppelen aan de doelen van mondelinge taal, woordenschatontwikkeling en geletterdheid. 

* Leespromotie

De nauwe samenwerking met de bibliotheek, de deelname aan de Kinderboekenweek en het stimuleren van lezen in de groepen (denk aan boekbesprekingen) brengen de kinderen op verschillende manieren plezier in boeken bij. De ontwikkeling van uw kind wordt ook bepaald door goede leesstof. Wij raden u aan om thuis de kinderen te stimuleren om veel te lezen. Lid zijn van de bibliotheek: een prima idee! In alle groepen worden gedurende het schooljaar meerdere projecten aangeboden die tot stand komen in samenwerking met de bibliotheek.

In groep 3 leren de kinderen technisch lezen aan de hand van de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen. Voor het voortgezet technisch lezen geven we vanaf groep 4 leesinstructie met behulp van de methode Snappet.  Vanaf groep 4 wordt de methode Taal Actief voor de taalonderdelen stellen, woordenschat en taalvorming gebruikt. Vanaf groep 4 wordt met de methode Nieuwsbegrip het begrijpend en studerend lezen geoefend.

* Rekenen en wiskunde

In de kleutergroepen maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het omgaan met hoeveelheden. In de groepen zijn allerlei materialen waarbij de kinderen o.a. sorteren, ordenen en tellen aangeboden krijgen. Ook een kringspel kan met rekenen te maken hebben. Bijvoorbeeld: groepjes maken of de begrippen 'vermeerderen' en 'verminderen' zichtbaar maken.   

In de groepen 3 tot en met 8 wordt de methode Pluspunt gehanteerd. Groep 3 werkt met de papieren versie van de methode. Vanaf groep 4 werken de leerlingen met de methode Snappet en volgen ze binnen deze methode de leerlijn van Pluspunt.

* Wereldoriëntatie

Hiermee bedoelen we de vakken die te maken hebben met de wereld om ons heen: aard­rijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, levensbeschouwingen, natuur­ken­nis, gezond gedrag en sociale redzaamheid. In de kleutergroepen komen deze ontwikkelings­gebieden ook aan bod; op een hele eenvoudige manier, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Te denken valt aan het dagelijks eten, het weer en de seizoenen enz. 

De methode die vanaf groep 4 gebruikt wordt voor geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, aardrijkskunde en voor natuur en techniek is Wijzer. We maken ook gebruik van niet-methodisch materiaal, zoals werkbladen, de computer, de bibliotheek en schooltelevisie.

Voor het verkeersonderwijs maken we dit schooljaar gebruik van de actuele lesuitgaven vanuit Veilig Verkeer Nederland. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen vanuit Veilig Verkeer Nederland. We werken met de actuele losbladige methode van Veilig Verkeer Nederland:      

Digibordlessen                   Groep 1-2      

Een stap vooruit                 Groep 3-4      

Op Voeten en Fietsen          Groep 5-6      

De Jeugdverkeers­krant       Groep 7-8      

Als school beschikken we al een aantal jaren over het BVL: het Brabants Verkeersveiligheid Label.

* Catechese/geestelijke stromingen/levensbeschouwingen

Tijdens de catecheselessen willen we de kinderen in contact laten komen met de waarden en normen in het leven en belangrijke verhalen en figuren uit de Bijbel. We willen echter ook dat kinderen op een open en eerlijke manier in contact komen met andere levensbeschouwingen. Daarom wordt er o.a. in de bovenbouw ook aandacht ge­schon­ken aan het Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme. In elk schooljaar werken we met twee themakisten die op eigentijdse wijze insteken op geloof en identiteit. In een cyclus van drie jaar komen zo 6 themakisten aan bod.

* Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een prettige manier les kunnen geven. 

Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tijdens de basisschoolperiode van wezenlijk belang is, leren we samen praten over gevoelens, waarden en normen en over gewenst gedrag met behulp van de Kanjer methode. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van de Kanjer training. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Met de Kanjer methode willen we kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan. Het fijne van de Kanjer methode is dat ook u als ouder(s) erbij betrokken wordt. Voor het welslagen van de lessen is het van belang dat u weet wat er op school tijdens de Kanjer lessen gebeurt.

* Engels

In de groepen 1 tot en met 8 maken we gebruik van de nieuwe digitale methode 'Groove.me', waarbij zowel het schrijven en het spreken van de Engelse taal op een evenwichtige wijze wordt aangeboden. De nadruk ligt op het mondelinge taalgebruik en het uitbreiden van de woordenschat van de Engelse taal.

* Expressie

Met de vakken handenarbeid, textiele werkvormen, muziek, tekenen en gymnastiek willen we de creativiteit, de motoriek en het esthetische gevoel van de kinderen ontwikkelen. We werken dit jaar ook weer met ons eigen project Zonzeel op Avontuur, waarbij we de leerlingen zoveel mogelijk gevarieerde werkvormen, materialen en technieken aanbieden om hen zo in staat te stellen te ontdekken en ervaren waar hun talenten en voorkeuren liggen. We maken tijdens lessen in beeldende vorming gebruik van het bronnenboek van 'Laat maar zien’. Voor muziek maken we gebruik van de methode '123-Zing'. Muzieklessen vinden plaats onder leiding van een vakdocent.

Als school nemen we ook deel aan alle activiteiten binnen de gesubsidieerde projecten vanuit Cultuurspot Drimmelen. We maken gebruik van de diensten van Kunstbalie. De kinderen worden in een vierjaren planning in contact gebracht met de volgende kunstvormen: drama, dans, film, muziek en beeldende kunst. Daarnaast zijn we bezig om aan de hand van het project de Cultuurloper ons beleid op het gebied van cultuur vast te leggen en op deze manier cultuur op onze school tot in lengte van jaren te waarborgen. In de gemeente Drimmelen is een cultuurcoördinator aangesteld die, in samenwerking met de gemeente, voor alle scholen en alle verenigingen en organisaties die zich met cultuur bezighouden een aanbod opstelt.

* Schrijven

Voor schrijven hanteren we de methode Pennenstreken in groep 3 tot en met 8.

* Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymnastiek in de Cour in de Markstraat. Zowel aandacht voor motorische oefeningen als het plezier hebben in spel komen hierbij aan de orde. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs voor de functielessen en Spellessen Bewegingsonderwijs voor de spellessen.

* Actief Burgerschap 

Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De kinderen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Drie domeinen staan hierbij centraal:

 • Democratie: kennis over de democratische rechtsstaat en politieke besluitvorming, democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden. ·       
 • Participatie: kennis over de basiswaarden en de mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. ·       
 • Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

Burgerschap komt bij ons terug in de catecheselessen en in de lessen wereldoriëntatie. Daarnaast dragen ook de Kanjerlessen bij aan actief burgerschap.

* Gebruik van computers

Onze programma’s en ook de databestanden staan veilig in de cloud en kunnen op een veilige manier via een Sharepoint onder Office 365 worden opgeroepen. Voor alle leerlingen vanaf halverwege groep 3 is een eigen chromebook beschikbaar. In groep 1 en 2 is een aantal chromebooks aanwezig, omdat daar gewerkt wordt in hoeken en de computerhoek één van die hoeken is. De post, berichtgeving, agendering, ziekte- en absentie­registratie en notulering geschiedt op Zonzeel geheel digitaal, d.w.z. via het netwerk. In de kleuterklassen wordt gewerkt met programma’s om op een speelse manier met taal en rekenen bezig te zijn. Ook werken we met educatieve spelletjes op het gebied van ruimtelijke oriëntatie en wereldoriëntatie. De computer wordt vanaf groep 4 ingezet voor Snappet met de vakgebieden rekenen, lezen en begrijpend lezen. Daarnaast gebruiken we Snappet voor taal en spelling als extra verwerking of verdieping. Voor verkeer en Wijzer gebruiken we alleen het digibord en niet de chromebooks bij de leerlingen. In de bovenbouw komen programma’s als Google Documenten en Google Presentaties aan bod voor het maken van verslagen, presentaties en werkstukken. De kinderen leren veilig zoeken op het internet. We maken gebruik van de digitale applicatie “Parro”, waarmee we een directe vorm van uitwisselen van informatie met de ouders realiseren.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school heeft heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. In de kleutergroepen is er nog geen splitsing van de vakken, zoals we die kennen in de hogere groepen, maar tijdens het werken worden allerlei vaardig­heden geleerd en geoefend. Vast op het programma staan dagelijks: werken met ontwikke­lingsmateriaal, taalontwikkeling, lichamelijke oefening en muzikale ontwikkeling.

De leerkrachten werken aan de lees-/ taalontwikkeling en aan de rekenvoorwaarden met be­hulp van systematisch geplande thema’s. Deze thema’s kennen een driejaren cyclus, zodat geen enkele kleuter twee keer hetzelfde thema krijgt.

In de loop van het schooljaar ontstaat er een map met versjes, liedjes en werkjes die de kleuters regelmatig aan hun ouders laten zien. Het bewegingsonderwijs vindt – afhankelijk van het weer – binnen of buiten plaats. Buiten met karren, springtouwen, loopklossen en der­ge­lijke, binnen in de speelzaal met gymles of vrij spel. Verder letten wij tijdens boven­staande activiteiten onder andere op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, de werkhouding en de grove en fijne motoriek.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Dit is een methode waarin taal, lezen, schrijven, spelling en begrijpend lezen geïntegreerd aan bod komen. Dit is in bovenstaande urenverdeling lastig per vakgebied weer te geven. Schrijven wordt daarom niet apart benoemd, maar valt voor groep 3 onder Taal en Lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor kinderen

De speciale hulp

Niet bij alle leerlingen verloopt het leer- en ontwikkelingsproces op dezelfde wijze. Er zijn kinderen die binnen de groep extra begeleiding nodig hebben van de leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd, maar ook erna of eventueel thuis. Ouders worden hierover tijdig in kennis gesteld en op de hoogte gehouden van de aanpak en vorderingen. Op onze school hebben wij de mogelijkheid om een aantal dagdelen per week ‘ondersteuning’ te bieden aan leer­lingen uit verschillende groepen. Dit kan variëren van extra ondersteuning binnen de groep tot het werken in groepjes of met individuele begeleiding buiten de groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale programma’s en materialen uit de orthotheek van de school of externe instanties. Gelukkig hebben we binnen ons team leerkrachten die in de loop der jaren ervaring hebben opgebouwd in de begeleiding van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.

We hebben op school een Interne Begeleiding Leerlingenzorg: de IB'er en het ondersteuningsteam (OT). IB draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg en kwaliteitsverbetering. Leerkrachten en IB volgen de kinderen van onze school gedurende de gehele basisschoolperiode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Dit bestaat o.a. uit observatieverslagen, weergaven van leerling besprekingen en toets- en testresultaten. Door nauwgezette registratie kunnen wij zo de ontwikkeling van alle kinderen volgen. Met behulp van bovenstaande gegevens wordt er in overleg tussen de IB-er en de groepsleerkracht zo nodig een plan van aanpak door de groepsleerkracht opgesteld. Dit plan van aanpak wordt opgenomen in het groepsplan van de groep. In het groepsplan staat omschreven welke kinderen een speciale ondesteuning nodig hebben en wat die aanpak precies inhoudt. Er is ondersteuning door een (externe) orthopedagoge. De groepsleerkrachten kunnen haar tijdens consultatiegesprekken vragen om adviezen voor het handelingsplan of vragen een observatie in de groep te doen. Zij kan kinderen, die extra aandacht behoeven, bekijken en bespreken en aan ouders en leerkrachten aangeven hoe het kind het best geholpen kan worden. 

Indien de IB-er en de groepsleerkracht aanvullende extra ondersteuning in de groep nodig vinden, kan de leerkracht hierin voorzien. De leerkracht en IB-er gaan dan een individueel hande­lings­plan voor in de groep opstellen om de leerling extra te ondersteunen bij het leer- of gedragsprobleem. De leerkracht voert dit plan ongeveer 10 schoolweken uit en evalueert daarna de opbrengst met de IB-er. De ouders worden natuurlijk in kennis gesteld. Indien al deze extra hulp geen baat heeft, zullen we de leerling aanmelden voor nader onder­zoek. We beschikken hiervoor over een beperkt budget. Het aanmelden voor een dergelijk onderzoek gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders. Wanneer er sprake is van ernstige problemen kan het advies aan de ouders gegeven worden om het kind aan te melden bij de Commissie Toelaatbaarheid voor aanmelding bij het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of bij de Commissie van onderzoek (CVO) voor aanmelding op een school in het Speciaal Onderwijs (SO). Deze commissies bepalen of het kind toelaatbaar wordt geacht voor deze vormen van onderwijs. In het kader van Passende Zorg vormt de orthopedagoge samen met de IB-er en een collega van de speciale basisschool het zgn. ‘ondersteuningsteam’. Dit team heeft jaarlijks een aantal keren overleg, o.a. over leerlingen die in het eerdergenoemde contact met de groepsleerkracht als ‘leerlingen met zorg’ gekenmerkt zijn. 

Het signaleren bij kleuters

Regelmatig leggen de leerkrachten de observaties van de kinderen met betrekking tot hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de vak- en vormingsgebieden vast. Zij noteren hun bevindingen in de KIJK en in Parnassys ­bij de gegevens van het geobserveerde kind. Door het observeren en het registreren zijn we in staat om het kind (beter) te begeleiden. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 beoordelen ook door middel van observatie, de dyslexie-signaleringslijst en het KIJK-volgsysteem of een oudste kleuter voldoet aan de voorwaarden voor het aanvankelijke lees- en rekenonderwijs in samenhang met prestatie, werkhouding en concentratie. Eén ochtend per maand (‘oudste kleuter­och­tend’) zitten deze ‘oudsten’ bij elkaar in één groep om gerichte aandacht aan de lees- en rekenvoorwaarden te kunnen besteden. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, gaat de kleuter m.i.v. het nieuwe schooljaar naar groep 3. Een en ander wordt tijdens de oudergesprekken met de ouders doorgenomen. Als verwacht wordt dat een kleuter in groep 3 leermoeilijkheden kan krijgen, dan neemt de leerkracht tijdig contact op met de ouders. Na overleg wordt afgesproken welke stappen er zullen worden genomen. In de kleutergroepen wordt eenmaal per jaar een screening door een logopedist(e) uitgevoerd.

Het signaleren bij de overige groepen

Het signaleren bij de overige groepen vindt op de volgende wijzen plaats:      

 • Vrije observaties: kinderen observeren in allerlei situaties (werkhouding, gedrag, taakbesef enz.).      
 • Vakgerichte observaties: registratie van de vorderingen van het werk.      
 • Registratie van toetsen die aan de diverse methodes verbonden zijn (taal, lezen, spelling, rekenen, wereldoriëntatie): deze geven een direct overzicht van de beheersing van de kleine stapjes leerstof.      
 • Het afnemen van Cito-toetsen op vaste toetsmomenten in het schooljaar. Deze toetsen leerstof, opgedaan over een langere periode (een half jaar).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

SKOD beschikt over een bovenschoolse 'SKOD-klas' waarin leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 van de verschillende SKOD-scholen een aanbod krijgen dat passend is bij de leerbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast is er voor leerlingen uit de groep 8 een bovenschoolse 'DOE-klas' in samenwerking met het Dongemond College. Het aanbod heeft vooral betrekking op leerlingen uit de bovenbouw die graag praktisch bezig zijn. Leerlingen uit groep 8 met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen terecht in de bovenschoolse 8+ klas, die ook wordt georganiseerd in samenwerking met het Dongemond College.

Zowel de 'SKOD-klas" als de 'DOE-klas' en de '8+ klas' vinden plaats op woensdagochtend. Aanmelding verloopt via de groepsleerkracht en is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Op schoolniveau werken we groepsoverstijgend bij rekenen en technisch lezen. Daarnaast bieden we leerlingen via ons project Zonzeel op Avontuur de mogelijkheid om op een creatieve manier te ontdekken en ervaren wat hun talenten en voorkeuren zijn. Ook dit project is (deels) groepsoverstijgend.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft nauw contact met de Vroeg en Voorschoolse Educatie.

Contactpersoon hiervoor is juffrouw Lisette Jansen.

Terug naar boven